VAREBIL

Minecraft: Byer og byggverk - - Veier Og Kjøretøy -

Det­te er en ty­pisk varebil som le­ve­rer pak­ker på dø­ren når du har be­stilt noe spen­nen­de fra in­ter­nett. Den er lagd av ly­se­blå be­tong, selv om du gjer­ne kan bru­ke en an­nen far­ge hvis det fin­nes noe du li­ker bed­re. I mot­set­ning til de fles­te and­re kjøre­tøy­ene her, er den­ne bi­lens front­rute lagd av svar­te glass­ru­ter i ste­det for blok­ker. Jern­dør­en på si­den tren­ger en knapp hvis du fak­tisk vil ta deg inn og ut av vare­bi­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.