Å BYG­GE ET TOGNETT

Minecraft: Byer og byggverk - - Få Togene Til Å Gå! -

Noe av det førs­te man bør gjø­re når man skal byg­ge en by, er å lage en over­sikt over hvor togene skal gå (spe­si­elt hvis spo­re­ne skal være over bak­ken).

Du må la det være minst én blokks mel­lom­rom på hver si­de av spo­ret for å unn­gå at gruve­vog­nen ik­ke sak­ker ned. Hvis du i til­legg byg­ger spo­ret på bakke­nivå, med mo­ber ak­ti­vert, bør du også gjø­re plass til gjer­der (se av­snit­tet som he­ter «Dyr på spo­ret!»).

Det fin­nes må­ter du kan unn­gå dis­se pro­ble­me­ne på – den enk­les­te løs­nin­gen er å leg­ge tog­spo­ret un­der jor­den. Da vil du slip­pe unna man­ge pro­ble­mer som vil­le pla­get deg på over­fla­ten. Hvis du har lyst til å lage et un­der­jor­disk nett­verk, men spil­ler på et su­per­flatt kart, må du sør­ge for at det er nok plass før du går i gang. I ut­gangs­punk­tet er Su­per­flat-kart bare fi­re blok­ker dype, og det er ik­ke nok til å byg­ge et skik­ke­lig sta­sjons- og tun­nel­nett­verk.

Det størs­te pro­ble­met med un­der­jor­dis­ke tun­ne­ler er det fak­tum at du kom­mer til å måt­te gra­ve. Mye. Det er hel­ler ik­ke lett å lys­set­te dis­se tun­ne­le­ne, selv om du ofte kan slip­pe unna med gans­ke mør­ke tun­ne­ler (ak­ku­rat som på en van­lig T-bane).

Al­ter­na­tivt kan du strek­ke deg mot him­me­len og byg­ge et tog­spor som er løf­tet opp over bak­ken. Dis­se tog­lin­je­ne ser ofte vel­dig sti­li­ge ut, og de vil sam­ti­dig la deg be­ve­ge deg fritt på bakke­nivå. Dis­se spo­re­ne kan til og med kjø­re gjen­nom byg­nin­ger, slik du ser på bil­det fra Broville. Her går skin­ne­ne gjen­nom et mu­se­um som gir pas­sa­sje­rer flott ut­sikt over di­no­saur­skje­let­te­ne.

Du må fort­satt plan­leg­ge ut fra det fak­tum at spo­ret tren­ger god plass mel­lom byg­ni­ne­ne, så ik­ke bygg sky­skra­per­ne for nær hver­and­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.