STO­RE STA­TU­ER

Minecraft: Byer og byggverk - - Statuer Og Skulpturer -

Hvis du er litt mer am­bi­siøs og vil gi byen din noe helt uten­om det van­li­ge, kan du jo prø­ve å byg­ge en skik­ke­lig stor sta­tue.

Vi viste fram den enor­me man­nen fra Sunset Coast i vår opp­sum­me­ring på si­de 38, men han er så tøff at han tå­ler å duk­ke opp her også. Merk deg hvor en­kelt bygg­ver­ket egent­lig er: Det bru­ker bare et par for­skjel­li­ge blokk­ty­per, og selv om det kre­ver masse­vis av fer­dig­he­ter å set­te alt sam­men, er det langt fra umu­lig for en kreativ spil­ler.

Hvis du har lyst til å lage noe lig­nen­de, fore­slår vi at du teg­ner en skis­se og en plan for hvor­dan du har tenkt å byg­ge sta­tu­en. Det­te er ik­ke noe som la­ger seg selv.

Sta­tu­en tren­ger selv­føl­ge­lig ik­ke være av et men­nes­ke. Bare se på lø­ve­sta­tu­en fra Broville på bil­det til ven­st­re – den hol­der til i det ki­ne­sis­ke dis­trik­tet i byen. Den er en god del mind­re enn kjem­pen fra Sunset Coast, men be­står også av en god del fle­re blokk­ty­per.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.