HØYTHENGENDE

Minecraft: Byer og byggverk - - Parker Og Grøntarealer -

Par­ke­ne dine tren­ger ik­ke være på stør­rel­se med Cen­tral Park el­ler Frog­ner­par­ken – et lite om­rå­de med noe grønt kan være alt du tren­ger for å gjø­re byen din litt mer at­trak­tiv. Det­te ste­det i Broville er de­sig­net for å pas­se inn med det­te flot­te tårn­om­rå­det. De små fosse­fal­le­ne som går fra top­pen til bun­nen av par­ken pas­ser fint inn, mens det lil­le pik­nikk­om­rå­det i bak­grun­nen er en her­lig de­talj. Kan­skje kis­ta er full av kake.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.