JAVA EDITION

Minecraft: Byer og byggverk - - Flerspiller Og Servere -

Hvis byen din er lag­ret i Java Edition, og du vil dele den med av Java Edition-spil­le­re på hjem­me­nett­ver­ket ditt, er det­te su­per­lett.

Først må du åpne byen din i spil­let. Trykk de­ret­ter på «Es­cape☼-tas­ten, og du bur­de nå se en knapp som sier «Open to LAN» – LAN står for Lo­cal Area Network, som i kor­te trekk be­tyr alle som er kob­let til sam­me ru­ter som deg.

Når det er gjort, vil du få mu­lig­he­ten til å end­re spill­mo­dus (Sur­vi­val, Crea­ti­ve og så vi­de­re) og vel­ge hvor­vidt du skal la and­re spil­le­re bru­ke «cheats» – alt­så mu­lig­he­ten til å skri­ve inn kommandoer og slikt.

Når du har be­stemt deg, kan du tryk­ke på «Start LAN World». De and­re spil­ler­ne på nett­ver­ket ditt kan nå spar­ke i gang Mi­necraft og klik­ke seg for­sik­tig inn i Mul­tiplay­er fra ho­ved­me­ny­en. De­res lis­te med til­gjen­ge­li­ge servere bur­de nå inne­hol­de ditt lo­ka­le spill. Det kan ten­kes de må lete litt før de fin­ner fram, men du skal de­fi­ni­tivt være der (så len­ge dere bru­ker sam­me ru­ter).

Hvis de klik­ker på spil­let ditt, bur­de de få mu­lig­het til å bli med på mo­roa! Spil­let vil kun være tilgjengelig for ven­ne­ne dine så len­ge du ik­ke går ut fra ver­de­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.