MI­NECRAFT

Minecraft: Byer og byggverk - - Flerspiller Og Servere -

Hvis du spil­ler van­lig Mi­necraft, er det litt enk­le­re å set­te opp lo­kal flerspiller.

Hvis du vil dele byen din, er det bare å åpne ver­de­nen på mo­bi­len/nett­bret­tet/ Win­dows 10-ma­ski­nen el­ler kon­sol­len din. Alle and­re som er kob­let til det sam­me nett­ver­ket bur­de da få mu­lig­het til å gå til «Play» og fin­ne deg og ditt spill i venne­over­sik­ten. De tren­ger bare å tryk­ke på Lan-spil­let ditt for å bli med!

Hvis du er log­get inn på Mi­necraft via en Xbox Live-kon­to, bur­de du også ha mu­lig­he­ten til å åpne opp spil­let ditt for ven­ner via in­ter­nett. Trykk på «Add Fri­end» for å fin­ne ka­me­ra­ter på en rek­ke uli­ke må­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.