RÅDHUS

Gi ord­fø­re­ren et sted hvor han el­ler hun kan sty­re byen fra

Minecraft: Byer og byggverk - - Innhold -

Iden­ne guid­en gir vi by­ens ord­fø­rer et sted hvor han el­ler hun kan sty­re byen fra: Vi skal lage et full­ver­dig rådhus! Det­te byg­get har en stor trapp, et mas­sivt inn­gangs­par­ti og en heis som le­der rett opp til ord­fø­re­rens kon­tor. Der fin­ner man et di­gert vin­du som gir ved­kom­men­de god ut­sikt over byen han el­ler hun skal råde over.

Vi­de­re har byg­nin­gen alt det man kan for­ven­te av et bygg som skal huse en av by­ens vik­tigs­te bor­ge­re. Du vil fin­ne flot­te por­tret­ter på veg­ge­ne og et di­gert kon­tor med rødt tep­pe og et svært eike­bord i midt­en.

For å få hei­sen til å fun­ge­re, må du bry­ne deg på en del kommandoer, men den­ne gan­gen er det tele­port­kom­man­do­en vi skal be­nyt­te oss av. Den vil for­flyt­te deg gjen­nom tid og rom, helt opp til den øvers­te eta­sjen – du vet, litt som en van­lig heis.

Vi har valgt å lage råd­hu­set vårt av sand­steins­blok­ker, men det fin­nes man­ge and­re al­ter­na­ti­ver du godt kun­ne be­nyt­tet deg av. Van­li­ge mur­stein kun­ne for ek­sem­pel vært et spen­nen­de valg. El­ler hva med rød sand­stein?

Til inn­gan­gen har vi brukt sand­steins­blok­ker til ram­men og de­ret­ter kvarts­blok­ker for å lage selve dør­åp­nin­gen. Van­li­ge glass­ru­ter ut­gjør vin­du­ene. Vi bru­ker ik­ke fak­tis­ke dør­blok­ker, da dis­se er for små til å pas­se inn i det­te storslagne inn­gangs­par­ti­et. I ste­det har vi gjort det slik at ord­fø­re­rens dø­rer all­tid er åpne for de som vil kom­me på be­søk.

De­ret­ter skal vi byg­ge det sto­re vin­du­et som skal dek­ke den ene veg­gen av ord­fø­re­rens kon­tor. Vi bru­ker nok en gang myk sand­stein for å lage ram­men, og selve vin­du­et be­står av kla­re glass­ru­ter. Den hvi­te stri­pen i midt­en er lagd av kvarts­hel­ler. Du tren­ger ik­ke bru­ke ak­ku­rat det­te de­sig­net – se om du kan lage noe enda ku­le­re.

Nå skal vi lage res­ten av førs­te eta­sje: Den­ne de­len av byg­get er litt høy­ere enn ni­vå­et på bak­ken, og vin­du­ene er også høy­ere her. Legg mer­ke til hvor­dan vi har brukt myk sand­stein langs kan­ten av eta­sjen. Det­te er med på å gjø­re byg­nin­gen mye mer farge­rik. Vi har også brukt sand­steins­hel­ler på top­pen for å lage noe som ser ut som tårn.

Vi skal byg­ge råd­hu­set vårt av sand­stein, men du kan vel­ge en an­nen type blokk hvis du hel­ler vil det. Hvis du ser nær­me­re på bun­nen av veg­gen vår, vil du se at vi har slengt inn en an­nen blokk­type – myk sand­stein – der nede. Foran den­ne blok­ken har vi igjen satt inn en kvarts­hel­le, og dis­se hel­le­ne bru­kes også på top­pen av veg­gen. Men hva med dø­ren?

Vi plas­se­rer ik­ke dø­re­ne til råd­hu­set rett på bak­ken – i ste­det byg­ger vi en or­dent­lig fin trapp som vil føre be­sø­ken­de opp til dø­re­ne i førs­te eta­sje. Vi har brukt myke sand­steins­blok­ker for å lage om­ris­set av trap­pen. Hver L-form er la­ve­re enn den for­ri­ge, helt til de nes­ten går ned på bakke­nivå.

Det­te bil­det bur­de vise en ty­de­li­ge­re vin­kel av trap­pe­de­sig­net. I ste­det for å bru­ke trappe­blok­ker, bru­ker vi kvarts­hel­ler – det er enk­le­re å plas­se­re dem på den­ne må­ten. Legg mer­ke til hvor­dan hel­le­ne går langs bak­si­den av trap­pen i til­legg til å lede rett opp til dø­ren vi skal lage i det nes­te ste­get.

Om­si­der har vi nådd top­pen av råd­hu­set. Nok en gang bru­ker vi en kom­bi­na­sjon av kvarts­blok­ker og van­li­ge glass­ru­ter for å lage det­te vin­du­et på top­pen av byg­get. Vi har plas­sert mørke­grå mur­stein langs bun­nen og top­pen av vin­du­ene, og det­te lar oss ele­gant bru­ke enda en far­ge i bygg­ver­ket vårt.

Til slutt skal vi ryd­de opp på for­si­den for å mar­ke­re den sto­re åp­nin­gen. Vi har plas­sert potte­plan­ter på trap­pen, og vi har sør­get for at de uli­ke far­ge­ne match­er. Vi har klipt det høye gres­set rundt byg­get, og vi har brukt løv­blok­ker for å lage en hekk som går rundt hele byg­get. Sis­te hånd på ver­ket er de kule ban­ner­ne på hver si­de av inn­gan­gen. Ta-daaa!

I re­sep­sjo­nen vil du fin­ne en heis som vil ta deg med hele vei­en til ord­fø­re­rens kon­tor – vi føl­te at det­te var litt ku­le­re enn en van­lig trapp. Knap­pen på ven­st­re si­de er kob­let til en kom­mando­blokk på bak­si­den av blok­ken, og den­ne vil tele­por­te­re deg rett opp­over. Hvis du ik­ke vet helt hvor­dan du bru­ker kom­mando­blok­ker, er det bare å slå opp på si­de 20 for mer in­for­ma­sjon.

Ord­fø­re­rens kon­tor har skik­ke­lig fin ut­sikt ut gjen­nom det di­gre vin­du­et – du kan til og med se su­per­mar­ke­det her­fra! Inn­si­den av kon­to­ret er også gans­ke spe­si­elt: Det er et mykt, rødt tep­pe på gul­vet, por­tret­ter på veg­ge­ne og et flott bord lagd av gjerde­stol­per og bru­ne teppe­blok­ker i midt­en av rom­met. I hjør­ne­ne vil du også se vak­re potte­plan­ter.

Inn­gangs­par­ti­et i råd­hu­set vårt har en stor re­sep­sjon med et skrive­bord som er lagd av om­vend­te gran­tre­trap­per. Det står bloms­ter­pot­ter med pene blå bloms­ter på hver si­de av pul­ten, og bak dis­se vil du også fin­ne et par enda stør­re pot­ter med enda stør­re plan­ter i seg. I til­legg hen­ger det et di­gert bil­de på veg­gen bak skrive­bor­det.

Her fyl­ler vi inn si­de­ne og bak­enden av byg­nin­gen. Det enk­les­te er å ar­bei­de seg ned­over fra top­pen, for da er det bare å hus­ke at hvert enes­te nivå blir litt bre­de­re enn det for­ri­ge – litt som la­ge­ne på en bryl­lups­kake! Vi har brukt grå mur­steins­hel­ler for å lage det fla­te ta­ket som dek­ker førs­te eta­sje. Nå skal vi be­ve­ge oss inn i selve råd­hu­set!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.