SKO­LE

Hvor er bar­na mel­lom kl. 08 og 14? Sko­len, så klart!

Minecraft: Byer og byggverk - - Innhold -

Vi be­gyn­te med et supermarked og et rådhus, og nå er det på tide å føl­ge opp med byg­get alle barn og ung­dom­mer li­ker: sko­len!

Ok, sko­len er kan­skje in­gens fa­vo­ritts­ted her i ver­den, en­ten man fort­satt går på sko­le el­ler har min­ner fra da man gikk på sko­le tid­li­ge­re. Men den­ne sko­len vil være litt uten­om det van­li­ge. Alt­så, det er en sko­le i Mi­necraft. Det i seg selv bur­de være nok til å vek­ke in­ter­es­sen din.

Sko­len vi skal lage vil ha en enorm gym­sal, et data­rom og in­gen fare for ufor­tjent gjen­sit­ting. Du tren­ger ik­ke en­gang gjø­re lek­ser!

Nei, det enes­te skole­ar­bei­det du kom­mer til å gjø­re er det du gjør når du byg­ger selve sko­len. Vår guide er 12 steg lang og for­tel­ler deg nøy­ak­tig hvor­dan du kan byg­ge en vi­dere­gå­en­de sko­le i Mi­necraft. Her får du vite hvor­dan du la­ger en baske­ball­bane, klasse­rom, et bibliotek og til og med små ar­beids­rom. Ja, det er så man­ge de­tal­jer her at du til og med kan lage skap hvor ele­ve­ne kan ha bø­ke­ne sine. Dis­se kan rik­tig­nok ik­ke åp­nes, men det gjør vel ik­ke noe når in­gen har lek­ser.

Her er for­si­den av byg­get. Vi har satt inn to dob­le dø­rer ne­derst – du kan kan­skje mar­ke­re den ene som sko­lens inn­gang og den and­re som sko­lens ut­gang for å unn­gå kø. Merk hvor­dan den­ne de­len av byg­get er som et speil­bil­de av seg selv: Beg­ge si­de­ne er iden­tis­ke. Vi set­ter de­ret­ter inn vin­du­er på høy­re si­de av inn­gan­gen – det­te skal være kon­tor­om­rå­det.

Den and­re de­len av byg­get be­fin­ner seg til høy­re for vin­du­ene vi byg­de i steg 1. De hvi­te blok­ke­ne som lø­per langs top­pen av mur­steins­de­sig­net er kvarts­hel­ler, og vin­du­ene be­står alle av van­li­ge glass­ru­ter (ik­ke blok­ker). Det sto­re vin­du­et på høy­re si­de vil gi oss mas­se na­tur­lig lys, men vi kom­mer frem­de­les til å tren­ge lam­per in­nen­dørs se­ne­re.

Al­ler først må vi tak­ke anj-craft.tum­blr.com som har skapt skole­de­sig­net vi har tatt i bruk her. Vår sko­le la­ges ved hjelp av mur­steins­blok­ker, men du står selv­føl­ge­lig fritt til å vel­ge en an­nen stein­type hvis du har lyst. Kan­skje sand­stein had­de vært kult? Da had­de sko­len i hvert fall stått i stil med råd­hu­set fra si­de 52. Her er den ene si­den av skole­byg­get vårt.

Fyll ut res­ten av byg­get. Si­de­ne og bak­si­den av byg­get er langt fra like de­tal­jer­te som for­si­den (de er egent­lig bare ret­te veg­ger). Vi set­ter ik­ke en­gang inn vin­du­er på ven­st­re si­de av byg­get, men det er også for­di det er der vi skal ha gym­sa­len – og vi vil ik­ke at en bas­ket­ball på av­veie skal knu­se noen ru­ter! Nå går vi inn i byg­get.

Nå skal vi fer­dig­stil­le for­si­den av byg­nin­gen. Legg mer­ke til hvor­dan vi har lagd en rek­ke uni­ke sek­sjo­ner som stik­ker ut her og der – det­te er med på å gjø­re sko­len mer in­ter­es­sant. Og ta deg med ro: Den de­len som stik­ker ut øverst kom­mer ik­ke til å se så rar ut når vi be­gyn­ner på ta­ket i nes­te steg.

Som du kan se in­stal­le­rer vi glass­ru­ter langs hele den øvre de­len av byg­get. På top­pen av dis­se ru­te­ne leg­ger vi så to lag med kvarts­hel­ler – det ene la­get er litt bak det and­re. Helt øverst på ta­ket har vi brukt grå mur­steins­hel­ler, og dis­se skal vi strek­ke ut over hele sko­lens tak før vi går vi­de­re til nes­te steg.

Nå må vi byg­ge data­ma­ski­ner – det er jo tross alt vik­tig at ele­ve­ne får et sted hvor de kan ar­bei­de med mer di­gi­ta­le ar­beids­opp­ga­ver. Skjer­me­ne be­står av kvarts­trap­per med et lite ma­le­ri som bil­de. Tas­ta­tu­ret er en vek­tet trykk­pla­te, og sto­le­ne er lagd av trappe­blok­ker med gjen­stands­ram­mer på hver si­de. Det ser nes­ten ekte ut!

Her er sko­lens bibliotek, som vi har plas­sert over klasse­rom­me­ne på høy­re si­de av byg­nin­gen. Vi har ad­skilt bok­hyl­le­ne ved hjelp av eike­tre­plan­ker (det sam­me ma­te­ria­let bok­hyl­le­ne be­står av). De­ret­ter har vi brukt blå­far­ge­de glass­pla­ter slik at ele­ve­ne ik­ke skal fal­le ut­for kan­ten – vi har også bygd en trapp som le­der ned i lob­by­en.

Her ser du en­de­lig gym­sa­len vi har snak­ket så mye om. Gul­vet er stort sett lagd av bjørke­tre­plan­ker, mens kvarts­blok­ker er brukt for å lage de hvi­te stre­ke­ne. Bas­ket­ball­kur­ve­ne be­står av kvarts­blok­ker og en rød leire­blokk som er kob­let til en gjerde­stol­pe. Net­tet er på sin si­de et ed­der­kopp­nett. Vi har også lagd en ut­sikts­post for til­skue­re i den ene en­den av hal­len.

Til slutt er det skole­går­dens tur. Sti­en du kan se be­står av myk sand­stein med sand­steins­hel­ler på si­de­ne. Vi har også brukt tre­og løv­blok­ker for å lage noen hjemme­lag­de trær, men du kan fint dyr­ke dine ved hjelp av frø hvis det blir for mye styr. Helt til slutt har vi lagd en tre­di­men­sjo­nal skole­logo på for­si­den av byg­get.

I lob­by­en er det en re­sep­sjon. I bak­grun­nen kan du se noen av ska­pe­ne vi har lagd – dis­se be­står av po­ler­te ande­sitt­blok­ker. I til­legg har vi lagd enda fle­re bok­hyl­ler og plas­sert ele­ve­nes kunst­verk på veg­ge­ne. Det kan også ten­kes at du må lage vin­du­er i ta­ket for å gi re­sep­sjo­nen nok lys.

Det­te er et ty­pisk klasse­rom. Tav­la i den ene en­den av rom­met be­står ute­luk­ken­de av kvarts­blok­ker, mens de for­skjel­li­ge pul­te­ne i rom­met er lagd av for­hek­sel­ses­bord. Sto­le­ne er gran­tre­trap­per. Du vil fin­ne bok­hyl­ler og ma­le­ri­er langs en av veg­ge­ne i rom­met.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.