SKYSKRAPER

Kon­tor­ar­bei­de­re har god ut­sikt over byen når de job­ber her

Minecraft: Byer og byggverk - - Innhold - By­byg­gin­gen fort­set­ter idet vi set­ter en enorm byg­ning på kar­tet!

Hvis du ser ut­over him­me­len i en hvil­ken som helst stor­by, en­ten det er Oslo, Lon­don el­ler New York, vil du før el­ler si­den få øye på en rek­ke mas­si­ve byg­nin­ger som stik­ker opp i luf­ten: sky­skra­pe­re!

Dis­se gi­gan­tis­ke kon­tor­blok­ke­ne er et van­lig syn i man­ge byer rundt om­kring i ver­den, og vår by skal jam­men ik­ke være noe dår­li­ge­re. I den­ne guid­en skal vi der­for vise deg hvor­dan du kan lage en skyskraper som vir­ke­lig vil ta pus­ten fra folk.

Det­te spe­si­fik­ke tår­net er ba­sert på et bygg vi fant i Broville, selv om vi har pus­set litt på det nå som vi la­ger vår egen ut­ga­ve.

Det som er så flott med sky­skra­pe­re er at de kan være vel­dig let­te å byg­ge: Én eta­sje lig­ner vel­dig på den nes­te, og slik er det ofte gans­ke lett å byg­ge og byg­ge og byg­ge opp mot sky­ene.

Er du skik­ke­lig flink med kommandoer kan du nok også kla­re å skri­ve en clo­ne­kom­man­do som nes­ten auto­ma­tisk stab­ler eta­sjer oppå hver­and­re. Da er det imid­ler­tid vik­tig at du har or­den på ko­or­di­na­te­ne dine, el­lers blir det fort et sa­lig rot. Husk: Det fin­nes in­gen en­kel måte å ang­re bort en clone-kom­man­do. Da er det vel­dig mye enk­le­re å gjø­re fer­dig byg­get for hånd.

Her er si­den av byg­nin­gen vår. Som du kan se, har vi vi­dere­ført trap­pe­de­sig­net fra tid­li­ge­re, med stein- og tre­blok­ker som går opp og ned rundt om­kring byg­get. Gjen­ta det sam­me møns­te­ret på mot­satt si­de av byg­get, helt til bakke­ni­vå­et er fer­dig. Nå er det på tide å strek­ke oss opp­over mot him­me­len – man kal­ler det ik­ke en skyskraper for in­gen­ting, vet du.

Møns­te­ret du lag­de på ven­st­re si­de av inn­gan­gen skal også bru­kes på høy­re si­de – de to si­de­ne skal være iden­tis­ke. Over dø­re­ne har vi lagd en logo for sel­ska­pet som ei­er sky­skra­pe­ren: Den skal se litt ut som en di­ger en­gel, men du må gjer­ne fin­ne på noe helt på egen­hånd. Kan­skje du til og med kan gi inn­gangs­par­ti­et litt uni­ke far­ger?

La oss kom­me or­dent­lig i gang med nes­te eta­sje: Vi bru­ker fort­satt de sam­me blok­ke­ne – eike­tre­plan­ker, van­lig glass og grå mur­stein – men den­ne eta­sjen er ik­ke like høy som den førs­te. I til­legg er de­sig­net mye enk­le­re. Du må gjer­ne eks­pe­ri­men­te­re med uli­ke de­sign når du skal byg­ge din egen skyskraper, men prøv å fin­ne et møns­ter som kan bru­kes om og om igjen.

For å hjel­pe deg på vei har vi tatt et bil­de av den kom­plet­te sir­ke­len sett oven­fra. Som du kan se er det nes­ten en per­fekt sir­kel – for­si­den av byg­get er litt bre­de­re enn bak­si­den, men det er stort sett det. Når vi ser det her­fra, får vi litt lyst til å fyl­le sir­ke­len med vann for å lage et sti­lig bas­seng, men vi skal la være. Vi har tross alt en jobb å gjø­re!

Bakke­ni­vå­et i sky­skra­pe­ren vår har et ar­tig møns­ter vevd inn i si­den – det er litt som en trapp som går opp og ned. Herm etter det­te! Merk også at vi nes­ten ute­luk­ken­de bru­ker eike­tre­plan­ker, van­lig glass og grå mur­stein for å lage selve byg­get. Og de tre­sten­ge­ne du kan se på ut­si­den av vin­du­ene? Ja, de er lagd ved hjelp av vegg­de­ler og eiketre­gjerde­stol­per.

Vi be­gyn­ner med inn­gan­gen: Trap­pe­ne som le­der opp til inn­gangs­dø­ren be­står av stein­hel­ler, og langs kan­ten har vi satt mørke­grå mur­steins­trap­per. To sett med aka­sie­dø­rer dek­ker åp­nin­gen, og hver av dem åp­nes via trykk­pla­ter. Vi har brukt stein­vegg­pi­la­rer på hver si­de av og mel­lom dø­re­ne.

Gjen­ta pro­ses­sen fra tid­li­ge­re på alle si­der av byg­get for hver eta­sje du la­ger. Hvis du er eks­tra flink, kan det hen­de du kan bru­ke kommandoer for å ko­piere den førs­te eta­sjen og plas­se­re ko­pi­ene oppå hver­and­re. Tren­ger du en li­ten opp­fris­ker på kommandoer? Da er det bare å gå til­ba­ke til si­de 20. Husk å være nøye med ko­or­di­na­te­ne, el­lers blir det et skik­ke­lig skjevt bygg.

Vi har dek­ket top­pen av ta­ket med grå mur­stein, og bygd en ved­li­ke­holds­inn­gang som inne­hol­der air­con­dition-en­he­ter og mo­bi­l­an­ten­ner. Du vet, ting man van­lig­vis ser på top­pen av høye byg­nin­ger. De vifte­ak­ti­ge for­me­ne du ser på jern­blok­ke­ne på top­pen av byg­get er fak­tisk gruve­vogn­spor som går i ring når de plas­se­res ved si­den av hver­and­re.

På bakke­nivå har vi lagd et skilt som in­for­me­rer forbi­pas­se­ren­de om hva slags byg­ning det­te er, og hva man kan for­ven­te å fin­ne på inn­si­den. Veg­gen skil­tet hen­ger på er lagd av hvit be­tong, eike­gjerde­stol­per og ... vel, skilt. Vi har kalt byg­get An­gel Corp, og det vi har skre­vet på skil­tet gjen­spei­ler det­te. Råd­hu­set fra tid­li­ge­re er også like uten­for bil­det, rett til høy­re for skil­tet.

Nå er det på tide å set­te på ta­ket! Vi har satt inn et lag med glø­de­steins­blok­ker langs ta­ket slik at sky­skra­pe­ren ly­ser opp om nat­ten – vi vil vel ik­ke at til­fel­di­ge he­li­kopt­re skal kra­sje inn i byg­get, vel? Foran på ta­ket har vi de­ret­ter brukt et trinn­ak­tig de­sign som tar i bruk fle­re stein­hel­ler, og i det nes­te ste­get skal vi gjø­re fer­dig res­ten av ta­ket.

Når du har tatt hånd om de­sig­net i førs­te eta­sje, er det på tide å be­stem­me seg for hvor­dan du vil byg­ge res­ten av sky­skra­pe­ren. Vi har tenkt å lage yt­ter­li­ge­re syv eta­sjer i byg­get vårt, men du kan selv­føl­ge­lig byg­ge så man­ge el­ler så få eta­sjer du selv vil. Gjen­ta det sam­me møns­te­ret for hver eta­sje. Det er bare å kom­me i gang – du har mye ar­beid foran deg.

Hvis du ser nær­me­re på inn­si­den av byg­get, vil du se at det er enormt med plass vi ik­ke har brukt. På de nes­te to si­de­ne skal vi vise deg hvor­dan du kan fyl­le sky­skra­pe­ren med hei­ser, kon­to­rer og luk­ses­lei­lig­he­ter. Så ta til deg den­ne fan­tas­tis­ke ut­sik­ten nå, for det er ik­ke len­ge til den blir borte for all­tid!

Når du har lagd fer­dig gul­vet, er det på tide å byg­ge re­sep­sjons­om­rå­det. På høy­re si­de har vi et skrive­bord som be­står av om­vend­te bjørke­trap­per, og i nes­te steg vi­ser vi deg også hvor­dan du kan lage de små, søte data­ma­ski­ne­ne. Vi lag­de tre­et på ven­st­re si­de for hånd – ved hjelp av jun­gel­tre og jun­gel­bla­der – slik at vi kun­ne kon­trol­le­re nøy­ak­tig hvor stort det ble.

Dis­se data­skjer­me­ne er til­pas­se­de mob-ho­der. Dess­ver­re er de kun til­gjen­ge­li­ge for Pc-spil­le­re. For å få tak i det­te spe­si­fik­ke mob-ho­det må du åpne chat­ten og så skri­ve føl­gen­de kom­man­do: «/gi­ve @p mi­necraft:skull 1 3 {Skul­low­ner:”la­ser­pan­da”}». Legg mer­ke til mel­lom­rom­me­ne mel­lom 1 og 3. Hvis du i ste­det vil lage din egen data­ma­skin, kan du bru­ke de­sig­net fra sko­len på si­de 57.

Her er ta­ket i re­sep­sjons­om­rå­det vårt. Legg mer­ke til hvor­dan den­ne de­len av byg­get er to eta­sjer høy! Selve ta­ket be­står av stein­hel­ler, mens glø­de­stein er plas­sert her og der for å til­fø­re eta­sjen litt lys. I lik­het med gul­vet er også ta­ket sym­met­risk. Vi har også plas­sert hen­gen­de lys fra ta­ket: Dis­se be­står av sjø­lan­ter­ner og eike­gjer­der.

Når du har fun­net ut av hvor midt­en av gul­vet er, kan du lage møns­te­ret du vil rett på gul­vet. Vi har brukt grå, ly­se­grå og hvi­te be­tong­blok­ker for å lage et en­kelt de­sign, men vi er sik­re på at du kan lage noe enda ku­le­re hvis du har lyst. Prøv å lage noe som er sym­met­risk i hvert fall – alt­så at de to si­de­ne av møns­te­ret er iden­tis­ke.

Nå som du har fer­dig­stilt sky­skra­pe­ren din, bur­de du sit­te igjen med et bygg som ser noen­lun­de slik ut. Det førs­te du må gjø­re er å fin­ne midt­punk­tet ved å føre en rad med blok­ker fra hver av de fi­re si­de­ne – midt­en er der blok­ke­ne krys­ser hver­and­re. Vi skal bru­ke den­ne kunn­ska­pen for å lage et møns­ter i gul­vet – det er vel van­lig i sto­re kon­tor­bygg som det­te?

Nå skal vi lage gul­vet: Som du kan se på skjerm­bil­det her, leg­ger vi gul­vet på top­pen av ta­ket. Det­te be­tyr at tak- og gulv­blok­ke­ne ik­ke må være de sam­me. Vi bru­ker eike­tre­plan­ker som gulv på kon­to­ret, men du kan vel­ge den blok­ken du selv vil ha. Nok en­gang er ta­ket stein­hel­ler og glø­de­stein.

Hvert skrive­bord på kon­to­ret har et lite av­luk­ke med svar­te glass­ru­ter som for­søks­vis skal gi ar­bei­der­ne litt pri­vat­liv. Hver pult har også fått en data­ma­skin, lagd ved hjelp av den sam­me tek­nik­ken vi bruk­te i steg fi­re (flat­skjer­mer har ik­ke duk­ket opp i byen vår enda!). Du vil også se at vi har plas­sert bloms­ter­pot­ter rundt om­kring på kon­to­ret for å fris­ke opp litt.

Gå til eta­sjen du vil trans­por­te­res til og trykk på «F3». No­ter de tre num­re­ne som står bak or­det «block». Plas­ser de­ret­ter kom­mando­blok­ken din på bak­si­den av blok­ken med den eta­sjens knapp, høyre­klikk på kom­mando­blok­ken og skriv inn kommandoen som vi­ses på skjerm­bil­det. Husk å er­stat­te våre tre tall med dine egne. Gjen­ta så det­te for alle eta­sje­ne.

Til slutt tren­ger vi en heis så vi kan be­ve­ge oss mel­lom eta­sje­ne. Be­gynn ved å lage en heis­sjakt ved hjelp av cyan-far­get ter­ra­kot­ta og po­lert ande­sitt som dø­rer – den­ne sjak­ten skal gå gjen­nom hele byg­get. Plas­ser et skilt og en knapp i hver eta­sje, før du gir deg selv en kom­mando­blokk ved å skri­ve «gi­ve @p com­mand_block». Se nes­te steg og si­de 20 for mer in­for om kommandoer.

Her er re­sep­sjo­nen til kon­to­ret. Skrive­bor­det be­står av om­vend­te kvarts­trap­per, og på hver si­de av bor­det står en bloms­ter­pot­te med en rød tu­li­pan. Midt på bor­det fin­ner vi også en data­skjerm (lagd på sam­me måte som tid­li­ge­re), og un­der den står et skilt. Stein­søy­lene­bak skrive­bor­det er ik­ke nød­ven­di­ge, men de gir eta­sjen et mer rea­lis­tisk preg.

På sove­rom­met i luk­sus­lei­lig­he­ten tar vi i bruk de nye senge­far­ge­ne for å få la­ke­net til å pas­se med far­gen på veg­ge­ne. Vi har hengt fle­re ban­ne­re i vin­du­ene for å etter­lig­ne gar­di­ner, og på hver si­de av sen­gen står et natt­bord med en blomst på. I til­legg må vi selv­føl­ge­lig hen­ge sti­li­ge kunst­verk på veg­ge­ne.

I topp­eta­sjen har vi lagd en luk­sus­lei­lig­het hvor de rike ei­er­ne kan bo. Vi har brukt sen­ger og rød be­tong for å lage so­fa­er, og midt i rom­met står et spise­bord og sto­ler lagd av mør­ke eike­trap­per. Ba­kerst i rom­met fin­ner man en stor data­skjerm som be­står av kvarts­trap­per, et ma­le­ri og trykk­pla­ter av stein.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.