FENG­SEL

Pass opp for kri­mi­nel­le – bur dem in­ne i det­te feng­se­let

Minecraft: Byer og byggverk - - Innhold -

En­hver by har sin an­del av skur­ker og kjelt­rin­ger, og vår by er på in­gen måte an­ner­le­des. Og der­for skal vi nå til å byg­ge et vask­ekte feng­sel som kan bru­kes for å sper­re in­ne skur­ke­ne som her­jer i byen.

Det­te er et høy­sik­ker­hets­feng­sel, noe som blant an­net in­ne­bæ­rer høye mu­rer dek­ket av pigg­tråd. Noen til­tak er vans­ke­li­ge­re å gjen­nom­føre enn and­re, så det kan hen­de du vil opp­gra­de­re sik­ker­he­ten enda mer når vi er fer­dig med de tolv ste­ge­ne.

Feng­se­let har masse­vis av en­kelt­cel­ler, og alle dis­se har en knapp på ut­si­den som lar deg åpne og luk­ke dø­ren når du vil slip­pe ut og sper­re in­ne rak­ker­ne.

Vi har også bygd en kan­ti­ne hvor de inn­sat­te kan spi­se, samt en lufte­gård hvor de kan luf­te seg og tre­ne når de har fri.

Hvis du sy­nes lov og or­den er spen­nen­de, vil du an­ta­ge­lig også bla om til si­de 69 etter at feng­se­let er fer­dig­stilt – der vi­ser vi deg hvor­dan du kan byg­ge en po­liti­sta­sjon.

Når du har bygd fer­dig den førs­te av­de­lin­gen, er det på tide å byg­ge en iden­tisk av­de­ling på mot­satt si­de av inn­gangs­dø­ren. Hvis du spil­ler Java Edition og er flink med strukturblokker (si­de 24) el­ler clone-kommandoer (si­de 23), kan du godt bru­ke dis­se verk­tøy­ene for å lage en en­kel kopi av det førs­te byg­get. Ik­ke? Det skal nok li­ke­vel gå gans­ke fort å byg­ge num­mer to.

Også på inn­si­den kan man se at cel­le­ne er gans­ke tris­te og kje­de­li­ge. Vi har satt inn en køye­seng slik at vi kan ha to fan­ger i hver cel­le, og i hjør­net står det en pot­te som ... vel, bruk fan­ta­si­en. Cel­le­vin­du­ene er lagd av jern­sten­ger. Trod­de du det var helt ål­rei­te for­hold i mo­der­ne fengs­ler? Ja, da må du tro om igjen. Hold dere på rik­tig si­de av lo­ven, barn!

Her ser du de fer­di­ge celle­blok­ke­ne. Nok en gang har vi brukt van­lig stein og grå mur­stein for å lage cel­le­ne. Dø­re­ne er van­li­ge jern­dør­er med en knapp på ut­si­den – ak­ku­rat dis­se knap­pe­ne kan det være litt vans­ke­lig å se på skjerm­bil­det, men de er der! Det­te be­tyr at cel­le­ne bare kan åp­nes fra ut­si­den, og det er sånn det skal være i et skik­ke­lig feng­sel.

Al­ler først: En stor takk til nic1010 på Pla­net­mi­necraft.com som står bak man­ge av de­sign­løs­nin­ge­ne vi har valgt her. For å kom­me i gang skal vi byg­ge inn­gan­gen til feng­se­let: et sett med dø­rer du de­fi­ni­tivt ik­ke vil gå inn gjen­nom. Sti­en be­står av grus med stein­hel­ler på si­de­ne. Dø­re­ne er på sin si­de lagd av mørk eik og er om­rin­get av stein og grå, meis­let mur­stein.

Nå skal vi byg­ge den førs­te de­len av feng­se­let. To­talt skal byg­nin­gen be­stå av åtte cel­ler, og i sann tra­di­sjon skal det ik­ke være et spe­si­elt pent sted hel­ler. Byg­nin­gen er lagd av en kom­bi­na­sjon av grå mur­stein og stein­blok­ker – det er vel­dig grått og nes­ten litt kje­de­lig, men det er også po­en­get.

Når cel­le­ne er på plass, er det bare å set­te ta­ket på top­pen av byg­get. Helt øverst har vi et tak­vin­du som be­står av grå mur­stein, ly­se­blå glass­ru­ter og stein­hel­ler. Selve ta­ket be­står på sin si­de av van­li­ge, grå mur­stein. Og ser du pigg­trå­den som går rundt top­pen av byg­get? Ja, det er egent­lig bare spin­del­vev.

Et feng­sel er ik­ke et feng­sel uten fan­ger. Åpne dø­ren til en av cel­le­ne og få en el­ler to lands­by­bo­ere til å duk­ke opp. Du vil an­ta­ge­lig også plas­se­re noen fan­ger i kan­ti­na, lufte­går­den og and­re ste­der rundt om­kring i feng­se­let. Og hvis du er eks­tra på hug­get, kan du godt fin­ne fram noen ul­ver som kan være vakt­hun­der også.

I den ned­re de­len av feng­se­let har vi bygd en kan­ti­ne hvor fan­ge­ne kan få i seg litt mat til fro­kost, mid­dag og kvelds. I hjør­net står en disk lagd av om­vend­te kvarts­trap­per – legg mer­ke til hvor­dan gjen­stands­ram­mer med gul­røt­ter, po­te­ter og ep­ler vi­ser fan­ge­ne hva de får ser­vert i dag. Vi har også bygd et bord og ben­ker hvor fan­ge­ne kan sit­te mens de spi­ser.

Vi har også bygd en kor­ri­dor som kob­ler de to av­de­lin­ge­ne sam­men. In­ne i kor­ri­do­ren er det dø­rer som le­der til de re­spek­ti­ve av­de­lin­ge­ne, men også en dør som le­der til går­den vi skal byg­ge på ut­si­den av byg­get i steg 10. Hvis du vil ha et kon­tor til feng­sels­di­rek­tø­ren, kan du godt ut­vi­de den­ne kor­ri­do­ren med en ny eta­sje.

For å gi fan­ge­ne frisk luft og mo­sjon, er det vik­tig å byg­ge en lufte­gård. Du vil selv­føl­ge­lig ik­ke at noen av slyng­le­ne skal røm­me, så det er også vik­tig å byg­ge et høyt gjer­de med pigg­tråd (les: spin­del­vev) øverst. Selve lufte­går­den be­står av so­lid, grå ter­ra­kot­ta for å hind­re at noen gra­ver seg ut av feng­se­let.

Og der har du det: Byen din har nå et feng­sel. Hvis du vil hind­re at fan­ger røm­mer, er du nødt til å lage et litt mer ro­bust sik­ker­hets­dør­sys­tem. Hvis du er rød­steins­eks­pert, kan du kan­skje set­te i stand et sys­tem som åp­ner og luk­ker alle dø­re­ne i feng­se­let med en en­kelt spak? Vi har tro på deg.

Mel­lom de to av­de­lin­ge­ne av feng­se­let skal vi lage et tak som kob­ler de to byg­nin­ge­ne sam­men. Det­te ta­ket be­står for det mes­te av stein­hel­ler, men vi har også brukt net­her-mur­stein og gule og blå be­tong­blok­ker for å lage et flagg. Den egent­li­ge grun­nen til at vi gjor­de det, er for­di vi be­gyn­te å bli lei av alt det grå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.