SVØMMEBASSENG

Svøm rundt i det­te olym­pis­ke svømme­bas­sen­get

Minecraft: Byer og byggverk - - Innhold -

De fles­te li­ker vel å svøm­me om­kring i et ko­se­lig svømmebasseng, og det­te gjel­der selv­føl­ge­lig også for inn­byg­ger­ne i byen vår.

I den­ne guid­en skal vi byg­ge et olympisk svømmebasseng som har alt man tren­ger for et svømme­ar­ran­ge­ment. Det er delt opp i seks ba­ner, hver og en med start­blok­ker svøm­mer­ne kan stu­pe ut i van­net fra. Ba­kerst i hal­len kan man se et kult vin­du som er for­met som de olym­pis­ke rin­ger, og langs veg­ge­ne er det masse­vis av se­ter hvor til­skue­re kan heie på sine fa­vo­rit­ter.

Det­te er nok et pro­sjekt hvor kunn­skap om Mi­necraft­kom­man­do­er kan kom­me til nyt­te. Å fyl­le bas­sen­get med vann fra bøt­ter vil ta enormt lang tid, så vi skal i ste­det bru­ke fill-kommandoen.

Hvis du plas­se­rer svømme­bas­sen­get ved si­den av sko­len du byg­de tid­li­ge­re, kan det også fun­ge­re som sko­lens eget svømmebasseng.

Men husk: in­gen lø­ping, in­gen spru­ting og ik­ke noe tull ... bare hopp i det!

Når vi har skrapt ut inn­hol­det, er det på tide å byg­ge bas­sen­gets veg­ger. Vi bru­ker mørk pris­ma­rin for­di det­te lig­ner gans­ke mye på fli­se­ne man kan se i vir­ke­lig­he­tens svømme­bas­sen­ger. Som all­tid står du helt fritt til å vel­ge en an­nen blokk hvis du hel­ler vil det. Vi har brukt den sam­me dyb­den på tvers av hele bas­sen­get, men du må gjer­ne gjø­re en av en­de­ne dyp el­ler grunn.

Før du fyl­ler bas­sen­get med vann, er det lurt å plas­se­re lys­kil­der på bun­nen av bas­sen­get – hvis ik­ke kan det bli vel­dig mørkt der nede. Vi har plas­sert masse­vis av sjø­lan­ter­ner i veg­ge­ne og ne­derst i bas­sen­get for å ly­se opp. Du må prø­ve å spre lan­ter­ne­ne jevnt ut­over når du gjør det­te hjem­me – hvis ik­ke vil det ende opp med å se litt ro­te­te ut. Sånn, da er vi kla­re for å fyl­le opp bas­sen­get!

Det fin­nes to me­to­der man kan bru­ke for å fyl­le bas­sen­get med vann. Van­lig­vis bru­ker man bøt­ter, men si­den det­te bas­sen­get er så­pass stort, kan det fort ta vel­dig lang tid. Så hvis du hel­ler vil prø­ve en an­nen, raskere løs­ning, kan du nok en gang be­nyt­te deg av fill-kommandoen (som på si­de 20). Det er en­kelt: Bare bruk de sam­me ko­or­di­na­te­ne som i steg 2, men bruk vann i ste­det for luft.

De­ret­ter er det på tide å fjerne alle blok­ke­ne i midt­en, der bas­sen­get vårt skal være. Du kan selv­føl­ge­lig fjerne samt­li­ge blok­ker ma­nu­elt, men det vil ta enormt lang tid og stor inn­sats. Den enk­le løs­nin­gen er å bru­ke fill-kommandoen for å er­stat­te jord­blok­ke­ne med luft. Se si­de 20 for mer in­for­ma­sjon – fill­kom­man­do­en er tilgjengelig i de fles­te ut­ga­ver av Mi­necraft nå.

Et stort byggverk som det­te kre­ver mye plan­leg­ging. På bil­det over har vi mar­kert et om­riss som vi­ser oss hvor vi skal plas­se­re de uli­ke be­stand­de­le­ne av bas­sen­get se­ne­re. De hvi­te blok­ke­ne vi­ser ba­ne­ne man skal svøm­me i, og de rosa blok­ke­ne mar­ke­rer start­blok­ke­ne. På den­ne må­ten kan vi sør­ge for at bas­sen­get har rik­tig bred­de før vi går i gang med byg­gin­gen.

Sis­te hånd på ver­ket i selve bas­sen­get er start­blok­ke­ne som svøm­mer­ne kan hop­pe fra. Vi bru­ker kvarts­blok­ker knyt­tet til kvarts­trinn for å lage dis­se, mens selve stupe­bret­tet be­står av stein­hel­ler. På hver start­blokk er det et num­mer­skilt. Er du klar for en svømme­tur? Hopp uti det og legg på svøm!

Nå som selve bas­sen­get er fer­dig­stilt, er det på tide å be­gyn­ne ar­bei­det med selve svømme­hal­len. Til høy­re for bas­sen­get skal vi byg­ge en tri­bu­ne hvor til­skue­re kan sit­te og se på kon­kur­ran­se­ne. Tri­bu­nen be­står av ly­se­blå og hvi­te be­tong­blok­ker, mens se­te­ne er lagd av kvarts­trap­per. Vi har også satt opp et rekk­verk som be­står av ly­se­blå glass­blok­ker.

Nå er det på tide å set­te tak på svømme­hal­len. Selve ta­ket er lagd av grå mur­steins­hel­ler – hvis du er flink med fill-kommandoen kan du leg­ge det­te ta­ket på få se­kun­der! Du ser kan­skje at vi har satt en rek­ke van­li­ge glass­blok­ker rundt om­kring på ta­ket også? Det­te er for å slip­pe inn na­tur­lig lys som kan hjel­pe til med å live opp hal­len.

Nå skal vi gjø­re oss fer­di­ge: Vi har er­stat­tet gres­set som om­rin­get bas­sen­get med et gulv av kvarts og meis­let kvarts (som du kan se på skjerm­bil­det). Vi har også plas­sert tonne­vis av sjø­lan­ter­ner i gul­vet og på veg­ge­ne i hal­len for å til­fø­re om­rå­det mer lys. Hvis ik­ke du gjør det­te, vil du an­ta­ge­lig ende opp med flag­ger­mus i bas­sen­get. Og det vil in­gen ha!

Og med det er du fer­dig: et olympisk svømmebasseng for inn­byg­ger­ne i byen din. Som du kan se har vi brukt sand­stein for å as­fal­te­re om­rå­det som kob­ler svømme­hal­len til sko­len vi byg­de tid­li­ge­re (se si­de 55). Du kan selv­føl­ge­lig de­ko­re­re om­rå­det så mye el­ler så lite du vil. Kan­skje et par bloms­ter had­de gjort seg?

Vi plas­se­rer de­ret­ter di­gre glass­vin­du­er på si­den av svømme­hal­len for å slip­pe ri­ke­lig med lys inn. Det er litt vans­ke­lig å se ut fra skjerm­bil­det vårt, men vin­du­ene be­står fak­tisk av tre uli­ke blå­far­ger: mørke­blått øverst, cyan i midt­en og ly­se­blå glass­ru­ter ne­derst. Det ser skik­ke­lig ele­gant ut inn­ad i spil­let.

På den ba­kers­te veg­gen i svømme­hal­len har vi lagd et vin­du som ser ut som de olym­pis­ke rin­ge­ne. Selve rin­ge­ne be­står av far­ge­de be­tong­blok­ker, med van­li­ge glass­ru­ter i midt­en av hver ring. Du kan godt byg­ge et lite po­di­um foran rin­ge­ne hvis du har lyst – her kan bron­se-, sølv- og gull­me­dal­je­vin­ner­ne san­ke inn pre­mie­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.