PO­LITI­STA­SJON

Det er på tide å ta bed­re vare på fol­ke­ne i byen din

Minecraft: Byer og byggverk - - Innhold -

Det­te går jo strå­len­de! Vi har lagd man­ge for­skjel­li­ge byg­nig­ner i byen vår nå: Et supermarked, en skyskraper og et rådhus for å nev­ne noen. Vi har til og med bygd et feng­sel. Det er bare ett pro­blem ... vi har in­gen po­liti­kon­stab­ler som kan ar­res­te­re skur­ke­ne som bur­de hav­ne der!

Vel, det skal end­re seg, for nå skal vi byg­ge en po­liti­sta­sjon. Den har alt man tren­ger, fra et helikopter til en po­liti­bil som kan frak­te kjelt­rin­ge­ne. Du vil også fin­ne et par cel­ler inni byg­get – her kan du hol­de fan­ger i va­re­tekt inn­til de skal i ret­ten.

Av­hen­gig av hvor stor Mi­necraft-byen din er, kan du også jus­te­re stør­rel­sen på po­liti­sta­sjo­nen, el­ler kan­skje lage fle­re og spre dem ut­over.

Vår po­liti­sta­sjon har til og med et kart over det lo­ka­le om­rå­det. Det vi­ser alle byg­nin­ger og ste­der i byen, og det­te lar kon­stab­le­ne enk­le­re vite hvor de skal pa­trul­je­re til en­hver tid.

Gjen­nom de føl­gen­de 12 ste­ge­ne skal vi vise deg hvor­dan du kan set­te sam­men alt du tren­ger for å lage en po­liti­sta­sjon.

Nå er vi på inn­si­den av po­liti­sta­sjo­nen, og her kan du se cel­le­ne vi nevn­te tid­li­ge­re. Det­te skjerm­bil­det er tatt like før vi byg­de ta­ket på cel­le­ne – det­te er for at du skal se hvor­dan det ser ut på inn­si­den. Jern­dør­e­ne som le­der til cel­le­ne kan kun ope­re­res fra ut­si­den, og det­te sør­ger for at fan­ge­ne ik­ke kan røm­me. Det hen­ger også et skilt ved si­den av hver dør – her kan man lese fange­num­me­ret.

Vi bru­ker stort sett det sam­me de­sig­net når vi leg­ger til en ny sek­sjon på for­si­den av byg­get. Legg mer­ke til hvor­dan vi har tre pi­lar­ko­lon­ner mel­lom hvert sett med vin­du­er og hvor­dan én av pi­la­re­ne stik­ker len­ger ut enn de to and­re. Legg også mer­ke til den po­ler­te ande­sitt­blok­ken på bun­nen av hver kvart­spi­lar – den­ne blok­ken er der for teks­tu­rens skyld.

På det­te bil­det kan du se for­si­den av byg­get. På bakke­nivå bru­ker vi hek­ker og om­vend­te, grå mur­steins­trap­per for å lage vin­dus­kar­me­ne. De øvers­te vin­dus­kar­me­ne bru­ker bare de om­vend­te trappe­blok­ke­ne. Selve vin­du­ene be­står av ly­se­blå glass­ru­ter, og de hvi­te ko­lon­ne­ne på si­de­ne be­står av kvarts­blok­ker.

Vi vil ret­te en stor takk til You­tube-eren TSMC – Mi­necraft, som står bak de­sig­net vi har be­nyt­tet oss av her. Vi be­gyn­ner ar­bei­det ved å lage den sto­re, blå ram­men som om­rin­ger sta­sjo­nen – den­ne be­står av blå be­tong. Dø­re­ne på for­si­den av byg­get er på sin si­de om­rin­get av ly­se­blå glass­ru­ter, og vi har også byg­get en sti opp mot inn­gan­gen.

Nå skal vi ta en tur til bak­si­den av byg­get, hvor du kan se at vi stort sett bru­ker det nøy­ak­tig sam­me de­sig­net som tid­li­ge­re. Noe du også bør leg­ge mer­ke til, er hvor­dan de ne­ders­te vin­du­ene til høy­re er mye mind­re enn res­ten – her skal vi nem­lig byg­ge cel­le­ne, og vi vil selv­føl­ge­lig ik­ke at fan­ge­ne skal klat­re ut.

Når du om­si­der har gjort fer­dig de fi­re si­de­ne av byg­get, er det på tide å set­te på ta­ket. Vårt tak be­står av grå mur­steins­hel­ler som får det til å pas­se inn sam­men med feng­se­let rett borti gata. Se­ne­re skal vi in­stal­le­re en lan­dings­plass og et helikopter på ta­ket, men det er ik­ke før de to sis­te ste­ge­ne i den­ne guid­en.

Om­si­der kom­mer vi til po­liti­he­li­kop­te­ret på ta­ket av sta­sjo­nen. Det har ik­ke lan­det enda, men det er bare for­di du ik­ke har bygd en lan­dings­plass. Bruk gul be­tong, lag en di­ger «H» og om­ring den med ly­se­grå be­tong­blok­ker. Langs ut­kant­en av be­ton­gen kan du også se hvor­dan vi ha bygd et lag av stein­hel­ler. Alt vi tren­ger nå er et helikopter.

Vi tar en li­ten tur ut igjen, for nå skal vi byg­ge en par­ke­rings­plass hvor po­liti­bi­le­ne kan stå. Ser du hvor­dan par­ke­rings­ru­te­ne pas­ser per­fekt med de­le­ne av veg­gen? Det er selv­føl­ge­lig ik­ke til­fel­dig – det­te er noe vi har plan­lagt len­ge! Legg også mer­ke til hvor­dan vi har brukt uli­ke stein­ty­per for å gi om­rå­det et litt mer va­riert ut­se­en­de. Selve ru­te­ne be­står av grå be­tong.

Po­liti­sta­sjo­nen er for­delt på to eta­sjer, med en trapp som le­der opp fra bakke­nivå plas­sert like borten­for re­sep­sjo­nen. Vi har latt sto­re de­ler av byg­get stå tomt, men her kan du eks­pe­ri­men­te­re og leg­ge til det du selv vil. Noen for­slag: skrive­bord for kon­stab­le­ne, en ken­nel for hun­de­ne el­ler en kan­ti­ne. Ak­ku­rat her er det bare fan­ta­si­en som set­ter gren­ser.

Det­te er po­liti­bi­len vår! Krop­pen be­står av kvarts­blok­ker og - hel­ler, med blå og gul be­tong langs si­de­ne. Vin­du­ene er lagd av kla­re glass­ru­ter, mens de blå ly­se­ne på top­pen av bi­le­ne egent­lig bare er sig­nal­lys. Bi­lens front­lyk­ter er gule glass­blok­ker inni gjen­stands­ram­mer.

Her er he­li­kop­te­ret: Krop­pen er lagd av blå be­tong og kvarts, mens vin­du­ene og front­ru­ten be­står av ly­se­blå glass­blok­ker. Ro­tor­bla­de­ne lag­de vi ved å set­te et rød­steins­dre­vet stem­pel på ta­ket. Selve blade­ne ble så bygd ved å set­te sam­men stein­hel­ler og en grå be­tong­blokk i midt­en.

Her er po­liti­sta­sjo­nens re­sep­sjon. På veg­gen hen­ger et di­gert kart som vi­ser alle byg­nin­ge­ne po­li­ti­et skal be­skyt­te, og her kan du nes­ten se alt det vi har bygd fram til nå. Selve skrive­bor­det be­står av om­vend­te gran­trap­per, og vi har selv­føl­ge­lig satt fram bloms­ter­pot­ter for å de­ko­re­re litt. Ly­se­ne er sjø­lan­ter­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.