HERREGÅRD

Vil du ha et stort, sta­se­lig hus du kan bo i? Da er det­te for deg!

Minecraft: Byer og byggverk - - Innhold -

Når man spil­ler Mi­necraft i Sur­vi­val Mo­de for al­ler førs­te gang, tar man som re­gel til tak­ke med et par jord­blok­ker og en sim­pel dør når man skal søke ly for nat­ten. Det tar imid­ler­tid ik­ke lang tid før man vil ha noe mer luk­su­riøst: et skik­ke­lig hjem. Og det blir ik­ke mer luk­su­riøst enn det­te i Mi­necraft.

På de nes­te fem si­de­ne skal vi vise deg hvor­dan du kan byg­ge din egen herregård, et hus som er en mil­lio­nær ver­dig. Ditt nye hjem vil ha alt fra et in­nen­dørs svømmebasseng, til en mas­siv seng og en inn­sjø i ha­gen. Det­te hu­set vil gjø­re ven­ne­ne dine grøn­ne av mis­un­nel­se, men hel­dig­vis er det også plass slik at de kan kom­me på be­søk og over­nat­te på de flot­te gjeste­rom­me­ne.

Vi må si fra nå: Det løn­ner seg ik­ke å prø­ve seg på det­te bygg­ver­ket i Sur­vi­val Mo­de. Å fin­ne ma­te­ria­le­ne vil ta enormt lang tid, og bygge­pro­ses­sen er hel­ler ik­ke gjort i en fei. Crea­ti­ve Mo­de er tin­gen.

For å gi inn­gangs­par­ti­et vårt skik­ke­lig klas­se, har vi bygd ro­mersk­in­spi­rer­te pi­la­rer på for­si­den. Dis­se be­står av kvart­spi­la­rer, så sørg for at du plas­se­rer dem i rik­tig ret­ning for å få stri­pe­ne til å peke den vei­en du vil. Fak­ler på hver si­de av dø­ren gir fra seg mas­se lys, men du kan også plas­se­re en glø­de­steins­lam­pe i ta­ket hvis du sy­nes fak­ler ser litt gam­mel­dags ut.

Før du be­gyn­ner ar­bei­det med herre­går­den er det vik­tig å lage en plan­teg­ning for hva du skal gjø­re. Vi har gravd grøf­ter for å vise hvor de uli­ke veg­ge­ne skal hav­ne og plas­sert gjen­stan­der på bak­ken for å min­ne oss på hva de for­skjel­li­ge rom­me­ne skal være. Vi har et svømme­ba­seng på ven­st­re si­de, et bibliotek ved si­den av det, en stue med peis, et kjøk­ken med kom­fy­rer og en inn­gangs­hall.

Hver gang byg­nin­gen blir bre­de­re, er det din opp­ga­ve å sør­ge for at ta­ket også blir med (bort­sett fra den bre­des­te de­len av byg­get, som du kan se i del 7). Nå er det også lurt å gå inn i hu­set og byg­ge en peis som strek­ker seg opp gjen­nom ta­ket – bruk van­li­ge mur­stei­ner. Hvis du må jus­te­re pei­sens plas­se­ring, er det­te sjan­sen til å gjø­re det.

Bygg and­re eta­sje! Vi har plas­sert et lag med po­lert sand­stein over førs­te eta­sje, og så har vi egent­lig bare gjen­tatt de­sig­net fra eta­sjen un­der i den nye eta­sjen. Vi har også lagt til en bal­kong over pi­lar­inn­gan­gen. Og husk at du ik­ke skal set­te tak på svømme­bas­sen­get enda – den­ne de­len av hu­set skal bare være én eta­sje høy.

Sett de­ret­ter inn veg­ge­ne og vin­du­ene som skal være på bakke­nivå – vi har brukt meis­let sand­stein som veg­ger og glass­blok­ker som vin­du­er. Veg­ge­ne er seks blok­ker høye, mens vin­du­ene be­gyn­ner to blok­ker over bak­ken. Det kan vir­ke litt høyt når du står uten­for og ser inn, men gul­vet på inn­si­den av hu­set skal være én blokk over bak­ken, og da vil det gi mer me­ning.

Det er på tide å set­te på ta­ket, og vi be­gyn­ner med det som er over svømme­bas­sen­get. Først set­ter vi et lag kvarts­hel­ler langs kan­ten av byg­get for å lage et over­heng. De­ret­ter bru­ker vi kvarts­blok­ker og net­her-mur­stein for å lage res­ten. Vi av­slut­ter ved å gjø­re fer­dig veg­gen ved si­den av tak­pla­te­ne ved hjelp av po­lert sand­stein.

Stu­en vår er nok­så mi­ni­ma­lis­tisk. For det førs­te står det en stor sofa midt i rom­met – den er lagd ved å set­te sam­men to sen­ger og rød­steins­blok­ker – og på gul­vet fin­ner du et rødt tep­pe som pas­ser fint til. Det hen­ger ma­le­ri­er på veg­ge­ne, og langs den ene si­den av rom­met fin­ner du en juke­boks og noen ar­beids­ben­ker. Lam­pa i ta­ket be­står av en gjerde­stol­pe og en glø­de­steins­blokk.

Inn­gan­gen til kjøk­ke­net be­står av jern­dør­er med trykk­pla­ter som åp­ner seg opp mot stu­en. Kjøle­ska­pet be­står av seks kvarts­blok­ker og to knap­per, og i en­den av rom­met står en kis­te som eg­ner seg yp­per­lig til lag­ring av mat. Vi har lagd en ut­trekk­s­vif­te over kom­fy­ren (van­li­ge ov­ner) ved å plas­se­re tre po­ler­te ande­sitt­blok­ker og to tre­hel­ler ved si­den av hver­and­re.

På inn­si­den be­gyn­ner vi med svømme­bas­sen­get: Vi har brukt hvi­te kvarts­blok­ker og -hel­ler for å for­me bas­sen­get. I en­den har vi også brukt hel­ler for å gjø­re bas­sen­get én blokk dy­pe­re, i til­legg til å lage et stupe­brett. Veg­gen til høy­re be­står av mør­ke pris­ma­rin­blok­ker, og van­net får du tak i ved å bru­ke bøt­ter (el­ler en fill-kom­man­do).

På for­si­den av hu­set skal du byg­ge ta­ket for­fra og bak­over. Du vil se hvor­dan vi har end­ret de­sig­net ald­ri så lite her: I ste­det for at hvert trinn på ta­ket går én blokk opp av gan­gen, er det i ste­det to blok­ker per steg helt fram til du kom­mer til midt­en. Det­te er en­kelt og greit for­di vi ik­ke vil at den­ne de­len av ta­ket skal være like bratt som de and­re de­le­ne.

Pei­sen er det vik­tigs­te ele­men­tet i stu­en. For å ten­ne på tren­ger du bare å plas­se­re litt net­her­rack i pei­sen og bru­ke tenn­stål for å lage ild. Advarsel: Ik­ke legg blok­ker som kan ta fyr in­nen­for en ra­di­us på seks blok­ker – de vil ta fyr! Lag en port ved hjelp av jern­sten­ger for å hind­re at folk går rett inn i flam­me­ne.

Det nes­te rom­met i hu­set er et bibliotek. Her har vi brukt mør­ke eike­tre­pa­ne­ler for å ram­me inn rad på rad med bok­hyl­ler. Vi har også satt inn en sofa, lagd av en seng om­rin­get av rød­steins­blok­ker, i hjør­net av rom­met (like ved vin­du­et). Den ser så kom­for­ta­bel ut at det fris­ter litt å leg­ge seg ned og sove på den.

I and­re eta­sje fin­ner vi ho­ved­sove­rom­met. Her har vi lagd en sta­se­lig seng ved å plas­se­re to van­li­ge sen­ger ved si­den av hver­and­re, for så å bru­ke mør­ke eike­blok­ker i hvert hjør­ne og langs bak­si­den. Bruk de­ret­ter gjerde­stol­per for å knyt­te de uli­ke de­le­ne sam­men. Av­slutt med teppe­blok­ker øverst. Teppe­blok­ke­ne i midt­en tren­ger en blokk un­der seg (vi bruk­te sand­stein).

Vi har pyn­tet opp inn­gangs­hal­len med et par ban­ne­re som stolt vi­ser fram fa­mi­lie­far­ge­ne til ei­e­ren (vårt ban­ner er rødt og blått). For å gjø­re det­te vel­ger du et ban­ner fra in­ven­ta­ret ditt, før du de­ret­ter fin­ner fram det farge­stof­fet du vil bru­ke. Du kan lage et kryss på ban­ne­ret ved å føl­ge craf­ting-opp­skrif­ten på skjerm­bil­det over.

Det sis­te rom­met vi in­stal­le­rer i drømme­hjem­met vårt er et bad. Veg­ge­ne er de­ko­rert med pris­ma­rin­fli­ser og kvarts­blok­ker. Spei­let på høy­re si­de be­står av pak­ket is, så pass på at du ik­ke set­ter noe varmt ved si­den av det! Du­sjen be­står av ly­se­blå glass­ru­ter og kvarts­hel­ler. Du kan ik­ke bru­ke den, men det er vik­tig å opp­rett­hol­de il­lu­sjo­nen om at det bor noen her.

Den dob­le trappe­opp­gan­gen be­står av en kom­bi­na­sjon av kvarts­blok­ker og trap­per som er plas­sert på hver sin si­de av pei­sen. Plat­tin­gen man kom­mer opp til er for­met som en bal­kong hvor man kan se ned i stu­en, men vi har vært nøye med å set­te opp et rekk­verk av jern­sten­ger så in­gen fal­ler ut­for. Vi har også fun­net fram enda en hen­gen­de lam­pe for å ly­se opp om­rå­det.

For å pyn­te sove­rom­met plas­se­rer vi en natt­lam­pe på hver si­de av sen­gen – dis­se be­står av rød­steins­lam­per og mør­ke eike­blok­ker med en spak på hver si­de. Dra i spa­ken for å skru ly­set av og på. Vi har også lagt et tep­pe rundt kan­ten av sen­gen – da slip­per man kal­de føt­ter når man står opp om mor­ge­nen. Av­slutt med et par hen­gen­de lam­per og et ma­le­ri på veg­gen.

Vi har også satt inn et par til­pas­se­de gar­de­robe­skap på sove­rom­met. De er lagd av mør­ke eike­tre­plan­ker og mør­ke eike­dø­rer. På inn­si­den av dø­re­ne har vi plas­sert kis­ter hvor du kan lagre gjen­stan­der du ik­ke har plass til i in­ven­ta­ret ditt. De eg­ner seg sik­kert til en run­de gjem­sel også, hvis du har ven­ner på be­søk, da.

Nå skal vi se nær­me­re på ha­gen. På bak­si­den av hu­set har vi bygd en li­ten bryg­ge du kan kom­me til via en dob­bel­dør i stu­en. Vi har gravd et stort hull og fylt det med vann for å gi oss en li­ten inn­sjø du kan fly­te rundt på. Ut fra bryg­ga stik­ker det en li­ten pong­tong, og her kan du lett få til­gang til bå­te­ne vi har satt ut på van­net.

Til slutt kan du plan­te bloms­ter i fine ra­der langs kan­ten av sti­en som le­der opp til hu­set. Du kan også vel­ge en litt mer na­tur­lig va­ri­ant ved å bru­ke bein­mel på gres­set som vokser langs sti­en. Da vil om­rå­det få et litt vil­le­re ut­se­en­de, men det kan være like ef­fek­tivt som vår løs­ning. Vi har også lagt bjørke­løv­blok­ker langs ut­kant­en av ei­en­dom­men – det­te fun­ge­rer som en slags hekk.

Plant trær på ei­en­dom­men din. Søk etter «sap­lings» i in­ven­ta­ret, og du vil fin­ne det du tren­ger. Noen av dis­se, slik som eik, kan bli plan­tet hver for seg i jord el­ler gress. And­re, slik som mørk eik, må bli plan­tet i en 2x2 blok­ker stor fir­kant be­stå­en­de av and­re frø. Bruk bein­mel på frø­ene, og de vil gro fram som full­voks­ne trær på få øye­blikk.

En­hver herregård tren­ger en lang og ele­gant grus­vei som le­der opp til inn­gan­gen. Vi har satt fram lan­ter­ner som kan ly­se opp vei­en: Dis­se be­står av fem gjerde­stol­per oppå hver­and­re og så én til ved si­den av den øvers­te. Her set­ter vi på en rød­steins­lam­pe som gir fra seg et flott lys når so­len går ned for da­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.