BRILJANTE BROER

Ik­ke la vann kom­me i vei­en for deg – bygg broer i byen!

Minecraft: Byer og byggverk - - Innhold -

Det fin­nes knapt en by i ver­den hvor man ik­ke fin­ner en elv el­ler en inn­sjø. Lon­don, Pa­ris, Syd­ney, New York – alle er bygd på, ved el­ler i nær­he­ten av be­røm­te vann­om­rå­der.

Din Mi­necraft-by bur­de ik­ke være noe unn­tak. Ik­ke bare vil vann gjø­re byen din vak­re­re og mer unik – det gir deg også mu­lig­he­ten til å byg­ge et lande­mer­ke i form av en sti­lig bro.

På mot­satt si­de vi­ser vi deg hvor­dan du kan lage en al­min­ne­lig henge­bro – et lande­mer­ke du kan se på mils av­stand, sam­me hvor du be­fin­ner deg i byen. Du kan bru­ke broer for å ut­vi­de tog­net­tet på tvers av el­ver, el­ler kan­skje du rett og slett vil bru­ke dem for å la fot­gjen­ge­re be­ve­ge seg fritt rundt om­kring.

Hvis du ik­ke har et stort vann­om­rå­de du kan byg­ge over, el­ler hvis du gans­ke en­kelt bare vil ha noe litt an­ner­le­des, har vi åtte and­re bro­ty­per du kan se på hvis du blar om til nes­te si­de. Der fin­ner du alt fra gang­bro­er som er fer­dig på ti mi­nut­ter, til enor­me, su­per­d­e­tal­jer­te broer du kan ar­bei­de med i må­neds­vis.

Så finn deg en elv og be­gynn å byg­ge en bro!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.