FAN­TAS­TIS­KE FON­TE­NER

Lag en vak­ker vann­at­trak­sjon

Minecraft: Byer og byggverk - - Innhold -

Hvis du tar en gå­tur gjen­nom par­ker i en hvil­ken som helst stor­by, vil du før el­ler si­den snub­le over en fon­te­ne el­ler fem.

Tak­ket være må­ten vann fun­ge­rer på i Mi­necraft, er det vel­dig lett å byg­ge en til­sva­ren­de fon­te­ne i byen – og hvis alt går skeis, er det også svært lett å tør­ke opp med svam­per.

I den­ne guid­en skal vi vise deg hvor­dan du kan byg­ge en stor, to­lags fon­te­ne som kan stå som et lande­mer­ke i en hvil­ken som helst park (se si­de 116). Hvis du har en byg­ning som er stor nok, kan du til og med byg­ge den­ne rak­ke­ren in­nen­dørs!

Ak­ku­rat som i en ekte fon­te­ne, vil van­net ald­ri slut­te å ren­ne, og du tren­ger hel­ler ik­ke be­kym­re deg for slei­pe rød­steins­triks el­ler den­slags me­ka­nis­mer for å hol­de van­net i gang. Spil­lets fy­sikk gjør all job­ben for deg.

Vi skal også vise deg hvor­dan du kan lage en mind­re ut­ga­ve av det­te de­sig­net og bru­ke det foran hus og mind­re byg­nin­ger.

Fon­te­ner kre­ver at du kan litt gart­ner­ar­beid hvis du vil lage fine bloms­ter­bed rundt dem, men det tar vi etter hvert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.