STA­TU­ER OG SKULPTURER

Gi byen din et inn­slag av klas­se og ele­gan­se med dis­se krea­sjo­ne­ne

Minecraft: Byer og byggverk - - Innhold -

En­hver by har hel­ter og stor­he­ter fra by­ens for­tid. Dis­se blir ofte hyl­let og vist fram i form av sta­tu­er og skulpturer rundt om­kring i byen, og hvor­for skal Mi­necraft-byen din være noe an­ner­le­des? I den­ne de­len skal vi vise deg hvor­dan man lett byg­ger en sta­tue, en skulp­tur, et min­nes­mer­ke og et mo­nu­ment – du vet, ting som gir inn­byg­ge­re og be­sø­ken­de noe å se på og be­und­re.

Å lage sta­tu­er er fak­tisk noe av det mor­soms­te man gjør i Mi­necraft, og de tren­ger ik­ke være enormt sto­re og tid­kre­ven­de hel­ler. Nei­da, bare se på nes­te si­de: Her vi­ser vi deg en rek­ke uni­ke kri­ger­sta­tu­er som du an­ta­ge­lig kan set­te sam­men på to mi­nut­ter.

De­ret­ter vi­ser vi deg hvor­dan du kan plas­se­re sta­tu­ene rundt om­kring i byen. Her får du inn­struk­sjo­ner for hvor­dan du byg­ger en støt­te, hvor­dan du skal lys­set­te sta­tu­en og hvor du bør set­te skil­tet som for­kla­rer hvem el­ler hva sta­tu­en skal fore­stil­le.

Vi har man­ge ar­ti­ge for­slag til uli­ke for­mer for gatekunst du kan lage også. Følg med vi­de­re for å bli in­spi­rert!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.