LAGRE BYGGVERK

Minecraft: Byer og byggverk - - Bygging Med Strukturblokker -

Nå som du har fått tak i struk­tur­blok­ken, er det på tide å kom­me or­dent­lig i gang. Blok­ken har fle­re uli­ke mo­du­ser du kan ut­fors­ke ved å klik­ke på blok­ken og tryk­ke på knap­pen mer­ket med «Data».

Den førs­te mo­du­sen vi skal ut­fors­ke er Sa­ve-mo­du­sen – den­ne kom­mer du til ved å klik­ke på «Data»-knap­pen én gang.

For å lagre en byg­ning tren­ger du først og fremst å plas­se­re struk­tur­blok­ken i et hjør­ne uten­for byg­get, slik vi har gjort på skjerm­bil­det her. Sett blok­ken i Sa­ve-mo­dus og gjett om­trent hvor stort byg­get ditt er.

Hvis du så klik­ker på «Done», vil du få en ram­me som dek­ker sto­re de­ler av hu­set ditt.

Den dek­ker li­ke­vel kan­skje ik­ke alt, og da må du høyre­klik­ke på blok­ken igjen for å få opp en over­sikt hvor du kan set­te inn re­la­ti­ve po­si­sjo­ner. Du må an­ta­ge­lig prø­ve og fei­le litt før du fin­ner den nøy­ak­ti­ge stør­rel­sen du tren­ger for å få ram­men til å dek­ke hele byg­get. Du må kan­skje også jus­te­re gjet­tin­gen din fra det for­ri­ge punk­tet. Husk at du kan bru­ke både po­si­ti­ve og ne­ga­ti­ve tall for å jus­te­re den re­la­ti­ve po­si­sjo­nen.

Når alt pas­ser, er det bare å gi struk­tu­ren et navn – prøv noe inn­ly­sen­de, slik som «hus» (hvis det er et hus du lag­rer). Velg at «In­clu­de Entities» (ting som dø­rer og den slags) skal være «On». Klikk de­ret­ter på «Sa­ve»-knap­pen på høy­re si­de av skjer­men, ik­ke den på ven­st­re si­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.