UNDERGRUNN

Minecraft: Byer og byggverk - - Broville -

Det fin­nes masse­vis av un­der­grunns- og tog­sta­sjo­ner i Broville. Fak­tisk er det så man­ge at det fin­nes et farge­ko­det kart over de uli­ke lin­je­ne in­ne på hver sta­sjon. Et nett­verk så stort som det­te kre­ver møy­som­me­lig plan­leg­ging – det kan nes­ten være lurt å byg­ge tog­nett­ver­ket før man be­gyn­ner å lage byg­nin­ger for å ha nok plass! Ik­ke glem at nett­ver­ket kan gå un­der byg­nin­ger også.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.