JERNBANENETTET

Minecraft: Byer og byggverk - - Future City -

Jernbanenettet i Future City er fan­tas­tisk – det kob­ler de uli­ke de­le­ne av den­ne enor­me byen sam­men med en se­rie glass­dek­ke­de tun­ne­ler som gir deg per­fekt ut­sikt over byen mens du far­ter for­bi. Spo­ret bru­ker masse­vis av kraft­drev­ne skin­ner som sky­ter deg gjen­nom byen på re­kord­tid. I til­legg vil du også opp­da­ge tele­por­te­rings­om­rå­der rundt om­kring i byen – dis­se lar deg øye­blik­ke­lig spret­te fra ett sted til et an­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.