SEMITRAILER

Minecraft: Byer og byggverk - - Veier Og Kjøretøy -

Det­te er et kjøretøy du kan­skje vil ha fle­re av i den in­du­stri­el­le de­len av byen din – de kan for ek­sem­pel frak­te va­rer fram og til­ba­ke mel­lom fab­rik­ke­ne. Fø­rer­hu­set er gans­ke likt det som føl­ger med vare­bi­len, men fron­ten er lagd av en sti­ge den­ne gan­gen, og ta­ket er lagd av teppe­blok­ker. Ek­sos­pot­ta på ta­ket er lagd av en bro­steins­vegg­blokk og spin­del­vev. Bak­si­den av bi­len be­står av rød be­tong og stein­hel­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.