SKULPTURER

Minecraft: Byer og byggverk - - Statuer Og Skulpturer -

Sta­tu­er av men­nes­ker og dyr er kult nok, men hvis du ser deg rundt i stor­byer, vil du se at det fin­nes man­ge rare kunst­ne­ris­ke skulpturer der ute også.

Mi­necraft­skulp­tu­rer kan hjel­pe spil­le­re med å na­vi­ge­re byen din, og vil også gi de in­for­ma­sjon om om­rå­det de er i.

Det­te sto­re an­ke­ret fra Broville vi­ser for ek­sem­pel at spil­le­ren har kom­met fram til havnen. Det er vel­dig lett å lage slikt, men det gir sam­ti­dig byen din skik­ke­lig sær­preg.

På sam­me måte kan mu­sikk­no­te­sym­bo­let på bil­det til høy­re vise be­sø­ken­de at de har kom­met fram til kunst­ner­de­len av byen – et sted hvor kon­sert­hal­ler, teat­re og ki­no­er hol­der til. Det er enda et flott ek­sem­pel på hvor­dan en skulp­tur ik­ke bare er fin å se på, men også kan hjel­pe deg med å ta deg fram i byen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.