Pole­s­tar

Vol­vo mø­ter el­bil­bøl­gen med et helt nytt bil­mer­ke

Norges storste guide til elbiler - - Innhold - Av Ve­gard Møller Johnsen

Nor­ge og Sve­ri­ge er to av kun seks land som er med fra star­ten av.

For bare et knapt år siden var jeg på plass i Shang­hai i for­bin­del­se med at Pole­s­tar av­du­ket sin al­ler førs­te mo­dell: Pole­s­tar 1. Pres­se fra hele ver­den sto med øyne og ører på stilk for å lære mer om den stor­slåt­te sats­nin­gen. Og det er ikke til å kom­me fra at de­but-mo­del­len er en bil som gjør et sterkt vi­su­elt inn­trykk.

Du har kan­skje ikke hørt så mye om den­ne sats­nin­gen ennå. Men det vil du ga­ran­tert i ti­den fram­over.

Pole­s­tar er et eget mer­ke for elek­tri­fi­ser­te høy­pre­sta­sjons­bi­ler i Vol­vo Car Group. Og at den eks­klu­si­ve av­du­kin­gen skjed­de i Shang­hai er na­tur­lig­vis in­gen til­fel­dig­het. For det førs­te er Vol­vos ei­er, Geely, ki­ne­sisk. For det and­re er nett­opp Ki­na et vel­dig vik­tig mar­ked for elek­tri­fi­ser­te bi­ler – og for det tred­je byg­ges det et pro­duk­sjons­an­legg for Pole­s­tar i Ki­na.

KUN SEKS LAND FRA START

Tan­ken er at Pole­s­tar skal fun­ge­re som en tek­no­lo­gisk spyd­spiss for Vol­vo, og lan­se­re ny tek­no­lo­gi og nye ytel­ses­egen­ska­per på mar­ke­det.

De skal set­te opp det de kal­ler Pole­s­tar Space, i prak­sis et show­room der po­ten­si­el­le kun­der kan gjø­re seg bed­re kjent med pro­duk­te­ne. De star­ter med Ki­na, USA, Tysk­land, Ne­der­land, Sve­ri­ge – og Nor­ge.

Des­sa län­der ska ha valts då de an­ses vara Dis­se

lan­de­ne skal være valgt for­di de an­ses som stra­te­gisk vik­tig for sat­sin­gen, og for­di Pole­s­tar har re­gist­rert be­ty­de­lig in­ter­es­se her.

Show­roo­me­ne skal åpne rundt som­mer­en 2019. Da er også pro­duk­sjo­nen av den førs­te mo­del­len i gang ved fabrikken i Ki­na.

STOR IN­TER­ES­SE

Da Pole­s­tar ble lan­sert i ok­to­ber i fjor, re­gist­rer­te de in­ter­es­se fra én ny kun­de hvert mi­nutt. Bestil­lin­ge­ne skal gjø­res via net­tet, og rent kon­kret skal kun­de­ne abon­ne­re på bi­len. En fast sum hver må­ned skal dek­ke det al­ler mes­te av kost­na­der. Det er hel­ler ikke noe inn­skudd i star­ten, slik det er på tra­di­sjo­nell leas­ing.

Må­let er en mest mu­lig for­ut­sig­bar og over­sikt­lig mo­dell, som skal gjø­re det en­kelt og ukom­pli­sert for kun­de­ne.

– Pole­s­tar 1 er den førs­te bi­len med Pole­s­tar på pan­se­ret. Alle frem­ti­di­ge bi­ler fra Pole­s­tar vil ha en hele­lek­trisk driv­lin­je, i tråd med vi­sjo­nen om å være det nye fritts­tå­en­de mer­ket for elek­tri­fi­ser­te høy­pre­sta­sjons­bi­ler, sier Pole­stars sjef, Tho­mas In­gen­lath.

600 KILO­ME­TERS REKKE­VID­DE

I Pu­re-mo­dus er Pole­s­tar 1 en elek­trisk høy­pre­sta­sjons­bil med bak­hjuls­drift og Isg-tek­no­lo­gi (In­te­gra­ted Star­ter Ge­ne­ra­tor), 218 hk og opp­til 150 km rekke­vid­de.

Vol­vo tror at man­ge kun­der ikke vil bru­ke noe an­net enn hele­lek­trisk mo­dus i dag­lig bruk.

Ved be­hov for økt rekke­vid­de el­ler der­som man øns­ker mak­si­mal ytel­se, kan man sup­ple­re kraf­ten til de dob­le elek­tris­ke mo­to­re­ne bak med den fire­sy­lind­re­de 2,0-li­ters Vol­vo Dri­ve-e-ben­sin­mo­to­ren som dri­ver for­hju­le­ne. I Power-mo­dus har Pole­s­tar 1 en sam­let ytel­se på 600 hk og drei­e­mo­ment på 1000 Nm.

– Pole­s­tar 1 er en bro­byg­ger mel­lom da­gens og frem­ti­dens tek­no­lo­gi. Den har den optimale driv­lin­jen for en Grand Tou­ring Coupé, som sann­syn­lig­vis vil bli brukt både på lang­tur og på kor­te­re, ras­ke­re tu­rer der kjøre­gle­den står i sen­trum, sier In­gen­lath vi­de­re.

Det vil kun pro­du­se­res rundt 500 ek­semp­la­rer i året, og den vil der­med være en svært eks­klu­siv bil. I lø­pet av de nes­te tre åre­ne skal tre nye Pole­star­mo­del­ler stå kla­re.

Pole­s­tar

Eget mer­ke un­der Vol­vo, som kun skal pro­du­se­re elek­tri­fi­ser­te bi­ler.

Topp­sjef: Tho­mas In­gen­lath.

Førs­te mo­dell: Pole­s­tar 1 – lad­bar hy­brid

På vei: Pole­s­tar 2 og 3. Beg­ge dis­se blir rene el­bi­ler, tro­lig med lan­se­ring i hen­holds­vis 2020 og 2021.

ELEK­TRIS­KE BI­LER

Den nes­te i rek­ken er Pole­s­tar 2, som blir en kom­bi/ se­dan om­trent på stør­rel­se med BMW 3-se­rie. Pole­s­tar har tid­li­ge­re be­kref­tet at bi­len skal byg­ges på Vol­vo og Geelys Cma-platt­form, den sam­me som da­gens XC40 ba­se­res på. Designet vil også skil­le seg mer fra Vol­vo enn på Pole­s­tar 1, lo­ver topp­sjef In­gen­lath – og vi blir for­talt at den skal få opp­til 400 hk!

Rekke­vid­den skal iføl­ge Pole­stars ope­ra­ti­ve sjef, Jo­nat­han Good­man, være 560 kilo­me­ter. Good­man har også sig­na­li­sert at pri­sen hav­ner et sted mel­lom 30 000 og 50 000 pund, av­hen­gig av utstyrsnivå. Det til­sva­rer om lag 320 000 – 540 000 kro­ner.

NÄR KOM­MER DEN?

Pole­s­tar 2 er ven­tet på mar­ke­det i 2020. Ikke så len­ge etter­på kom­mer … ja, du gjet­tet rik­tig: Pole­s­tar 3 (man har ikke gått ba­na­nas med gule lap­per for å fin­ne krea­ti­ve mo­dell­navn den­ne gan­gen).

Pole­s­tar 3 blir en kom­pakt-suv med cou­pe­ak­tig tak­lin­je. Også den­ne er ven­tet å få en rekke­vid­de på om­trent 560 kilo­me­ter. Den­ne skal vi få se i 2020 – med lan­se­ring om­trent ett år etter­på.

… PRI­SEN HAV­NER ET STED MEL­LOM 30 000 OG 50 000 PUND, AV­HEN­GIG AV UTSTYRSNIVÅ. DET TIL­SVA­RER OM LAG 320 000 – 540 000 KRO­NER.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.