TEST: Te­s­la Mo­del X

Vi fin­ner ut hva som gjør at nord­menn bare må ha Te­slas nye mil­lion-suv.

Norges storste guide til elbiler - - Innhold - Av Ve­gard Møller Johnsen

Te­s­la-ei­ere ble nær­mest hå­net en pe­rio­de, og de som var tid­lig ute med å kjø­pe den ame­ri­kans­ke el­bi­len fikk vir­ke­lig pas­set sitt på­skre­vet. De ble opp­fat­tet som snob­be­te, selv­gode og over­leg­ne. Så skjed­de ting fort. Plut­se­lig var det ikke en el­bil for eli­ten, men for fol­ket. Mo­del S ble en stor­sel­ger. Etter­på fulg­te Te­s­la opp med SUV-EN Mo­del X. Ikke ak­ku­rat småt­te­ri. Og ikke ak­ku­rat bil­lig. Ak­ku­rat nå er start­pri­sen 700 000 kro­ner. Men du skal ikke leg­ge til mye før du nærmer deg mil­lio­nen. Og nord­menn li­ker eks­tra­ut­styr.

Så hva er det med den­ne bi­len som gjør at folk som kan­skje ald­ri har brukt mer enn 4-500 000 kro­ner på en bil plut­se­lig dob­ler bud­sjet­tet sitt? For å fin­ne sva­ret har vi fått låne ut­ga­ven som he­ter P100D. Den har en opp­gitt rekke­vid­de på hele 565 kilo­me­ter, ba­sert på må­lin­ger gjort av den ut­gå­en­de Nedc-me­to­den. I til­legg er den brenn­kjapp. Rik­tig­nok er det ikke Per­for­mance­ut­ga­ven, men du su­ser li­ke­vel av går­de fra 0-100

km/t på 4,9 se­kun­der. Og al­le­re­de har fin­ner vi nok litt av for­kla­rin­gen på salgs­tal­le­ne: Ak­se­le­ra­sjon og rekke­vid­de. Men det er mer. Mye mer.

REKKE­VID­DE

Men la oss først snak­ke litt mer om det­te med rekke­vid­de. Selv om opp­git­te tall er op­ti­mis­tis­ke, kan du nem­lig kjø­re vel­dig langt før du må lade. Vår er­fa­ring er at du hav­ner et sted mel­lom 450-480 kilo­me­ter, av­hen­gig av en rek­ke fak­to­rer, selv­sagt. Man­ge vil også kjø­re mye len­ger, men vi snak­ker her om nor­mal kjø­ring. Det be­tyr at du kan dra på lang­tur uten alt­for sto­re be­kym­rin­ger. I til­legg slip­per du å be­kym­re deg over de etter hvert lan­ge kø­ene som opp­står på Te­slas egne su­per­la­de­re.

TILHENGERFESTE

Én spe­si­ell egen­skap som Mo­del X be­sit­ter er tilhengerfeste, og det els­ker nord­menn! Du kan fak­tisk trek­ke 2,2 tonn med den­ne elek­tris­ke SUVen. Vi har tes­tet det­te også. Det du må ta høy­de for, er na­tur­lig­vis at for­bru­ket øker be­trak­te­lig. En van­lig hen­ger mer­ker du knapt at er der. Men skal du trek­ke noe stør­re, gir det na­tur­lig­vis ut­slag både på for­bruk og ytel­ser.

For øv­rig er plas­sen svært god. Det er ba­ga­sje­rom både foran (frunk) og bak. Ba­ga­sje­rom­met bak er dypt og re­la­tivt roms­lig, selv med syv se­ter. Men du kan ikke fol­de ned seteryggene, så du bør nok ten­ke litt eks­tra på hva du har be­hov for: Ba­ga­sje­plass el­ler flest mu­lig sitte­plas­ser.

Vel­ger du fem se­ter, har du hele 2492 li­ter ba­ga­sje­plass til rå­dig­het.

PÅ VEI­EN

Te­s­la har klart å fin­ne en god miks mel­lom kom­fort og sports­lig­het i bi­le­ne sine. Selv med sto­re 22-toms fel­ger, blir du ikke ris­tet søn­der og sam­men på ujevnt un­der­lag. Vi opp­le­ver li­ke­vel at det smel­ler litt har­de­re enn ven­tet når det først kom­mer en litt dyp sprekk el­ler kant. Det pro­ble­met blir mind­re om du går for noe an­net enn 22-toms­fel­ger.

For de som er vant med Mo­del S, vil den eks­tra høy­den og vek­ten i Mo­del X mer­kes i svin­ge­ne. Til tross for de fy­sis­ke lovene, kan du imid­ler­tid kjø­re bi­len ak­tivt. Lavt tyngde­punkt, tak­ket være bat­teri­pak­ken i bunn, og et godt un­der­stell sør­ger for det.

ENORM FRONTRUTE

Te­s­la fin­ner all­tid på no­en krea­ti­ve sprell. Fal­con Wing-dø­re­ne er selv­sagt det folk flest har et for­hold til. Men det er fle­re and­re ting som gir en be­ty­de­lig wow-ef­fekt: En enorm frontrute, som gir unik ut­sikt og slip­per mas­se lys inn i ku­pe­en og front­dø­rer som åp­ner seg selv når du nærmer deg og luk­ker seg når du tryk­ker på brem­sen. El­ler hva sies til He­pa-luft­fil­te­ret med bio­for­svars­mo­dus? Ak­ku­rat det står ri­me­lig høyt på lis­ten over ting vi ikke viss­te vi treng­te.

Alle dis­se tin­ge­ne li­ker vi. Men med unn­tak av He­pa-fil­te­ret har alt sam­men også no­en

FOR DE SOM ER VANT MED MO­DEL S, VIL DEN EKS­TRA HØY­DEN OG VEK­TEN I MO­DEL X MER­KES I SVIN­GE­NE. TIL TROSS FOR DE FY­SIS­KE LOVENE, KAN DU IMID­LER­TID KJØ­RE BI­LEN AK­TIVT.

ulem­per. Mang­len­de mu­lig­het for ski­boks, for ek­sem­pel. Dess­uten kan den enor­me front­ruta slip­pe inn litt for mye sol­lys, selv om den øvers­te de­len er «so­tet». Og dø­re­ne som åp­ner seg av seg selv kan av og til være litt ir­ri­te­ren­de hvis du til­fel­dig­vis går for­bi bi­len din med nøk­ke­len i lom­ma.

Men – det­te hand­ler vel så mye om hva du vel­ger å hen­ge deg opp i. Vi sy­nes ulem­pe­ne er ba­ga­tell­mes­si­ge, sam­men­lig­net med hva du får igjen.

PÅ INN­SI­DEN

Ak­ku­rat som eks­te­ri­ø­ret, er det lett å kjen­ne seg igjen i Mo­del X når du set­ter deg bak rat­tet. Her fin­ner du mye av det sam­me som vi kjen­ner fra Mo­del S, in­klu­dert den di­gre skjer­men, som ut­gjør dash­bor­det.

Se­te­ne er be­ha­ge­li­ge og gir bra støt­te. De er ikke på nivå med de bes­te på mar­ke­det, men det­te hol­der. Også på lang­tur. Vi li­ker også midt­kon­sol­len un­der dash­bor­det, som gir god lag­rings­plass.

Ut­vi­det skinn­pak­ke og al­can­ta­ra i ta­ket bi­drar til en ve­sent­lig luk­sus­fø­lel­se. Det be­gyn­ner å nær­me seg tys­ke kon­kur­ren­ter i pre­mium­seg­men­tet – med trykk på «nær­me seg», vel å mer­ke.

På tech­si­den har imid­ler­tid ikke Te­s­la no­en grunn til å føle seg un­der­le­gen. Auto­pi­lot-sys­te­met gjør at bi­len er vel­dig nær å være selv­kjø­ren­de. Og den tar opp­ga­ven med den størs­te ro og trygg­het vi har opp­levd når vi over­la­ter styring, gass og brems til bi­len selv.

I til­legg er selve infotain­ment­sys­te­met noe av det bed­re du fin­ner. Topp opp­løs­ning på skjer­men og svært bru­ker­venn­lig. Mel­lom for­se­te­ne er det dock­ing­sta­sjon for smart­te­le­fo­ner.

KON­KLU­SJON

Du tren­ger ikke mye fak­ta og ikke lang tid bak rat­tet for å skjøn­ne hvor­for den­ne bi­len har så stor ap­pell i Nor­ge. Den er gans­ke en­kelt per­fekt til­pas­set både av­gif­ter og livs­stil. Og siden det er så­pass mye pen­ger å spa­re på å kjø­re el­bil, og siden Te­s­la har eks­tremt lave ren­ter på fi­nan­sie­ring, blir det som det blir. I til­legg er alle som skal kjø­pe bil klar over et ufra­vi­ke­lig fak­tum: El­bi­ler kom­mer ald­ri til å bli bil­li­ge­re i Nor­ge enn de er i dag. Ikke tren­ger du å ven­te på å få bi­len din hel­ler. Le­ve­rings­ti­den på Te­s­la Mo­del X er om­trent tre må­ne­der.

Den ri­me­ligs­te ut­ga­ven av Mo­del X er 75D. Den kos­ter fra 674 000 kro­ner (tall hen­tet fra Opp­lys­nings­rå­det for Vei­tra­fikk, OFV). Her får du 75 kwt­bat­te­ri­et, som nav­net in­di­ke­rer. Det gir en rekke­vid­de på 417 km (NEDCtall). Men selv inn­stegs­mo­del­len er svært rask. Den kla­rer 0-100 km/t på bare 5,2 se­kun­der.

Egen ski- og syk­kel­hol­derSkal du på ski, byr det på vis­se ut­ford­rin­ger. Ski­boks kan du glem­me, tak­ket være Fal­con Wing­vippe­dø­re­ne. Te­s­la har imid­ler­tid en løs­ning i form av en syk­kel-/ski­hol­der som mon­te­res på hen­ger­fes­tet. Ikke ak­ku­rat vak­kert, men du får i alle fall med deg det du tren­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.