TEST: Jaguar I-pace

Vi tes­ter bi­len som gir Te­s­la kon­kur­ran­se – for førs­te gang.

Norges storste guide til elbiler - - Innhold - Av Knut Skog­stad

Uan­sett om du sel­ger brød, møb­ler el­ler bi­ler, må du for­hol­de deg til kon­kur­ren­ter – and­re som til­byr det sam­me som deg, og som kon­kur­re­rer om de sam­me kun­de­ne som du gjer­ne vil ha.

I bil­bran­sjen har det vært ett stort unn­tak de sis­te åre­ne, nem­lig Te­s­la. De har i prak­sis ikke hatt kon­kur­ren­ter. In­gen and­re har til­budt sto­re, elek­tris­ke fa­mi­lie­bi­ler med lang rekke­vid­de. Det har Te­s­la na­tur­lig­vis nytt godt av, ikke minst i el­bil-lan­det Nor­ge.

Den ti­den er imid­ler­tid over. De tra­di­sjo­nel­le bil­pro­du­sen­te­ne har våk­net og skal gi Te­s­la kamp om kun­de­ne. Litt over­ras­ken­de er det Jaguar Land Ro­ver-kon­ser­net som kom­mer først. De­res I-pace har blitt ut­vik­let helt fra scratch, av et eget team som langt på vei har job­bet for seg selv, uten­for fabrikken. Det sma­ker litt start-up og Si­li­con Val­ley av det­te, og det er na­tur­lig­vis ikke til­fel­dig. Te­s­la har vist res­ten av bran­sjen at det går an å gjø­re ting an­ner­le­des enn det man har gjort i man­ge ti­år.

Den­ne høs­ten er også his­to­risk for Jaguar i Nor­ge. Fra å sel­ge (på det bes­te) et par-tre hund­re bi­ler i året, had­de de 2800 be­stil­lin­ger in­ne på I-pace al­le­re­de før bi­len var i lan­det og no­en had­de fått prøvd den. Det tal­let kom­mer til å øke nå, i alle fall hvis fabrikken kla­rer å le­ve­re bi­ler.

Start­pri­sen er 589 000 kro­ner. Topp­mo­del­len HSE (som de fles­te kun­de­ne sann­syn­lig­vis vil kjø­pe), kom­mer imid­ler­tid på 736 000 kro­ner.

SMART Å LAGE SUV

Gjett om I -Pace vek­ker opp­sikt når vi svin­ger ut fra im­por­tø­rens par­ke­rings­plass på Forne­bu uten­for Oslo! Test­bi­len er grå, selve «anti­far­gen» når det gjel­der å få opp­merk­som­het. Men her kla­rer ikke far­gen å ka­mu­fle­re en bil som åpen­bart vek­ker opp­merk­som­het for sitt lekre de­sign.

Et dress­kledt føl­ge uten­for det gi­gan­tis­ke Te­le­nor-byg­get snur seg og pe­ker når I-pacen rul­ler gans­ke så lyd­løst for­bi. Og når vi stop­per på rødt litt len­ger frem­me, sit­ter det en kar i en Te­s­la Mo­del S ved siden av og glor på Ja­gua­ren. Ny­he­tens in­ter­es­se er stor.

Men hva er det så Jaguar har kom­met opp med her? Jeg har kjørt bi­len et par gan­ger al­le­re­de. Først på et is­lagt vann nord i Sve­ri­ge, der Jaguar gjen­nom­fø­rer vin­terte­ste­ne sine. Da var den sterkt ka­mu­flert både uten­på og inni. And­re gang var på Al­gar­ve­kys­ten i Por­tu­gal, der Jaguar had­de ver­dens­lan­se­ring av bi­len. Og nå er den en­de­lig i Nor­ge.

Da Jaguar be­stem­te seg for å lage el­bil, fant de kjapt ut av det smar­tes­te var å lage en SUV, etter­som det­te er bil­klas­sen som øker mest over hele ver­den ak­ku­rat nå.

ROMS­LIG FOR FIRE

I-pace er 4,68 me­ter lang, det be­tyr at den stør­rel­ses­mes­sig be­fin­ner seg midt i fa­mi­lie­klas­sen. Ku­pe­en er svært roms­lig – her har Jaguar ut­nyt­tet at bat­te­ri­ene lig­ger i bun­nen av bi­len og ikke stje­ler plass. Fire voks­ne har det be­ha­ge­lig, og plas­sen er god i alle ret­nin­ger. Men no­en per­fekt fem­se­ter er den ikke. Til det er midt­plas­sen i bak­se­tet for høy og smal. Her har Jaguar valgt å prio­ri­te­re best mu­lig kom­fort for to bak, noe som ikke er uvan­lig for bi­ler i den­ne klas­sen.

Ba­ga­sje­rom­met er opp­gitt til å være 656 li­ter. Jeg er nep­pe den enes­te som har stus­set litt på det, for det ser utvil­somt mye mind­re ut. Men plas­sen er lett å ut­nyt­te, og du kan selv­føl­ge­lig slå ned bak­se­tet. I til­legg har Jaguar vært flin­ke til å lage uli­ke opp­be­va­rings­rom rundt om i bi­len. Midt­kon­sol­len rom­mer for ek­sem­pel 10,5 li­ter. Det er også smar­te opp­be­va­rings­rom un­der bak­se­tet, til for ek­sem­pel nett­brett og lap­top. Ting som er fint å kun­ne gjem­me unna når du for­la­ter bi­len.

KUN­NE VÆRT RAS­KE­RE

In­te­ri­ø­ret er pre­get av høy ma­te­rial­kva­li­tet.

Ef­fekt: 400 JAGUAR I-PACE

Mo­tor: Elek­trisk, to mo­to­rer.

Rekke­vid­de: 470 km. (WLTP)

Bat­te­ri: 90 kwh

0–100 km/h: 4,8 sek.

Topp­fart: 200 km/h.

Leng­de, bred­de, høy­de:

468/189/155 cm.

Ba­ga­sje­rom: 656 li­ter.

Vekt: 2.133 kg

Pris: 736 000 kro­ner (HSE)

Infotain­ment­sys­te­met er mo­der­ne og in­tui­tivt, og knap­per og bry­te­re kjen­nes so­li­de og gir helt rik­tig feed­back. Men for­ven­ter du deg hi tech-fø­lel­se som i en Te­s­la, blir du skuf­fet. Jaguar kon­ser­va­ti­ve – de hol­der litt igjen selv om de lager el­bil. For ek­sem­pel er den øvers­te skjer­men i midt­kon­sol­len nær­mest litt pus­le­te i stør­rel­sen.

Jaguar har lan­ge tradisjoner med spor­ty bi­ler. Det gjen­spei­les også i hva de vekt­leg­ger i sine nye bi­ler, og I-pace er ikke noe unn­tak. Her får du sports­bil-dna kom­bi­nert med svært lavt tyngde­punkt, tak­ket være bat­te­ri­ene i bun­nen av bi­len. Re­sul­ta­tet er en svært kjøre­glad bil. Vi har tes­tet på alt fra off­road­løy­pe, via svin­ge­te fjell­vei­er og mo­tor­vei – til kre­ven­de bane­kjø­ring. I-pace im­po­ne­rer alle ste­der.

Til tross for re­la­tivt kom­pak­te ytre mål, er akselavstanden på hele 3 me­ter. Det er med på å gi en im­po­ne­ren­de stabilitet, sam­ti­dig som bi­len rea­ge­rer lynraskt på alle kommandoer. Sty­rin­gen er pre­sis og gassresponsen som ven­tet i en el­bil: Kref­te­ne kom­mer med en gang og gir et skik­ke­lig skyv. Te­s­la-rask er den imid­ler­tid ikke. I-pace bru­ker 4,8 se­kun­der på 0-100 km/t. Det er kjapt nok for en SUV i fa­mi­lie­klas­sen, men den kun­ne nok vært enda ras­ke­re – hvis Jaguar had­de øns­ket. Men be­va­res – gir du full gass, blir du pres­set bak­over i se­tet. Had­de I-pace kom­met før Te­s­la, vil­le en slik ak­se­le­ra­sjon blitt hef­tig be­jub­let. Nå har vi imid­ler­tid ruk­ket å bli litt bort­skjemt.

TA DEG EN TUR TIL TYSK­LAND

Støy­dem­pin­gen er svært god. Kom­bi­nert med be­ha­ge­li­ge se­ter gjør det I-pace til en per­fekt lang­turs­bil. Sam­ti­dig fø­les den lett­kjørt og smek­ker i byen.

Og apro­pos lang­tur: Rekke­vid­den er opp­gitt til 470 kilo­me­ter etter den nye og stren­ge­re WLTP­nor­men. I-pace kan også na­tur­lig­vis hur­tig­la­des. Jaguar har tes­tet mye i kal­de strøk og hev­der de har kom­met opp med fle­re løs­nin­ger som skal sik­re at bat­te­ri­ene le­ve­rer best mu­lig, også når det blir kuldegrader. Det gle­der vi oss til å fin­ne ut av når vin­te­ren snart kom­mer til Nor­ge igjen.

TIL TROSS FOR RE­LA­TIVT KOM­PAK­TE YTRE MÅL, ER AKSELAVSTANDEN PÅ HELE 3 ME­TER. DET ER MED PÅ Å GI EN IM­PO­NE­REN­DE STABILITET, SAM­TI­DIG SOM BI­LEN REA­GE­RER LYNRASKT PÅ ALLE KOMMANDOER. STY­RIN­GEN ER PRE­SIS OG GASSRESPONSEN SOM VEN­TET I EN EL­BIL.

UN­DER­VEIS I UT­VIK­LIN­GEN HAR JAGUAR HELT SIK­KERT VUR­DERT Å «BARE» LAGE EN ELEK­TRISK F-PACE. DET HAD­DE VÆRT EN­KELT OG SANN­SYN­LIG­VIS OGSÅ VEL­DIG SMART. MEN I STE­DET HAR DE ALT­SÅ VALGT Å GI I-PACE EN HELT EGEN IDEN­TI­TET. DEN ER LANGT SMEKRERE ENN F-PACE – OG MER FEMININ I UT­TRYK­KET.

Som med el­bi­ler flest av­hen­ger rekke­vid­den mye av kjøre­stil, i til­legg til tem­pe­ra­tur og to­po­gra­fi. Når du kjø­rer el­bil går det raskt sport i å hen­te ut mest mu­lig rekke­vid­de. Det kan utgjøre en be­ty­de­lig for­skjell.

De to el­mo­to­re­ne byr på til sam­men 400 heste­kref­ter. Det gir na­tur­lig­vis et skik­ke­lig kraft­over­skudd. 4,8 se­kun­der på 0-100 km/t er nevnt, og det stop­per ikke der. På bane har vi lekt oss opp mot topp­far­ten på 200 km/t. Det er et im­po­ne­ren­de skyv i bi­len hele vei­en opp dit. De som kjø­per seg en I-pace bør ab­so­lutt vur­de­re en Tysk­lands-tur i ny og ne. Med fri fart på Auto­bahn er det­te et her­lig le­ke­tøy. Mye hand­ler også om et avan­sert un­der­stell som vir­ke­lig lar kref­te­ne få kom­me til sin rett. Her mer­kes det at Jaguar kan et par ting om å lage kjøre­glad bil.

Bat­te­ri­et er for øv­rig på 90 kwh. Bi­len dri­ves av to så­kal­te syn­kro­ni­ser­te per­ma­nent­mag­ne­ti­ser­te el­mo­to­rer.

IKKE STOR. IKKE PRAN­GEN­DE

Når I-pace vek­ker opp­sikt, har det mye med designet å gjø­re. Jaguar har ut­nyt­tet for­de­le­ne en el­bil gir og latt det sty­re fle­re av de­sign­val­ge­ne. Ett ek­sem­pel: Når man ikke tren­ger plass til en stor mo­tor, blir også pan­se­ret mye kor­te­re enn på øv­ri­ge Jaguar-mo­del­ler. Lin­je­ne er sme­kre og spor­ty, og to­tal­inn­tryk­ket er tem­me­lig ulikt den langt mer mas­ku­li­ne og ag­gres­si­ve fos­sil-bro­ren F-pace.

Ak­ku­rat det er gans­ke in­ter­es­sant. Designet på F-pace har fått vel­dig mye ros. Un­der­veis i ut­vik­lin­gen har Jaguar helt sik­kert vur­dert å «bare» lage en elek­trisk F-pace. Det had­de vært en­kelt og sann­syn­lig­vis også vel­dig smart. Men i ste­det har de alt­så valgt å gi I-pace en helt egen iden­ti­tet. Den er langt smekrere enn F-pace – og mer feminin i ut­tryk­ket. De som vil ha en stor og pran­gen­de SUV, vil nep­pe la seg im­po­ne­re. Men sam­ti­dig er I-pace spor­ty og le­ken i lin­je­ne. Det er litt elsk el­ler hat, og det gjel­der nok særlig den but­te fron­ten. Dess­uten kler den en litt fris­ke­re far­ge enn den sølv­grå test­bi­len!

KON­KUR­RAN­SEN KOM­MER NES­TE ÅR

Vi opp­sum­me­rer: I-paces styr­ker er kva­li­tets­fø­lel­sen og kjøre­egen­ska­pe­ne. Den inn­ven­di­ge plas­sen er også god, selv om både ku­pe­en og ba­ga­sje­rom­met er en god del mind­re enn det Te­s­la le­ve­rer både i Mo­del S og Mo­del X. At Jaguar er det førs­te mer­ket som gir nett­opp Te­s­la re­ell kon­kur­ran­se er kan­skje over­ras­ken­de, men det er sam­ti­dig et be­vis på hvor langt Jaguar har kom­met un­der sin in­dis­ke ei­er, Tata.

Fort­satt er de et ni­sje­mer­ke, men nå har de res­sur­ser og musk­ler til å sat­se på det som sta­dig fle­re me­ner er fram­ti­den for bil­bran­sjen: El­bi­ler.

De som pir­ker på at Te­s­la sli­ter med å lage in­te­ri­ø­rer med gjen­nom­ført pre­mi­um­fak­tor, skal få en hard jobb med å fin­ne noe å ta I-pace på. Her er det lek­kert og gjen­nom­ført. Du kjø­rer rett og slett el­bil på førs­te klas­se.

Jaguar vil set­te salgs­re­kord i Nor­ge i 2018. Men den sto­re tes­ten kom­mer ikke før til nes­te år, når Audi e-tron og de­ret­ter Mercedes EQC kom­mer på mar­ke­det. Beg­ge er elek­tris­ke SUV-ER i sam­me klas­se som I-pace. Der­med til­spis­ses kon­kur­ran­sen – og det er gode ny­he­ter for alle som øns­ker seg en el­bil i den­ne klas­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.