Pio­ne­re­ne

Møt pro­fi­le­ne som sit­ter i fø­rer­se­tet for da­gens el­bil­ut­vik­ling.

Norges storste guide til elbiler - - Innhold -

Det er ikke lett å opp­munt­re de bre­de lag av bil­kjø­pe­re til å gå bort fra for­bren­nings­mo­to­rer og ta i bruk el­bi­ler. Det kre­ver på­gangs­mot, am­bi­sjo­ner og fram­synt­het å få det til å skje, så det er bra bil­bran­sjen har nok av folk med nett­opp de egen­ska­pe­ne. Å se langt inn i bi­lis­mens framtid, over­tale da­gens kjø­pe­re til å vel­ge hele­lek­trisk, re­vo­lu­sjo­ne­re mo­tor­spor­ten – alt det­te kre­ver en viss pio­ner­ånd, og vi har valgt ut fem per­soner som i høy­es­te grad for­tje­ner den be­skri­vel­sen. Samt­li­ge vier seg hel­hjer­tet til å for­and­re både sitt eget fir­ma og fram­ti­dens bi­lis­me, men vi be­gyn­ner med Elon Musk, som har gjort mer enn de fles­te for å end­re vårt syn på el­bi­len ...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.