Audi e-tron

Broom-benny har vært med på den al­ler førs­te prøve­tu­ren..

Norges storste guide til elbiler - - Innhold - Av Benny Chris­ten­sen

Når Audi e-tron lan­se­res tid­lig i 2019, mar­ke­rer den star­ten på noe helt nytt. Da kjø­rer ver­dens størs­te bil­pro­du­sent i gang ver­dens hit­til størs­te sat­sing på el­bil. I lø­pet av de nes­te syv åre­ne skal de kom­me med over 20 hele­lek­tris­ke bi­ler, og in­nen 2025 er må­let å sel­ge mer enn én mil­lion el­bi­ler år­lig. Lyk­kes de med det­te, vil det end­re svært mye i bil­bran­sjen. Og for Vol­ks­wa­gen-kon­ser­net er det både et stort løft, og et lite ele­ment av gam­bling. De in­ves­te­rer enor­me sum­mer i over­gan­gen til elek­tri­si­tet. Én bil får alt­så æren av å star­te det hele: Audi e-tron. Er du klar? Da kjø­rer vi!

Jeg sit­ter fast­spent i pas­sa­sjer­se­tet i en av de al­ler førs­te pro­du­ser­te ek­semp­la­re­ne av Audi e-tron. Bi­len er ka­mu­flert, men det­te er ekte vare. Audi har in­vi­tert til den al­ler førs­te prøve­tu­ren i sin førs­te el­bil.

Kjø­re selv får vi ikke lov til ennå, så jeg må nøye meg med å opp­le­ve bi­len fra pas­sa­sjer­se­tet. Men her er vi alt­så i Co­lo­ra­do, USA. På vei ned fra le­gen­da­ris­ke Pi­kes Peak som lig­ger på 4302 me­ter over ha­vet og er vi­den kjent for sine 156 hår­nåls­svin­ger, ikke minst in­nen mo­tor­sport. Et av ver­dens tøf­fes­te bakke­løp går opp bak­ken med alle svin­ge­ne.

Men vi skal alt­så ned, og un­der­veis skal Audi vise oss noe av det de me­ner skal sør­ge for at e-tron blir en stor suk­sess.

ROMS­LIG

Det førs­te som slår meg er at bi­len er stør­re enn jeg trod­de. Den be­fin­ner seg et sted mel­lom Audi Q5 og Q7 i stør­rel­se. Tak­lin­jen skrå­ner ned­over og gir bi­len er mer ele­gant inn­trykk enn Q5, sam­ti­dig som den fram­står som net­te­re enn sto­re Q7. Den over­ras­ker også med svært god inn­ven­dig plass – også i bak­se­tet. Inn­ven­dig er den nær­me­re Q7-stør­rel­se, så her er det god plass til fem voks­ne om bord. Ba­ga­sje­rom­met svel­ger unna hele 600 li­ter bak. Slår man ned bak­se­tet øker det til hele 1725 li­ter. I til­legg har den et 60 li­ters opp­be­va­rings­rom foran.

Audi er fore­lø­pig til­bake­hold­ne med bi­lens spe­si­fi­ka­sjo­ner. Men de to mo­to­re­ne, én på for­ak­se­len og én på bak­ak­se­len, som gir fire­hjuls­drift og der­med rett­fer­dig­gjør quat­tro-be­teg­nel­sen, skal yte over 400 heste­kref­ter.

Sprin­ten fra 0-100 km/t skal gå unna på un­der 6 se­kun­der og topp­far­ten er på 210 km/t. Audi e-tron får også en boost-funk­sjon som gir deg eks­tra «power» i inn­til 60 se­kun­der når du tren­ger det.

Rekke­vid­den skal være over 400 kilo­me­ter etter den nye og stren­ge­re WLTP­måle­me­to­den.

SMART REGENERERING

En av ho­ved­år­sa­ke­ne til at vi er på Pi­kes Peak er at Audi har ut­vik­let et avan­sert og kom­plekst brem­se- og re­ge­ne­re­rings­sys­tem. Audi er ikke så rent lite stol­te av det­te, og iv­rer etter å de­mon­stre­re for oss. Man skal lete len­ge etter et mer eg­net sted å vise det på enn ned dis­se bak­ke­ne fra 4300 høyde­me­ter ...

Re­ge­ne­re­rings­sys­te­met går i kort­het ut på å gjen­vin­ne mest mu­lig av brem­se­ener­gi­en og føre den til­ba­ke til bat­te­ri­et i form av strøm. Det­te er egent­lig ikke noe nytt i el­bil-ver­de­nen, men Au­dis sys­tem er kraf­tig vi­dere­ut­vik­let og gjør at du ta­per mi­ni­malt med bat­te­ri­ef­fekt ved kjø­ring i ter­reng med mye opp og ned. Re­ge­ne­re­rin­gen kan jus­te­res i tre trinn, el­ler man kan vel­ge en Auto-funk­sjon i bi­lens

Mmi-sys­tem.

FUN­GE­RER UT­MER­KET

En an­nen ny­het som Audi e-tron er ale­ne om, er et helt nytt og smart bremse­sys­tem. Det går i kort­het ut på at man bru­ker de me­ka­nis­ke / hydr­au­lis­ke brem­se­ne mind­re (el­ler frik­sjons­brem­sen, som Audi kal­ler det) og hel­ler brem­ser med el­mo­to­re­ne – el­ler med en kom­bi­na­sjon av de to. Også det­te for bed­re regenerering og mind­re me­ka­nisk sli­ta­sje. Alt det­te sty­rer bi­len helt søm­løst selv, og som fø­rer mer­ker du ikke om bi­len brem­ser me­ka­nisk/ hydr­au­lisk el­ler elek­trisk. Pe­dal­tryk­ket er helt likt. Audi er først i ver­den med det­te sys­te­met.

På vår tur ned­over bak­ke­ne fra top­pen av Pi­kes Peak er vi ut­styrt med et nett­brett og en egen App som Audi har la­get for ut­tes­ting av sys­te­met. Her kan vi føl­ge med på både regenerering og brem­sing.

El­lers kjen­nes mye igjen fra ek­sis­te­ren­de Audi­mo­del­ler, så om du har en ny­ere Audi al­le­re­de, vil ikke over­gan­gen til e-tron quat­tro bli stor. Ser vi bort fra driv­lin­jen, har ikke Audi gjort noe kvante­sprang her. Og det er helt be­visst. De øns­ker å av­mys­ti­fi­se­re det­te med el­bi­ler og gjø­re det mind­re «skum­melt» for folk å vel­ge elek­trisk.

STOR IN­TER­ES­SE

Vår bil har lyse skinnseter med sømmer i oran­sje kontrastfarge. Det er fak­tisk mye kulere enn det hø­res ut som, vi hå­per den­ne kom­bi­na­sjo­nen blir med over til produksjonsbilen. For øv­rig er kva­li­te­ten som du for­ven­ter i en Audi: so­li­de ma­te­ria­ler, god er­go­no­mi og strø­ken fi­nish. Kom­for­ten om­bord er upå­kla­ge­lig, og bi­len går som el­bi­ler flest – svært stil­le, selv på 20-tom­mers hjul. Det hele er som for­ven­tet, med få over­ras­kel­ser.

På no­en ret­te strek­nin­ger mel­lom ned­stig­nin­ge­ne er det rom for ak­se­le­ra­sjons­tes­ter. Bi­len opp­le­ves som kvikk, og den lig­ger godt på vei­en i svin­ge­ne. Man har det godt om bord, også som pas­sa­sjer.

VÅR BIL HAR LYSE SKINNSETER MED SØMMER I ORAN­SJE KONTRASTFARGE. DET ER FAK­TISK MYE KULERE ENN DET HØ­RES UT SOM, OG VI HÅ­PER DEN­NE KOM­BI­NA­SJO­NEN BLIR MED OVER TIL PRODUKSJONSBILEN.

NYE AUDI E-TRON BLIR ETTER ALT Å DØM­ME AU­DIS MEST SOLG­TE MO­DELL I 2019.

Alt det­te er egen­ska­per som ap­pel­le­rer til el­bil-els­ken­de nord­menn. Den nors­ke im­por­tø­ren kan for­tel­le om mer enn 5000 re­ser­va­sjo­ner al­le­re­de før bi­len var vist. Det­te drei­er seg om en re­ser­va­sjons­lis­te hvor kun­de­ne har valgt sin fore­truk­ne for­hand­ler og be­talt et de­po­si­tum, for så å bli til­delt et re­ser­va­sjons­num­mer. De­ret­ter hå­per man at alle som har re­ser­vert bi­len vil skri­ve kontrakt når de kan si mer om bi­len, pri­ser og le­ve­rings­dyk­tig­het.

KOM­MER TID­LIG I 2019

Le­ve­rin­ge­ne av de førs­te bi­le­ne til kun­de be­gyn­ner, etter det vi er­fa­rer, tid­lig i 2019. Nor­ge er et vik­tig el­bil-mar­ked, og det nors­ke folk har blitt lo­vet et stort vo­lum fra fabrikken. Det ser med and­re ord ikke ut til å være no­en stor fare for at Audi går på en smell med tan­ke på vente­lis­ter.

Le­ve­rings­ti­den på Audi e-tron vil av­hen­ge av hvil­ket ut­styr man vel­ger. Må­let er li­ke­vel at le­ve­rings­ti­den ikke skal være len­ger for Audi e-tron enn for merke­tes øv­ri­ge mo­del­ler ved en ny­lan­se­ring.

Nye Audi e-tron blir etter alt å døm­me Au­dis mest solg­te mo­dell i 2019.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.