Én ting kan stop­pe el­bil­bøl­gen i Nor­ge

Hvis må­let om en mil­lion el­bi­ler i Nor­ge in­nen 2025 skal nås, må an­tall lade­sta­sjo­ner økes kraf­tig.

Norges storste guide til elbiler - - Innhold - Av Mats Bru­stad

INor­ge har vi hatt el­bil-for­de­ler helt siden star­ten på 90-tal­let. Men det er først de sis­te fem-seks åre­ne ut­vik­lin­gen vir­ke­lig har tatt av.

El­bi­len har gått fra en mar­keds­an­del på tre pro­sent i 2012, til hele 27 pro­sent i førs­te halv­år 2018. Den for­mi­dab­le ut­vik­lin­gen skyl­des i all ho­ved­sak nors­ke po­li­ti­ke­re, samt stør­re til­gang på bi­ler.

– Det er in­gen tvil om at po­li­tik­ken har fun­gert. Ved å fjer­ne moms og en­gangs­av­gift på el­bi­le­ne har de blitt kon­kur­ranse­dyk­tig på pris. Å kom­bi­ne­re det­te med and­re in­cen­ti­ver som gra­tis par­ke­ring og fri pas­se­ring i bom­rin­ger, gir helt klart re­sul­ta­ter, for­tel­ler ge­ne­ral­sek­re­tær i Norsk El­bil­for­ening, Chris­ti­na Bu.

VER­DENS STØRS­TE EL­BIL-NA­SJON

Hun har ak­ku­rat av­slut­tet et møte med en av ver­dens størs­te bil­pro­du­sen­ter. De har tatt tu­ren til lil­le Nor­ge for å høs­te in­spi­ra­sjon og er­fa­rin­ger – om det som har blitt et in­ter­na­sjo­nalt el­bil-even­tyr.

– Det er in­ter­es­sant at vi i Nor­ge har en stor be­tyd­ning for den vi­de­re ut­vik­lin­gen hos ver­dens bil­pro­du­sen­ter. I til­legg til at vi på­vir­ker and­res land po­li­tikk. Så langt i år har vi hatt be­søk av minst 12 bil­pro­du­sen­ter på topp­nivå, for­tel­ler Bu, som ser op­ti­mis­tisk på frem­ti­den. Det er nem­lig in­gen and­re land i ver­den hvor el­bi­len er mer po­pu­lær, sett i for­hold til be­folk­nings­tall.

Det gle­der både Chris­ti­na Bu og El­bil­for­enin­gen,

SÅ LANGT I ÅR HAR VI HATT BE­SØK AV MINST 12 BIL­PRO­DU­SEN­TER PÅ TOPP­NIVÅ. Chris­tina­bu, Nors­kel­bil­for­ening

som har vokst i takt med el­bil-sal­get de sis­te åre­ne. I dag har or­ga­ni­sa­sjo­nen 26 an­sat­te og over 60 000 med­lem­mer.

EN MIL­LION EL­BI­LER IN­NEN SJU ÅR

Med sta­dig fle­re at­trak­ti­ve el­bi­ler på mar­ke­det, blir den elek­tris­ke bil­par­ken i Nor­ge sta­dig stør­re. Men det er ab­so­lutt ikke gitt at ut­vik­lin­gen kom­mer til å fort­set­te i sam­me tem­po, noe den bør, skal vi nå Stor­tin­gets of­fen­si­ve 2025-mål. Det in­ne­bæ­rer at samt­li­ge ny­bi­ler in­nen 2025 skal være null­ut­slipps­bi­ler.

– Det er åpen­bart et am­bi­siøst mål, og det er en god vei dit ennå. I dag er mar­keds­an­de­len rundt 27 pro­sent på elek­tris­ke per­son­bi­ler, mens vare­bi­le­ne ut­gjør nær fire pro­sent. Dis­se er også en del av null­ut­slipps­må­let, for­tel­ler Bu, som li­ke­vel me­ner 2025-må­let er rea­lis­tisk å opp­nå.

– Ab­so­lutt, men det kre­ver at po­li­ti­ker­ne fort­satt har is i ma­gen, og be­hol­der el­bil­for­de­le­ne len­ge nok. Skal vi nå må­let be­tyr det at da­gens el­bil­park må økes fra rundt 167 000 bi­ler til over én mil­lion i 2025.

ÉN STOR BARRIERE

Å øke an­tall el­bi­ler i Nor­ge med rundt 800 000 nye bi­ler på bare sju år, er åpen­bart en kre­ven­de opp­ga­ve. Bu for­tel­ler at det er særlig tre fak­to­rer som er av­gjø­ren­de for å nå det am­bi­siø­se må­let: Da­gens el­bil­for­de­ler må leve vi­de­re, le­ve­rings­ti­den på nye bi­ler må bli bed­re og ikke minst må det byg­ges ut langt fle­re lade­sta­sjo­ner.

Slik si­tua­sjo­nen er i dag, er man­ge­len på hur­tig­la­de­sta­sjo­ner den al­ler størs­te ut­ford­rin­gen. Der­som ut­byg­gin­gen ikke økes be­ty­de­lig al­le­re­de nå, me­ner Bu det­te kan set­te en stop­per for el­bil­bøl­gen i Nor­ge, og sam­ti­dig skro­te 2025-må­let.

– Det er en kjempe­bar­rie­re. Frem mot 2025 kom­mer vi til å få et van­vit­tig mye stør­re be­hov for la­ding enn det vi har i dag. Al­le­re­de nå opp­le­ver 60 pro­sent av da­gens 167 000 el­bi­lis­ter kø ved hur­tig­la­de­re, for­tel­ler el­bil-sje­fen be­kym­ret.

Hun leg­ger til at det i 2025 vil være be­hov for rundt 10 000-12 000 hur­tig­la­de­re – tatt i be­trakt­ning at vi bik­ker én mil­lion el­bi­ler på nors­ke vei­er. Det be­tyr at det må byg­ges 1000-1500 nye hur­tig­la­de­re år­lig. Så langt i år er det bare reist 186 nye hur­tig­la­de­sta­sjo­ner. Vi er med and­re ord mile­vis unna å le­ve­re det El­bil­for­enin­gen har be­reg­net som nød­ven­dig.

KRE­VER STO­RE IN­VES­TE­RIN­GER

Vik­tig­he­ten av man­ge nok lade­mu­lig­he­ter un­der­byg­ges også i en fersk be­folk­nings­un­der­sø­kel­se ut­ført av Opi­nion for El­bil­for­enin­gen. Re­sul­ta­te­ne vi­ser at de størs­te bar­rie­re­ne for å kjø­pe ny el­bil i dag nett­opp er man­gel på lade­sta­sjo­ner og skep­sis til rekke­vid­de.

El­bil­for­enin­gen me­ner løs­nin­gen på lade­ut­ford­rin­ge­ne er to­delt. For det førs­te må det byg­ges fle­re hur­tig­la­de­re i dis­trik­te­ne, samt etab­le­res stor­ska­la lade­par­ker på stra­te­gis­ke om­rå­der.

– Det er også slik at de fles­te vil lade bi­len sin hjem­me. Spe­si­elt i by og tett­byg­de strøk kan det­te by på ut­ford­rin­ger. I Oslo bor for ek­sem­pel 60 pro­sent i lei­lig­hets­bygg, da vil det kre­ve sto­re in­ves­te­rin­ger for å etab­le­re lade­sta­sjo­ner i bo­retts­la­ge­ne, sier Bu.

OK MED BOM­PEN­GER

I til­legg til mas­siv ut­byg­gel­se av stor­ska­la lade­sta­sjo­ner, trek­ker El­bil­for­enin­gen frem at da­gens el­bil­for­de­ler må hol­de stand.

– Vi ser al­le­re­de en li­ten ned­trap­ping nå som 50-pro­sent­re­ge­len er i fred med å im­ple­men­te­res. Det be­tyr at el­bi­lis­te­ne blir nødt til å be­ta­le noe gjen­nom bom­men og på ferge­tu­rer. Sat­sen vil der­imot ald­ri være høy­ere enn 50 pro­sent av hva fos­sil­bi­le­ne be­ta­ler.

– Det er en ok ord­ning, men ut­over det bør ab­so­lutt da­gens el­bil­for­de­ler fry­ses en god stund til,

der­som vi skal nå 2025-må­let.

De nå­væ­ren­de el­bil-in­cen­ti­ve­ne er fre­det av da­gens blå-grøn­ne re­gje­ring frem til 2021. Etter den tid vil det tro­lig inn­fø­res en li­ten av­gifts­øk­ning, særlig knyt­tet til en­gangs­av­gif­ten. Det be­tyr i prak­sis at el­bi­le­ne vil bli dy­re­re i ti­den som kom­mer.

LANG LEVERINGSTID PÅ NYE MO­DEL­LER

Den sis­te bar­rie­ren El­bil­for­enin­gen trek­ker frem i for­hold til å nå null­ut­slipps­må­let er leveringstid på nye mo­del­ler. Nye Hyundai Kona Elect­ric er et godt ek­sem­pel på ak­ku­rat det.

Bi­len har tatt det nors­ke mar­ke­det med storm, og fikk raskt over 20 000 re­ser­va­sjo­ner. Be­stil­ler du bi­len i dag, må du der­imot be­la­ge deg på to års leveringstid.

– Bil­pro­du­sen­te­ne er nødt til å få opp produksjonskapasiteten skik­ke­lig. Sam­ti­dig vet vi at and­re vo­lum­pro­du­sen­ter kom­mer tungt på ba­nen de nes­te par åre­ne, sier Bu, og sik­ter til blant an­net Vol­ks­wa­gen sin I.d-sats­ning, Mercedes EQ, Audi og BMW.

HYUNDAI OG TE­S­LA

Det er in­gen tvil om at el­bi­len går en spen­nen­de tid i møte. Ny bat­teri­tek­no­lo­gi og la­ve­re pro­duk­sjons­kost­na­der vil på sikt gjø­re el­bi­len enda mer at­trak­tiv.

Rekke­vidde­angst vil etter hvert bli et frem­med­ord – i alle fall blant de størs­te mo­del­le­ne. Det som brem­ser el­bil­sal­get i Nor­ge ak­ku­rat nå hand­ler i stor grad om lang leveringstid og be­gren­se­de lade­mu­lig­he­ter.

– For­bru­ker­ne er kla­re. Jeg er sik­ker på at an­de­len el­bi­ler vil­le vært på 50-60 pro­sent in­nen et par år der­som leveringstid ikke var noe tema, me­ner Bu.

– Hvil­ke bi­ler tror du kom­mer til å bli eks­tra vik­ti­ge for det nors­ke mar­ke­det det kom­men­de året?

– Det skal ikke leg­ges skjul på at Hyundai har truf­fet godt med Kona Elect­ric. Det er en mind­re SUV som er kon­kur­ranse­dyk­tig på både pris og rekke­vid­de. Vi vet også at Te­s­la Mo­del 3 kom­mer til å bli po­pu­lær. Så blir det fan­tas­tisk spen­nen­de å føl­ge med på ut­vik­lin­gen vi­de­re, nå som sta­dig fle­re pro­du­sen­ter sat­ser stort på el­bil-pro­duk­sjon. Det tren­ger vi.

END­RET KJØPSMØNSTER

Etter el­bi­lens se­riø­se inn­tog i Nor­ge de sis­te åre­ne, er det in­ter­es­sant å se at små­bil-sal­get ge­ne­relt har økt. Chris­ti­na Bu ute­luk­ker ikke at det­te kom­mer som en føl­ge av el­bi­lens opp­blomst­ring.

– Folk kjø­per mind­re bi­ler enn før. Noe av for­kla­rin­gen kan være at el­bi­ler gjer­ne har bed­re plass­ut­nyt­tel­se enn en til­sva­ren­de fos­sil­bil. For ek­sem­pel sier Vol­ks­wa­gen at de­res I.D blir på stør­rel­se med en Golf uten­på og en Pas­sat inni.

Bu vi­ser også til El­bil­for­enin­gens tall som vi­ser en stor øk­ning i an­tall hus­hold­nin­ger som kun har en el­bil.

– Tid­li­ge­re var el­bi­len både bil num­mer to og tre. Nå vet vi at fle­re krang­ler om å kjø­re el­bi­len først til jobb. Ikke bare er den bil­li­ge­re i drift, men også mer komfortabel å kjø­re med tan­ke på støy­nivå.

I åre­ne frem­over opp­sum­me­rer Bu at fle­re vil få øyne­ne opp for el­bil, og at det til slutt vil være så at­trak­tivt at man ikke len­ger vil vur­de­re en ny fos­sil­bil.

Så gjen­står det å se hvor raskt ut­vik­lin­gen vil fort­set­te. En ting som i alle fall er helt sik­kert, er at vei­en til én mil­lion nors­ke el­bi­ler in­nen sju år – den er lang…

BIL­PRO­DU­SEN­TE­NE ER NØDT TIL Å FÅ OPP PRODUKSJONSKAPASITETEN SKIK­KE­LIG.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.