Mercedes EQC

Mercedes kas­ter seg inn i den elek­tris­ke Suv-kri­gen med sin EQC.

Norges storste guide til elbiler - - Innhold - Av Ve­gard Møller Johnsen

Mercedes har la­get bi­ler i over 130 år, og er der­med en av ak­tø­re­ne med lengst farts­tid på mar­ke­det. De er også mer­ket som in­tro­du­ser­te die­sel for pri­vat­bi­ler i stor ska­la, og de har all­tid vært langt framme med ny tek­no­lo­gi.

Elek­tris­ke bi­ler har de imid­ler­tid ikke tatt fø­rin­gen på. Jo­da, de ga oss rik­tig­nok den elek­tris­ke B-klas­se. Men det var i prak­sis bare en helt van­lig fos­sil­bil, der man byt­tet driv­lin­je og la inn en bat­teri­pak­ke. Den har ikke en­gang mu­lig­het for hur­tig­la­ding.

Nå be­gyn­ner det imid­ler­tid å skje ting. Førs­te bil ut i en helt ny se­rie av elek­tris­ke bi­ler, er SUV-EN EQC. EQ blir pre­fik­set på alle de kom­men­de el­bi­le­ne, mens den tred­je bok­sta­ven in­di­ke­rer noe om stør­rel­sen. C be­tyr at vi snak­ker om en mel­lom­stor SUV, om­trent på stør­rel­se med da­gens GLC.

Den går rett i stru­pen på både Te­s­la Mo­del X, Jaguar I-pace og ikke minst Audi sitt bi­drag i klas­sen: e-tron.

REKKE­VID­DE OG YTEL­SER

Vi kan like godt star­te med litt tek­nisk data. EQC har en bat­teri­pak­ke på 80 kwt, og en rekke­vid­de på rundt 400 kilo­me­ter. Det­te tal­let er ba­sert på den nye og stren­ge­re måle­me­to­den WLTP, som skal gi et mer rea­lis­tisk bil­de av fak­tisk rekke­vid­de.

Det er én el­mo­tor foran og én bak, noe som sør­ger for fire­hjuls­drift. Med 408 hk / 700 Nm å rut­te med, kom­mer 4x4 godt med når kref­te­ne skal plan­tes i bak­ken. 0-100 km/t er unna­gjort på bare 5,1 se­kun­der.

Man går ut med et fore­lø­pig of­fi­si­elt for­bruk på 2,2 kw per kilo­me­ter. Det er ikke spe­si­elt im­po­ne­ren­de, men kan også end­re seg fram mot lan­se­rin­gen i and­re kvar­tal 2019.

HUNDRE­VIS AV JOUR­NA­LIS­TER

At det­te er et vik­tig pro­sjekt for Mercedes, hers­ker det li­ten tvil om. Un­der av­du­kin­gen i Stock­holm er selv­es­te topp­sje­fen, Die­ter Zet­s­che, på plass. I sa­len sit­ter hundre­vis av jour­na­lis­ter som er hen­tet inn fra hele ver­den.

Hjem­me i Nor­ge sit­ter tu­sen­vis av nors­ke kun­der og føl­ger spent med. In­gen har sett bi­len uten ka­mu­fla­sje. In­gen vet pri­sen. Li­ke­vel har rundt 2500 nord­menn be­talt et de­po­si­tum for å sik­re seg en plass i kø­en når sal­get star­ter.

GRILL MÅ TIL

En­de­lig får vi se bi­len. Første­inn­tryk­ket er at man har valgt å vi­dere­føre man­ge av de sam­me de­sign­gre­pe­ne som res­ten av mo­del­le­ne til Mercedes. Det som gjør det lettest å skil­le den fra de and­re, er fak­tisk grillen. Ja, den har en grill! En ruvende grill, fak­tisk.

Det­te er jo strengt tatt unød­ven­dig for en el­bil, og Te­s­la har drop­pet den helt. Men de­sign­sjef for eks­te­ri­ø­ret på EQC, Ro­bert Lesnik, for­tel­ler om hva som lig­ger til grunn for det litt spe­si­el­le de­sign­gre­pet.

«Vi sy­nes grillen skal være med vi­de­re. Bi­len for­tje­ner et an­sikt. Det er una­tur­lig med en bil uten grill,» sier han. Alle de kom­men­de mo­del­le­ne i EQ­se­ri­en kom­mer også til å få en lig­nen­de grill. Den blir en del av sig­na­tu­ren til Mercedes sine el­bi­ler.

DET SOM GJØR DET LETTEST Å SKIL­LE DEN FRA DE AND­RE, ER FAK­TISK GRILLEN. JA, DEN HAR EN GRILL! EN RUVENDE GRILL, FAK­TISK.

STYLING

EQC har også sær­eg­ne lyk­ter, og sig­na­tur Led-lys som in­klu­de­rer en stri­pe over grillen. Hvor­vidt det blir lov­lig å kjø­re med det­te ly­set på i Nor­ge, vet vi imid­ler­tid ikke.

Pro­fi­len på bi­len er en mel­lom­ting mel­lom en van­lig SUV som GLC, og en GLC Cou­pe. Det be­tyr at tak­lin­jen er fal­len­de, og gir et mer spor­ty ut­se­en­de. Hek­ken do­mi­ne­res av et Led-lys som strek­ker seg over hele bred­den på bi­len. I ut­gangs­punk­tet le­ve­res EQC med 19” fel­ger, men du kan få både 20”og 21”.

Uli­ke styling­pak­ker er til­gjen­ge­lig, slik som for and­re Mercedes-mo­del­ler. Det in­klu­de­rer en AMG­pak­ke, der du i til­legg får en litt an­ner­le­des grill.

RÅTT INFOTAIN­MENT­SYS­TEM

In­te­ri­ø­ret har i stor grad den pre­mi­um­fø­lel­sen vi er vant med fra Mercedes. De er blitt vel­dig gode på opp­levd kva­li­tet, og kan dess­uten til­by det vi me­ner er bran­sjens rå­es­te infotain­ment­sys­tem.

Dash­bor­det do­mi­ne­res av «plan­ken», som be­står av to di­gi­ta­le skjer­mer. Me­ny­inn­de­lin­gen på dis­se er slik vi er blitt vant med: Di­gi­ta­le in­stru­men­ter med uli­ke valg til venst­re, og an­nen in­for­ma­sjon til høy­re.

Oppløsningen på skjer­men er noe av det bed­re vi har sett. Du får også mu­lig­het for intelligent stemmestyring. Det­te aktiveres med kommandoen «Hey Mercedes», og ble først vist i nye A-klas­se tid­li­ge­re i år.

Bi­len har også et im­po­ne­ren­de avan­sert na­vi­ga­sjons­sys­tem, som tar høy­de for to­po­gra­fi, tra­fikk, vær­for­hold og sjå­fø­rens kjøre­møns­ter, for å gi mest mu­lig kom­plett in­for­ma­sjon om rekke­vid­de og an­komst­tid.

IKKE FLATT GULV

Ba­ga­sje­rom­met er på 500 li­ter. Det er ikke spe­si­elt mye, bil­stør­rel­sen tatt i be­trakt­ning; EQC er 4,76 me­ter lang og 1,84 me­ter bred. Men det fin­nes et eks­tra rom un­der gul­vet, som kom­mer godt med.

Den inn­ven­di­ge plas­sen i bak­se­tet er bra. Her kan man sit­te tre i bred­den uten at det ska­per pro­ble­mer. Tak­høy­den er imid­ler­tid noe be­gren­set. I til­legg er ikke gul­vet flatt, slik som i blant an­net Te­s­la, og det gjør at det opp­le­ves tran­ge­re for bei­na.

Li­ke­vel vil det­te duge fint som fa­mi­lie­bil for man­ge. Dess­uten le­ve­res den med hen­ger­fes­te, og kan trek­ke opp­til 1,8 tonn.

PRIS

Det som na­tur­lig­vis blir av­gjø­ren­de for sal­get, er hvil­ken pris man lan­der på. Det­te vil ikke Mercedes si noe om ennå. Men de lo­ver at den skal bli kon­kur­ranse­dyk­tig.

I prak­sis bur­de det in­ne­bære at den leg­ger seg i om­rå­det rundt Jaguar I-pace. Den har en start­pris på knapt 600 000 kro­ner. Skal du ha ut­sty­ret som nord­menn flest øns­ker seg, blir pri­sen rundt 730 000 kro­ner.

Vi tip­per det er et gans­ke greit bil­de av ni­vå­et EQC vil lig­ge på.

Li­ke­vel kan vi, ba­sert på første­inn­trykk og el­bi­lens po­si­sjon i det nors­ke mar­ke­det, al­le­re­de slå fast at EQC blir en stor­sel­ger.

OPPLØSNINGEN PÅ SKJER­MEN ER NOE AV DET BED­RE VI HAR SETT. DU FÅR OGSÅ MU­LIG­HET FOR INTELLIGENT STEMMESTYRING. DET­TE AKTIVERES MED KOMMANDOEN «HEY MERCEDES», OG BLE FØRST VIST I NYE A-KLAS­SE TID­LI­GE­RE I ÅR.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.