TEST: Hyundai Kona

Rekke­vid­den er su­ve­ren – men hvis du ikke var tid­lig ute, blir det lang vente­tid..

Norges storste guide til elbiler - - Innhold - Av: Mats Bru­stad

Det hø­rer med til sjel­den­he­te­ne at et bil­mer­ke i Nor­ge må slut­te å ta imot be­stil­lin­ger, rett og slett for­di in­ter­es­sen er alt­for høy i for­hold til le­ve­ring s ka­pa­si­te­ten. At det skjer med Hyundai, er enda mer spe­si­elt. Men ak­ku­rat det var til­fel­let tid­li­ge­re i år. Bi­len det er snakk om er na­tur­lig­vis elek­trisk og he­ter noe så spe­si­elt som Kona Elect­ric.

På et tids­punkt sto over 20 000 på «in­ter­esse­lis­ten» for den­ne bi­len. Av dis­se har rundt 7500 sig­nert bin­den­de kontrakt. De førs­te kun­de­ne har ny­lig mot­tatt bi­le­ne sine.

Spredt ut­over det gans­ke land er det ga­ran­tert man­ge fle­re som øns­ker seg den­ne bi­len. Ut­ford­rin­gen for dis­se er at le­ve­rings­ti­den er gans­ke bru­tal. De må ven­te i minst to år på sin Hyundai Kona Elect­ric.

MYE UT­STYR

Spørs­må­let er om den er verdt vente­ti­den. Det kan tross alt skje mye i lø­pet av 24 må­ne­der. Vi har tatt den med på test for å for­sø­ke å gi deg sva­ret.

Men før vi går løs på selve tes­ten, ryd­der vi unna no­en kal­de fak­ta. Pri­sen på Hyundai Kona er 325 000 kro­ner, før du leg­ger til skinnseter (10 000 kro­ner), sol­tak (10 000 kro­ner) og me­tal­liclakk (4500 kro­ner) – og alt det­te vil nok de al­ler fles­te ha.

En full­ut­styrt ut­ga­ve kom­mer der­med på rundt 350 000 kro­ner. Da har du en bil som i til­legg til nevn­te eks­tra­ut­styr i til­legg har adap­tiv cruise­kon­troll, head-up dis­play, var­me i ratt, kjø­ling i se­te­ne og ikke minst fle­re sen­tra­le fø­rer ass sis­ten t sys­te­mer.

GOD REKKE­VID­DE

Hva an­går rekke­vid­de plas­se­rer Kona Elect­ric seg om­trent på nivå med Opel Am­pe­ra-e og den kom­men­de Te­s­la Mo­del 3. BMW i3, VW e-golf og Nissan Leaf er også kon­kur­ren­ter. De tre sist­nevn­te har en rekke­vid­de på rundt 300 km. Det­te er målt etter den ut­gå­en­de Nedc-me­to­den, som gir en urea­lis­tisk høy rekke­vid­de. Kona skal med sitt 64 kwt-bat­te­ri kla­re 482 km, en rekke­vid­de som er ba­sert på den nye og stren­ge­re Wltp-(world­wi­de Har­mo­nized Light-duty Ve­hic­les Test Proce­dure)-tes­ten. Den skal gi et mer rea­lis­tisk bil­de av fak­tisk rekke­vid­de.

SPØRS­MÅ­LET ER OM DEN ER VERDT VENTE­TI­DEN. DET KAN TROSS ALT SKJE MYE I LØ­PET AV 24 MÅ­NE­DER. VI HAR TATT DEN MED PÅ TEST FOR Å FOR­SØ­KE Å GI DEG SVA­RET.

IKKE FIRE­HJULS­DRIFT

Rekke­vid­de og pris er na­tur­lig­vis svært vik­ti­ge ar­gu­men­ter for de som har be­stilt. Det fak­tum at det er snakk om en cross­o­ver, el­ler kom­pak­tSUV, om du vil, har også vært vik­tig. Mar­ke­det for bi­ler med eks­tra bakke­kla­ring og litt røft ut­se­en­de, ser ut til å være umet­te­lig.

Kona er rik­tig­nok ikke til­gjen­ge­lig med fire­hjuls­drift. Folk flest kjø­per imid­ler­tid ikke Suv/cross­o­ver for å set­te den på se­riø­se off­road-ut­ford­rin­ger – det hand­ler mer om de­sign.

HØY KOM­FORT

På vei­en er det førs­te som slår oss at Kona Elect­ric er over­ras­ken­de komfortabel når det kom­mer til opp­sett og un­der­stell. Det er rett og slett en be­ha­ge­lig bil. Se­te­ne bi­drar også til det­te. De har man­ge jus­te­rings­mu­lig­he­ter og vi sit­ter rett og slett skik­ke­lig godt.

Kjøre­egen­ska­pe­ne kan be­skri­ves som mer tryg­ge og for­ut­sig­ba­re enn spen­nen­de og spor­ty. Styre­fø­lel­sen er ikke ak­ku­rat syl­skarp, men det er ikke me­nin­gen hel­ler. Det­te er en komfortabel bil med godt kraft­over­skudd tak­ket være el­mo­to­rens 204 hk.

I has­tig­he­ter over 60-70 km/t had­de vi kan­skje for­ven­tet hak­ket bed­re støy­dem­ping. Her er det mer å gå på.

Noe du må ven­ne deg til, er den jus­ter­ba­re re­ge­ne­re­rin­gen av strøm. Ak­ku­rat det er jo blitt mer og mer van­lig på el­bi­ler. På Kona kan du vel­ge mel­lom fire trinn: Helt av – til maks regenerering. Ak­ti­ve­rer du sist­nevn­te be­tyr det i prak­sis at bi­len kan kjø­res med én pe­dal, med mind­re du må brå­stop­pe.

Vi li­ker også at Hyundai har løst jus­te­rin­gen av ni­vå­ene ved å plas­se­re hend­ler bak rat­tet. Vi får nes­ten en li­ten fø­lel­se av å gire igjen – og det li­ker vi.

MANG­LER WOW-FAK­TOR

In­te­ri­ø­ret er for øv­rig ryd­dig og so­lid. Det er i over­kant mye hard­plast, men el­lers opp­le­ves ma­te­rial­kva­li­te­ten som god. De be­ha­ge­li­ge se­te­ne er al­le­re­de nevnt.

Et tegn på at Hyundai har gjort en god jobb på inn­si­den, er at vi ald­ri tren­ger å lete etter en knapp el­ler funk­sjon. Her er det al­ler mes­te lo­gisk og over­sikt­lig bygd opp. I til­legg til en 8 toms touch­skjerm, er de vik­tigs­te funk­sjo­ne­ne til­gjen­ge­lig via fy­sis­ke knap­per. Hur­ra for det!

Om vi skal set­te fin­ge­ren på noe, er det at in­te­ri­ø­ret er en smu­le grått og kje­de­lig. Det er in­gen wow-fak­tor her, i mot­set­ning til eks­te­ri­ø­ret som skil­ler seg langt mer ut.

GOD PLASS I BAK­SE­TET

I lengde­ret­ning må­ler bi­len 4,18 me­ter, mens bred­den er 1,8. Alt­så snak­ker vi rundt stør­rel­sen på en VW Golf – el­ler litt i un­der­kant.

Test­bi­lens touch­skjerm inne­hol­der 3D-kart med live­opp­da­te­ring, Apple Car­play og na­tur­lig­vis DAB +-ra­dio.

Hyundai har vært flin­ke til å ut­nyt­te plas­sen. Foran er det mer enn god nok plass for to voks­ne. Bak er det også til­strek­ke­lig. Men det er ty­de­lig at korea­ner­ne har prio­ri­tert sete­plass foran ba­ga­sje­rom. Det er nem­lig ikke stør­re enn 332 li­ter.

Kona Elect­ric kan ikke be­stil­les med fire­hjuls­trekk el­ler hen­ger­fes­te. Du kan der­imot frak­te opp­til 80 kg på ta­ket, noe som kan være en grei løs­ning der­som man skal på en leng­re tur.

OPP­LE­VES RASK

Tak­ket være den vann­av­kjøl­te bat­teri­pak­ken på 64 kwt, får el­mo­to­ren lov til å yte 204 hk og 395 Nm. Det er nok til at spur­ten fra 0-100 km/t er unna­gjort på kjap­pe 7,6 se­kun­der.

Ute på vei­en opp­le­ves bi­len enda kvik­ke­re enn det tal­le­ne kan­skje skul­le til­si. Vel­ger du sport­mo­dus får du mak­si­malt drei­e­mo­ment, og kan ha det rik­tig så moro – i hvert fall om svin­ge­ne ikke blir for krap­pe. Da mer­kes nem­lig den re­la­tivt so­li­de vek­ten; bi­len vei­er 1760 kg, in­klu­dert fø­rer.

Ved raske på­drag fra lave has­tig­he­ter kjen­nes det godt at bi­len er for­hjuls­dre­vet. Det ryk­ker merk­bart i rat­tet, så ak­ku­rat på det­te om­rå­det har Hyundai mer å gå på.

KON­KLU­SJON

Kom­bi­na­sjo­nen av pris, ut­styr, kom­fort, rekke­vid­de, tek­no­lo­gi og de­sign gjør nye Kona Elect­ric til en vin­ner. Den har rett og slett elek­tris­ke egen­ska­per kon­kur­ren­te­ne sli­ter med å matche ak­ku­rat nå. Li­ke­vel – ett år er len­ge. Det kom­mer til å duk­ke opp no­en gode kon­kur­ren­ter, ikke minst Kia Niro Elect­ric, som kom­mer i høst og byg­ger på sam­me platt­form – i til­legg til Te­s­la Mo­del 3 (se side xx).

In­te­ri­ø­ret er ryd­dig. Det er i over­kant mye hard­plast, men el­lers opp­le­ves ma­te­rial­kva­li­te­ten som so­lid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.