KRO­NO­LO­GI: EL­BI­LENS UT­VIK­LING

Norges storste guide til elbiler - - Elbilens Historie -

1837 FØRS­TE EL­BIL

Ro­bert Da­vid­son byg­ger ver­dens førs­te elek­tris­ke kjøre­tøy i Aber­deen. Det går på skin­ner og dri­ves av ikke-lad­ba­re gal­va­nis­ke batterier. Ar­bei­de­re ved den damp­drev­ne jern­ba­nen be­trak­ter Da­vid­sons opp­fin­nel­se som en trus­sel.

1884 FØRS­TE ELEK­TRIS­KE PRODUKSJONSBIL

Den førs­te el­bi­len ser da­gens lys i 1884, ett år før Karl Benz pre­sen­te­rer sin be­røm­te Pa­tent-mo­tor­wa­gen med bensinmotor. En­gels­ke Tho­mas Par­kers vogn bru­ker lad­ba­re bly­bat­te­ri­er.

1908 T-FOR­DEN LAN­SE­RES

Ford star­ter masse­pro­duk­sjon av T-for­den og fø­rer bi­lis­me ut til mid­del­klas­sen. Mo­del­lens re­kord­ar­te­de po­pu­la­ri­tet fø­rer til en jevn ned­gang i sal­get av el­bi­ler. Rundt midt­en av 1920-åre­ne er el­bi­le­ne nes­ten ut­ryd­det.

1966 ET LITE COMEBACK

Det bri­tis­ke mer­ket En­field lan­se­rer sin mo­dell 8000, som er førs­te se­rie­pro­du­ser­te el­bil på man­ge år. Med 65 kilo­me­ters rekke­vid­de og en topp­fart på 77 km/t er den så av­gjort en by­bil. Bare 118 styk­ker blir bygd.

1996 EV1 SIK­TER PÅ FRAM­TI­DEN

Ge­ne­ral Mo­tors lan­se­rer EV1, en spe­sial­bygd, fu­tu­ris­tisk el­bil med inn­til 26 mils rekke­vid­de. GM hev­det se­ne­re at EV1 ikke var kom­mer­si­elt leve­dyk­tig, og det vak­te mye kri­tikk at de fles­te ek­semp­la­re­ne ble pres­set til skrap­me­tall.

1990 CA­LI­FOR­NIA VEDTAR LO­VER FOR EL­BI­LER

Det ek­sosk­val­te Ca­li­for­nia inn­fø­rer en ny lov som kre­ver at to pro­sent av alle bi­ler som sel­ges der skal ha «null­ut­slipp». Det va­rer ikke len­ge før en sverm av nye el­bi­ler duk­ker opp på mar­ke­det, stort sett ba­sert på ek­sis­te­ren­de mo­del­ler.

1997 HYBRIDENES INN­TOG

Toyo­ta Pri­us, som bru­ker elek­trisk bi­stand til å frem­me ben­sin­mo­to­rens energi­øko­no­mi, blir førs­te hy­brid blant al­min­ne­li­ge hver­dags­bi­ler. Den vi­ser seg å bli po­pu­lær blant miljø­be­viss­te kjen­di­ser og gir el­bi­le­nes om­døm­me et kjær­kom­ment løft.

2008 TE­S­LA SPRENGER GREN­SER

Den mo­der­ne el­bil­pio­ne­ren Elon Musk in­stal­le­rer li­ti­um-ion-batterier i en Lo­tus Eli­se. Re­sul­ta­tet blir Te­s­la Roads­ter, som gjør 0–100 på 3,7 se­kun­der og går ti­dens su­per­bi­ler en høy gang.

2011 SÅ KOM DE LAD­BA­RE

Opel Am­pe­ra er blant Euro­pas førs­te lad­ba­re hy­bri­der i 2011, og man­ge and­re føl­ger etter, der­iblant luk­sus­bi­ler, fire­hjuls­trek­ke­re og for den saks skyld hy­per­bi­ler. Nå fo­ku­se­rer hy­brid­tek­no­lo­gi­en på å til­fø­re eks­tra kref­ter, ikke bare på å re­du­se­re ben­sin­for­bru­ket.

2018 BED­RE LEAF FOR ALLE

An­nen ge­ne­ra­sjon av ver­dens mest solg­te el­bil lan­se­res. 1918 Nissan Leaf har 38 mils rekke­vid­de og alle de be­kvem­me­lig­he­ter en ven­ter å fin­ne i en van­lig kom­bi­kupé. El­bi­len har mod­net.

VER­KEN AK­SEPT I DE BRE­DE LAG EL­LER YTEL­SER ER NOE PRO­BLEM LEN­GER, OG REKKE­VID­DE ER EN STA­DIG MIND­RE BE­KYM­RING.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.