MATTHIAS MÜLLER

Adm.dir.vol­ks­wa­gen­ag

Norges storste guide til elbiler - - Pionerene -

Mot slut­ten av 2015 fikk Matthias Müller til­delt en opp­ga­ve få vil­le mis­unt ham. Det året had­de Vol­ks­wa­gen hatt en stor skan­da­le med ma­ni­pu­le­ring av ut­slipps­data for kon­ser­nets die­sel­mo­to­rer, og Müller ble ut­pekt til å over­ta di­rek­tør­sto­len etter Mar­tin Win­ter­korn. Job­ben hans var å gjen­opp­byg­ge til­li­ten til mer­ket.

Müller er født i Tysk­land i 1953 og har en over 40 år lang kar­rie­re in­nen­for grup­pen etter at han be­gyn­te i Audi som verk­tøy­ma­ker­lær­ling i 1977. Han slut­tet i job­ben og stu­der­te data­tek­no­lo­gi, men kom til­ba­ke til kon­ser­net sju år se­ne­re, og i 1993 ble han pro­dukt­sjef for Audi A3. Etter hvert fikk han an­sva­ret for alle Au­dis og Lam­borg­hi­nis mo­del­ler og ble le­der for VWS pro­dukt­stra­te­gi. Fra 2010 styr­te han Por­sche gjen­nom den vans­ke­li­ge lav­kon­junk­tur­ti­den som sel­ska­pets topp­sjef. Nå le­der han Vol­ks­wa­gens sat­sing på å bli ver­dens­le­der in­nen el­bi­ler.

Det skul­le ikke bli lett å leg­ge die­s­el­s­kan­da­len bak seg, men i sep­tem­ber 2017 kunn­gjor­de Vol­ks­wa­gen noe sel­ska­pet kal­te «det mest om­fat­ten­de elek­tri­fi­se­rings­ini­tia­ti­vet i bil­bran­sjen». Pla­nen var «Veikart E», som skul­le elekrifisere hele mo­dell­ut­val­get in­nen 2030. «Vi har skjønt teg­nin­ga og vil gjø­re det som skal til», sa Müller den gan­gen. «Det­te er ikke en be­skri­vel­se av sve­ven­de ønske­mål. Det er en streng selv­på­lagt for­plik­tel­se som fra og med i dag blir måle­stok­ken vi skal bru­ke på våre egne pre­sta­sjo­ner ... For­vand­lin­gen i bran­sjen vår lar seg ikke stan­se. Og vi skal føre an i den for­vand­lings­pro­ses­sen.» Som in­ten­sjons­er­klæ­ring kun­ne det ikke vært ster­ke­re ut­trykt, og hvis Matthias Müller og Vol­ks­wa­gen kla­rer det, noe som vir­ker sann­syn­lig, vil det be­fes­te hans ry som en av bran­sjens sto­re menn.

Å for­vand­le VW til el­bil­le­der er en stor og uhy­re vik­tig opp­ga­ve PLA­NEN VAR «VEIKART E», SOM SKUL­LE ELEKRIFISERE HELE MO­DELL­UT­VAL­GET IN­NEN 2030

DET­TE DREI­ER SEG OM KUNDEN ... FOLK FORLANGER I STA­DIG STØR­RE GRAD ELEK­TRIS­KE BI­LER, OG VI VIL FOR­HOL­DE OSS TIL KUNDENES NÅ­VÆ­REN­DE OG FRAM­TI­DI­GE BE­HOV.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.