HÅKAN SAMUELSSON

Adm.dir.vol­vo Per­son­vag­nar

Norges storste guide til elbiler - - Pionerene -

Samuelsson be­gyn­te kar­rie­ren i 1977 som ny­bakt si­vil­in­ge­ni­ør, men det var ikke på per­son­bil­sek­to­ren. Den førs­te rol­len hans var hos Sca­nia, hvor han ble i 20 år. Etter å ha gått over til kon­kur­ren­ten MAN i 2000 avan­ser­te han til styre­le­der og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør. Men bil­bran­sje­ob­ser­va­tø­re­ne be­gyn­te for al­vor å leg­ge mer­ke til ham da han ble di­rek­tør for Vol­vos per­son­bil­grup­pe i ok­to­ber 2012, og siden har han sjel­den vært ute av bil­ver­de­nens ny­hets­bil­de.

Samuelsson sat­te snart i gang et am­bi­siøst mo­der­ni­se­rings­pro­gram med sik­te på å gjø­re Vol­vo til bran­sje­le­der på felt som sik­ker­het og selv­kjø­ren­de egen­ska­per, for ikke å snak­ke om en vir­ke­lig tro­ver­dig ri­val til luk­sus­mer­ker som BMW, Audi og Mercedes-benz. Han til­før­te ab­so­lutt det svens­ke mer­ket en ny giv gjen­nom å inn­føre nye platt­for­mer og kon­struk­sjo­ner til støt­te for fram­ti­di­ge mo­del­ler, og han skaf­fet Vol­vo bed­re ut­sik­ter un­der det ki­ne­sis­ke ei­er­sel­ska­pet Geely. Men bare fem år etter an­set­tel­sen over­ras­ket han alle med å kunn­gjø­re at fra 2019 skul­le alle Vol­vo­er ha en el­ler an­nen form for elek­tri­fi­se­ring. Slik sat­te han slutt­strek for mo­del­ler med bare for­bren­nings­mo­tor.

«Det­te drei­er seg om kunden», sa Håkan Samuelsson den gan­gen. «Folk forlanger i sta­dig stør­re grad elek­tris­ke bi­ler, og vi vil for­hol­de oss til kundenes nå­væ­ren­de og fram­ti­di­ge be­hov ... Vol­vos per­son­bil­grup­pe har kunn­gjort pla­ner om å sel­ge to­talt én mil­lion elek­tri­fi­ser­te bi­ler in­nen 2025. Da vi sa det, men­te vi det. Og vi skal få det til på den­ne må­ten.» Det var et mo­dig trekk, og det sik­ret Vol­vo en ny og mer fram­stå­en­de plass på bi­lis­mens ver­dens­sce­ne. Og ved siden av van­li­ge bi­ler for folk flest har Samuelsson også ført opp­syn med opp­byg­nin­gen av Vol­vos un­der­mer­ke Pole­s­tar, som skal fo­ku­se­re på ytel­ses­ori­en­ter­te el­bi­ler. Den kom­men­de Pole­s­tar 2 blir fak­tisk Vol­vos førs­te hele­lek­tris­ke.

Han har for­plik­tet Vol­vo til å gjø­re seg uav­hen­gig av for­bren­nings­mo­to­rer

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.