CARLOS GHOSN

Adm.dir. Re­nault-nissan-mit­sub­ishi-al­li­an­sen Han har snudd lyk­ken for Re­nault og Nissan og le­det el­bil­sat­sin­gen de­res.

Norges storste guide til elbiler - - Pionerene -

Carlos Ghosn, som i dag er styre­for­mann og di­rek­tør for Re­nault-nissan-mit­sub­ishi-al­li­an­sen, har hatt en strå­len­de kar­rie­re i bil­bran­sjen. Etter nes­ten 20 år hos dekk­fab­ri­kan­ten Miche­lin ble han ut­nevnt til un­der­di­rek­tør for Re­nault i 1996, og tre år se­ne­re be­gyn­te han som drifts­sjef i Nissan da al­li­an­sen ble dan­net. I 2001 var han ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, men ti­den hans hos Re­nault og Nissan had­de ikke vært uten ut­ford­rin­ger. Beg­ge kon­ser­ne­ne treng­te en ag­gre­siv om­struk­tu­re­ring for å bli lønn­som­me igjen, noe Ghosn løs­te med å ned­leg­ge fab­rik­ker, si opp ar­bei­de­re og inn­føre dras­tis­ke for­and­rin­ger i ar­beids­me­to­de­ne, en lin­je som ga ham til­nav­net «Le kost­nads­kut­ter». Men me­to­den hans vir­ket, og den skul­le føre til en ren re­vo­lu­sjon når det gjaldt å gjø­re el­bi­ler til­gjen­ge­li­ge og ri­me­li­ge­re.

Ghosn var en av de vik­tigs­te opp­havs­men­ne­ne bak stra­te­gi­en Re­nault kunn­gjor­de i 2009, der kon­ser­net bandt seg til å føre en rek­ke el­bi­ler ut på mar­ke­det bare tre år se­ne­re. I 2016 vis­te tall at én av fire el­bi­ler solgt i Euro­pa bar Re­nault-mer­ket. Og så var det na­tur­lig­vis Nissan Leaf, en mo­dell som plas­ser­te sel­ska­pet helt i spis­sen av el­bil­sal­get. En­kel­te bran­sje­ob­ser­va­tø­rer hev­der at Ghosns «gjen­opp­li­vings­plan» for Nissan på be­gyn­nel­sen av 2000-tal­let red­det kon­ser­net, og det var en enestående snu­ope­ra­sjon å kun­ne var­te opp med ver­dens mestselgende el­bil.

Og Ghosn er ikke fer­dig. Det fram­går ty­de­lig av an­nen­ge­ne­ra­sjons Leaf, fo­ku­set på felt som energi­pro­duk­sjon og bi­lens funk­sjon som energi­lag­ring for strøm­net­tet, og Nis­sans del­ta­kel­se i For­mel E i 2018/19. Det er få som har gjort så mye for el­bi­le­ne.

DET VAR EN ENESTÅENDE SNU­OPE­RA­SJON Å KUN­NE VAR­TE OPP MED VER­DENS MESTSELGENDE EL­BIL.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.