JEAN TODT

Pre­si­dent­for­fe­dera­tion­in­ter­na­tio­na­le­del’auto­mo­bi­le

Norges storste guide til elbiler - - Pionerene -

I og med at mo­tor­sport tra­di­sjo­nelt er en høy­ok­t­an­af­fæ­re hvor det gjel­der å tyne mest mu­lig ener­gi ut av fos­silt driv­stoff for å få høye ytel­ser, kan det vir­ke un­der­lig å ha det med her. Men siden 2009 harjean Todt vært le­der for mo­tor­spor­tens sty­rings­or­ga­ni­sa­sjon FIA – Fe­dera­tion In­ter­na­tio­na­le de l’auto­mo­bi­le – og i den rol­len har han hatt an­svar for en gans­ke be­ty­de­lig for­vand­ling i for­bin­del­se med inn­fø­rin­gen av den elek­tris­ke klas­sen For­mel E. Det var Todt som fram­la ide­en i 2011, og det førs­te lø­pet fant sted i Bei­jing bare tre år etter. «For­mel E er en per­fekt de­mon­stra­sjon av ny el­bil­tek­no­lo­gi», har han se­ne­re sagt, «og det til­trek­ker mer og mer in­ter­es­se for bred over­gang til miljø­venn­li­ge trans­port­løs­nin­ger i by­mil­jø­er rundt om i ver­den.» Med løp i en rek­ke byer over hele klo­den har klas­sen til­truk­ket de størs­te nav­ne­ne fra bil­bran­sjen, med Re­nault, Jaguar og Audi blant de etab­ler­te team­e­ne, og de får etter hvert sel­skap av kon­kur­ren­ter som BMW, Por­sche og Nissan.

Jean Todt har mo­tor­sport i blo­det. Han be­gyn­te kar­rie­ren som kart­le­ser i ral­ly i 1966. Han har sit­tet ved siden av no­en av de vir­ke­lig sto­re i spor­ten, og i 1981 var han Guy Fre­que­lins mak­ker da de sik­ret Tal­bot ver­dens­mes­ter­tit­te­len som pro­du­sent av rally­bi­ler. Det året la Todt opp som kart­le­ser og ble ut­nevnt til di­rek­tør for Pe­uge­ot-tal­bot Sport. Mer­ket vant man­ge ral­ly­tit­ler mens han satt med an­sva­ret, for ikke å nev­ne sei­ere i Pa­ris-da­kar-ral­ly­et og Le Mans i 1992. Man­ge for­bin­der ham først og fremst med rol­len hos Fer­ra­ri, der han had­de æren for å få Michael Schu­ma­cher inn på la­get, og med de fem F1-tit­le­ne som fulg­te.

Fore­lø­pig kan vi gle­de oss til de tek­no­lo­gis­ke ny­vin­nin­ge­ne som vil dryp­pe ned fra For­mel E til hver­dags­bi­ler, og siden Jean Todt klar­te å åpne seg for el­bi­lis­mens framtid og for­and­re mo­tor­spor­tens an­sikt, for­tje­ner han i høy­es­te grad an­er­kjen­nel­se.

Mo­tor­spor­tens framtid un­der Todt vil ak­se­le­re­re gate­bil­tek­no­lo­gi­en også.

FOR­MEL E ER EN PER­FEKT DE­MON­STRA­SJON AV NY EL­BIL­TEK­NO­LO­GI.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.