OLI­VER BLUME

Vi tar en prat med man­nen som står i spis­sen for Por­sches for­vand­ling til ver­dens le­den­de pro­du­sent av elek­tris­ke sports­bi­ler.

Norges storste guide til elbiler - - Pionerene - Adm.dir.por­sche

Por­sche er et kjent­sports­bil­mer­ke. hva be­tyr det for sat­sin­gen på en elek­trisk framtid? Et vik­tig hen­syn for oss er å fram­stå som fram­tids­sik­re, der­for kon­sen­tre­rer vi oss om tre fak­to­rer. For det førs­te går vi vi­de­re med 911 for å vi­dere­ut­vik­le for­bren­nings­mo­to­re­ne våre. F or­det and­re vil vi kon­sen­tre­re oss om lad­ba­re hy­bri­der, et prin­sipp som fun­ge­rer svært godt i Pa­na­me­ra, for ek­sem­pel, og for det tred­je vil vi set­te i gang se­rie­pro­duk­sjon av Miss ion Enes­te år.

Kom­mer dere til å de lee l bi­le­ne dere smed mo­der­kon­ser­net vag( vol­ks­wa­gen )?

Ka­ros­seri­ut­for­min­gen til den førs­te hele­lek­tris­ke Por­schen, Mis­sion E, kan vi dele med and­re mer­ker i grup­pen. Men ut­vik­lin­gen av Mis­sion E var vi ale­ne om. Det var ikke pla­nen å gjø­re det i sam­ar­beid med and­re mer­ker, for vi be­gyn­te i 2015, og den gan­gen var det bare no­en få mer­ker som tenk­te på el­bi­lis­me. Med sik­te på fram­ti­den be­gyn­te vi å sam­ar­bei­de med Audi om en el­bil­platt­form i pre­sti­sje­klas­sen, og der ser vi al­le­re­de en meng­de mu­lig­he­ter til å sam­ar­bei­de og dele utv­vik­lings­kost­na­de­ne med mer­ket. Vi kan job­be med platt­for­men for Suv-mo­del­le­ne over hele grup­pen. Dette­e­ret ek­sem­pel på for­de­le­ne ved å sam­ar­bei­de i en stor grup­pe som Vol­ks­wa­gen.

Så d eter sam­vir­ke og syner­gi­ef­fekt på tvers av Vol­ks­wa­gen- audi-grup­pens mer­ker og de egne mo­delle­ne­de­res?

Når vi kom­mer med en lad­bar hy­brid­ver­sjon av 911, må den være vel­dig sports­lig. Det er vans­ke­lig å si hva fram­ti­den vil brin­ge. Jeg tror det av­hen­ger av for­skjel­li­ge ver­dens­re­gio­ner. I Ki­na får vi raskt vite mer når vi har bare el­bi­ler i de sto­re by­ene. Men det fin­nes and­re de­ler av ver­den, som den ame­ri­kans­ke Midt­ves­ten, der for­bren­nings­mo­to­ren kom­mer til å be­stå i 15–20 år til, kan­skje mer. Man­ge fø­ler seg kule når de kjø­rer elek­trisk, for det er mo­der­ne, og det er en ny tek­no­lo­gi. I fram­ti­den vil en Por­sche all­tid være en Por­sche som du gjer­ne vil kjø­re selv. Det er vik­tig. Alt vi gjør har noe med Por­sche å gjø­re, og må re­pre­sen­te­re det Por­sche står for.

ET VIK­TIG HEN­SYN FOR OSS ER Å FRAM­STÅ SOM FRAM­TIDS­SIK­RE.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.