BAK TEK­NO­LO­GI­EN: DER­FOR SKAL DU VÆRE SKEP­TISK TIL OFFISIELL REKKE­VID­DE

Det fin­nes man­ge måle­me­to­der – og de kan være di­rek­te mis­vi­sen­de.

Norges storste guide til elbiler - - Bak Teknologien Batterienes Rekkevidde - Av Ve­gard Møller Johnsen

Du har kan­skje fått med deg at vi står midt oppe i en vik­tig end­ring rundt må­lin­gen av for­bru­ket på bi­ler, både med for­bren­nings­mo­tor og and­re driv­lin­jer. Den gam­le me­to­den, NEDC (New Euro­pean Dri­ving Cir­cle), fa­ses ut og er­stat­tes nå av den nye WLTP (World­wi­de Har­mo­nized Light-duty Ve­hic­les Test Proce­dure). Sist­nevn­te skal gi et be­ty­de­lig mer rea­lis­tisk bil­de av hva bi­le­ne fak­tisk bru­ker – og der­med også hvor lang rekke­vid­de de har, en­ten de har for­bren­nings­mo­tor el­ler el­mo­tor. I til­legg til NEDC og WLTP har man en egen måle­me­to­de i USA – EPA – som kan­skje er den stren­ges­te men der­for også den mest rea­lis­tis­ke å for­hol­de seg til.

For­di det fin­nes minst tre for­skjel­li­ge måle­me­to­der, kan også sam­me bil opp­gis å ha ulik rekke­vid­de.

MER REA­LIS­TISK

Mens NEDC stort sett må­ler hva bi­le­ne pres­te­rer i et kuns­tig mil­jø, alt­så på et la­bo­ra­to­ri­um, skal bi­le­ne i til­legg må­les ute i den vir­ke­li­ge ver­den i WLTP. Tes­ten skal si­mu­le­re by­kjø­ring, lande­vei og mo­tor­vei i fire for­skjel­li­ge fa­ser, og snitt­far­ten uten stopp er 53,8 km/t. Dekk­di­men­sjon, dek­ke­nes luft­trykk og test-tem­pe­ra­tur er and­re ting som er fast­satt i den nye måle­pro­se­dy­ren. I til­legg skal Co2-ut­slip­pet be­reg­nes ut fra en luft­tem­pe­ra­tur på 14 gra­der, og ikke mel­lom 20 og 30 gra­der, som NEDC til­lot.

HVA AV­GJØR REKKE­VID­DEN PÅ EL­BIL?

Ak­ku­rat på el­bi­ler er det eks­tra vans­ke­lig å få et rea­lis­tisk bil­de av rekke­vid­den – rett og slett for­di det er så man­ge fak­to­rer som spil­ler inn. De vik­tigs­te er:

• Kjøre­stil • Tem­pe­ra­tur • Ned­bør • Stig­ning • Dekk og dekk­trykk • Hvor tungt bi­len er las­tet • Om bat­te­ri­et er varmt el­ler kaldt ved opp­start

Alt det­te kan gi til dels sto­re ut­slag på rekke­vid­de. Der­for kan det være smart å tes­te ut litt un­der­veis, lære seg hvor­dan man kjø­rer ef­fek­tivt og no­te­re seg hvor lang rekke­vid­de du kla­rer å få ut av bi­len selv.

Det er også smart å bli kjent med for­bruks­tal­le­ne når det gjel­der el­bil. De fles­te har et for­hold til hvor man­ge kilo­me­ter du kan kjø­re på li­te­ren. Men det er ikke alle som vet hvor man­ge kilo­watt-ti­mer (KWT) du bru­ker per mil. Sjekk bi­lens kjø­re­com­pu­ter og bli kjent med hvor­dan for­bru­ket på ak­ku­rat din bil er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.