Slik kom­mer du langt – også på vin­te­ren

Norges storste guide til elbiler - - Bak Teknologien Batterienes Rekkevidde -

Nå går vi mot høst og vin­ter, og da er det eks­tra vik­tig for el­bil­ei­ere å være for­be­redt på hva som kom­mer. Kul­de, snø og slaps har nem­lig en lite guns­tig ef­fekt på rekke­vid­den. Her er no­en tips til hvor­dan du kan plan­leg­ge og sør­ge for best mu­lig rekke­vid­de i vin­ter­halv­året:

Sett på for­var­ming før du kjø­rer

De fles­te mo­der­ne el­bi­ler kan tids­inn­stil­le for­var­ming en stund før du kjø­rer, helst når du står på la­ding. Da bru­ker du ikke batte­ri­ka­pa­si­tet på opp­var­ming og kan set­te deg inn i en varm og is­fri el­bil hver mor­gen.

Bruk sete­var­me

Bruk av sete­var­me, ratt­var­me og varme­trå­der i front- og bak­rute er mer energi­ef­fek­tivt enn varme­ap­pa­ra­tet. No­en mo­del­ler har mu­lig­het til å var­me opp kun fø­rer­plas­sen, selv på el­bi­ler med varme­pum­pe. Sjekk hva din el­bil har av ut­styr i vin­ter­pak­ken.

Par­ker in­nen­dørs

Om du har mu­lig­het, er det en for­del å par­ke­re in­nen­dørs i opp­var­met ga­ra­sje. Da blir ikke bat­teri­pak­ken kald og rekke­vid­den blir leng­re.

Til­pass kjøre­stil etter for­hol­de­ne

Er det snø og is på vei­ene er det uan­sett lurt å sen­ke far­ten og kjø­re for­sik­tig. I til­legg bru­ker du mind­re ener­gi og øker rekke­vid­den.

Sjekk luft­trykk i dek­ke­ne

For lite luft­trykk i dek­ke­ne øker rulle­mot­stan­den og energi­for­bru­ket. Det sam­me gjel­der pigg­dekk, så kjør med pigg­frie vin­ter­dekk om mu­lig.

La­ding var­mer opp bat­teri­pak­ken

En kald bat­teri­pak­ke har la­ve­re ka­pa­si­tet. Sett la­din­gen på tids­inn­stil­ling slik at bi­len er fer­dig la­det rett før du skal kjø­re om mor­ge­nen.

Skru på kjøre­lys og ra­dio

Lys og ra­dio bru­ker så lite strøm at det ikke på­vir­ker kjøre­leng­den merk­bart. I til­legg er det es­sen­si­elt for tra­fikk­sik­ker­het og triv­sel i el­bi­len.

Unn­gå kon­dens

Tørk av gummi­mat­ter og la el­bi­len stå med varme­ap­pa­rat på og et vin­du på gløtt no­en ti­mer for å fjer­ne fukt og be­gren­se kon­dens og is.

Hur­tig­la­ding un­der­veis

På eks­tra kal­de da­ger kan det være nød­ven­dig med litt på­fyll av strøm un­der­veis. Husk at hur­tig­la­ding går sak­te­re når bat­teri­pak­ken er kald.

Lad når du kan

Sett el­bi­len på la­ding der du kan. Da øker du rekke­vid­den og opp­rett­hol­der driftstem­pe­ra­tur på bat­teri­pak­ken.

Bli kjent med hvor du kan hur­tig­la­de

Nett­ver­ket av hur­tig­la­de­re blir sta­dig bed­re – og det trengs, for å hol­de tritt med det sta­dig øken­de an­tall el­bi­ler på vei­ene. For­di det skjer så­pass mye, er det ikke sik­kert at na­vi­ga­sjo­nen på bi­len din vet om alle. Det fin­nes imid­ler­tid fle­re App-er som opp­da­te­res kon­ti­nu­er­lig– last dem ned!

Hvis du går tom for strøm …

Hvis el­bi­len din stop­per og ser ut til å være tom for strøm, er det fak­tisk ikke helt sant. Bat­te­ri­ene har nem­lig be­skyt­tel­ses­sys­te­mer som gjør at det i prak­sis er umu­lig å tøm­me dem helt. Hvis det var mu­lig, vil­le de nem­lig ta stor ska­de av det. I ste­det har man lagt inn en «re­serve­tank», som kal­les Brick. Den er det imid­ler­tid umu­lig å få til­gang til. Det be­tyr at når bi­len din stop­per, er det for­di du har brukt opp all strøm­men som trengs for å dri­ve bi­lens sys­te­mer. Det po­si­ti­ve er at bat­te­ri­et bare tren­ger la­ding, så fun­ge­rer det som før.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.