3 SMART EQ FOR­TWO

Den er like kul som den ny­es­te smart­te­le­fo­nen, den er mo­som å kjø­re og den ser fan­tas­tisk ut! Smart EQ For­two er små­bi­le­nes svar på Te­s­la.

Norges storste guide til elbiler - - De 5 Beste Småbilene - Pris: fra 169 000 kr

Hvis bil­be­ho­vet ditt be­gren­ser seg til kor­te­re tu­rer i og i ut­kant av byen, og du, som nav­net til­si­er, ikke skal ha med deg mer enn én pas­sa­sjer, er Smart EQ For­two det bes­te val­get blant våre topp 5. Stør­rel­sen gjør at du kan par­ke­re den nær­mest over alt, og med en svingdiameter på bare 6,95 me­ter er den en fryd å kjø­re i byen. Bi­len er en av tre i Eq-se­ri­en til Mercedes’ elek­tris­ke un­der­mer­ke, sam­men med ka­brio­le­ten For­two Cabrio og den litt stør­re For­four.

For­two fø­les ek­sep­sjo­nelt rask fra førs­te se­kund. Den elek­tris­ke mo­to­ren på 60kw drar den 1085 kg tun­ge bi­len fra 0-100 km/t på 11,5 se­kun­der. Topp­far­ten er på 128 km/t. Men her er det også på sin plass med en li­ten ad­var­sel: Den of­fi­si­el­le rekke­vid­den på 160 km re­du­se­res kraf­tig hvis du leg­ger inn for man­ge spurt­løp – noe som i og for seg gjel­der for alle el­bi­ler.

I en van­lig stikkon­takt la­der du EQ For­two med en 7kw la­der på seks ti­mer. Det­te re­du­se­res til to og en halv time med en egen lade­kon­takt. Hvis du in­ves­te­rer i den litt dy­re­re 22kw-la­de­ren, er la­din­gen unna­gjort på 40 mi­nut­ter – noe å vur­de­re hvis du er av­hen­gig av å bru­ke lade­sta­sjo­ner ofte.

Med mu­lig­het for en rek­ke per­son­li­ge til­valg og til­pas­nin­ger, et roms­lig ba­ga­sje­rom på 350 li­ter og en pris­lapp som er re­la­tivt kon­kur­ranse­dyk­tig, er Smart EQ For­two et godt valg .

Hva med de ne­ga­ti­ve si­de­ne? Vel, rekke­vid­den syn­ker dras­tisk hvis du kjø­rer for fort og for langt, og den er selv­sagt ubru­ke­lig for fle­re enn to per­soner. Som nevnt har den litt stør­re va­ri­an­ten For­four plass til – jepp, helt kor­rekt – fire per­soner.

STØR­REL­SEN GJØR AT DU KAN PAR­KE­RE DEN NÆR­MEST OVER ALT, OG MED EN SVINGDIAMETER PÅ BARE 6,95 ME­TER ER DEN EN FRYD Å KJØ­RE I BYEN.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.