NOR­GES STØRS­TE GUIDE TIL El­bi­ler

Norges storste guide til elbiler - - Elbilismens Framtid -

Det er in­gen tvil om at bil­in­du­stri­en står foran en ny epo­ke. Den gam­le for­bren­nings­mo­to­ren er på vei ut, sam­ti­dig som vi jak­ter på mer bære­kraf­ti­ge al­ter­na­ti­ver til ben­sin og die­sel. Al­le­re­de nå ser vi sta­dig fle­re el­bi­ler på nors­ke vei­er, og an­tal­let er øken­de.

I det­te bo­k­a­si­net kan du lese om hvor langt el­bil­ut­vik­lin­gen er kom­met i dag og hvor­dan tek­no­lo­gi­en fun­ge­rer. Du får også in­ter­vju­er med pio­ne­re­ne som le­der den spen­nen­de ut­vik­lin­gen.

I sam­ar­beid med Broom gir vi deg dess­uten tes­ter av de mest po­pu­læ­re el­bi­le­ne på mar­ke­det, samt en fyl­dig guide til hvor­dan du gjør de bes­te brukt­kjø­pe­ne. Du får også gode tips om hvor­dan du kan kjø­re lengst mu­lig på hver la­ding.

Vi har i til­legg kik­ket på no­en av ny­he­te­ne som er på vei – og det kom­mer til å skje mye spen­nen­de på el­bil­mar­ke­det de kom­men­de åre­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.