2 RE­NAULT­ZOE

Re­nault Zoe er et godt valg i mel­lom­klas­sen, selv fem år et­ter at den kom på mar­ke­det.

Norges storste guide til elbiler - - De 5 Bes­te Små­bi­le­ne - Pris: fra 229 900 kr

I 2017 var Re­nault Zoe Euro­pas mest­sel­gen­de el­bil for tred­je år på rad, og sal­get har økt jevnt og trutt si­den den ble lan­sert i 2013. Sam­men med den litt stør­re Nis­san Le­af, har Zoe æren for å ha gjort el­bi­len til­gjen­ge­lig for folk flest. 2018-mo­del­len av Zoe har gjen­nom­gått en rek­ke opp­da­te­rin­ger for å matche kon­kur­ran­sen med den nye og sterkt for­bed­re­de Nis­san Le­af.

Den har blant an­net fått en ny mo­tor, R110, som er like stor og tung som den gam­le R90ver­sjo­nen, men som le­ve­rer 80kw sam­men­lig­net med den gam­les 68kw. Det­te har re­du­sert ak­se­le­ra­sjons­ti­den fra 80 km/t til 120 km/t med to se­kun­der, uten å på­vir­ke lade­tid el­ler rekke­vid­de. I prak­sis be­tyr det at du kan for­ven­te deg en rekke­vid­de på rundt 400 km, skjønt det vir­ke­li­ge tal­let sann­syn­lig­vis lig­ger nær­me­re 300 km. I la­ve­re has­tige­ter har den et drei­e­mo­ment på 250 Nm, noe som kjør den hak­ket kjap­pe­re enn and­re små­bi­ler.

Av and­re opp­gra­de­rin­ger i 2018-mo­del­len kan nev­nes An­d­roid Auto infotain­ment­sys­tem og en ny mørk lil­la me­tal­lic-lakk som også kan kom­bi­ne­res med en lil­la in­te­ri­ør­pak­ke.

Mye har end­ret seg si­den den førs­te Re­nault Zoe rul­let ut på vei­ene, men den hol­der frem­de­les stand som en av de bes­te i sitt seg­ment.

2018-MO­DEL­LEN AV ZOE HAR GJEN­NOM­GÅTT EN REK­KE OPP­DA­TE­RIN­GER FOR Å MATCHE KON­KUR­RAN­SEN MED DEN NYE OG STERKT FOR­BED­RE­DE NIS­SAN LE­AF.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.