For­døy­el­sen

Hvor­dan for­vand­les mat til ener­gi?

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

For­døy­el­ses­sys­te­met er en grup­pe or­ga­ner som be­ar­bei­der mat til ener­gi som kroppen kan bru­ke . Det er et uhy­re kom­pli­sert sys­tem som strek­ker seg hele vei­en fra mun­nen til anus.

De sen­tra­le or­ga­ne­ne som ut­gjør sys­te­met, er mun­nen, spise­rø­ret, mage­sek­ken, tynn­tar­men, tykk­tar­men og ende­tar­men. Hvert or­gan har sin spe­si­fik­ke funk­sjon slik at kroppen drar så mye ener­gi og næ­ring ut fra ma­ten som mu­lig. Av­falls­stof­fe­ne skal også fø­res trygt ut av kroppen. And­re or­ga­ner som le­ve­ren, buk­spytt­kjer­te­len og galle­blæra, hjel­per til med for­døy­el­ses­pro­ses­sen sam­men med cel­ler i slim­hin­ne­ne. Slim­hin­ne­ne er « din ind­re hud » som dek­ker og be­skyt­ter alle hule or­ga­ner på inn­si­den. I tar­me­ne pro­du­se­rer de et sek­ret som gjør at ma­ten sklir lett gjen­nom. Mus­kel­sam­men­trek­nin­ger kalt pe­ri­staltikk, bi­drar også til å pres­se ma­ten gjen­nom hele sys­te­met.

Hele for­døy­el­ses­pro­ses­sen star­ter idet ma­ten tas inn i kroppen gjen­nom mun­nen. Tyg­ging bry­ter ned ma­ten i mind­re bi­ter og blø­tes av slim og spytt. Al­le­re­de nå star­ter spalt­nin­gen av karbo­hy­dra­ter. Når ma­ten pas­se­rer gjen­nom svelg og spise­rør, blir den lig­gen­de i mage­sek­ken i opp­til fire ti­mer. Her blan­des ma­ten med for­døy­el­ses­en­zy­mer og bry­tes ned til enk­le­re mo­le­ky­ler. Dis­se mo­le­ky­le­ne vil der­et­ter lang­somt for­flyt­te seg inn i tynn­tar­men, der den sis­te fa­sen av kje­misk ned­bryt­ning skjer. Ma­ten, som nå er en fly­ten­de, ugjen­kjen­ne­lig mas­se, eks­po­ne­res for mage­saft og en­zy­mer som fri­gjø­res fra buk­spytt­kjer­tel, le­ver og kjert­ler i tynn­tar­men. Næ­rings­stof­fe­ne blir der­et­ter ab­sor­bert gjen­nom tarm­veg­ge­ne og trans­por­tert rundt i kroppen via blo­det.

Etter at alle næ­rings­stof­fer er ab­sor­bert fra ma­ten gjen­nom tynn­tar­men, vil det all­tid være noe av­falls­ma­te­ria­le, ho­ved­sak­lig ufor­døye­li­ge mat­res­ter og bak­te­ri­er. Det­te sky­ves vi­de­re inn i tykk­tar­men, der det blir væ­ren­de til det for­la­ter kroppen som av­fø­ring.

« Næ­rings­stof­fer blir der­et­ter ab­sor­bert gjen­nom tarm­veg­ge­ne og trans­por­tert rundt i kroppen »

Tykk­tar­men I tykk­tar­men blir av­falls­ma­te­ria­let lag­ret inn­til det stø­tes ut fra for­døy­el­ses­sys­te­met gjen­nom rek­tum. Tynn­tar­men Næ­rings­stof­fer som fri­gis fra ma­ten, blir ab­sor­bert gjen­nom tynn­tarm­veg­gen og inn i blod­ba­nen, slik at de kan trans­por­te­res...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.