Det­te gjør skje­let­tet for deg

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Uten skje­let­tet kan du ikke hol­de deg opp­reist. Det gir kroppen din form og struk­tur slik at du kan fun­ge­re til dag­lig. Dess­uten er skje­let­tet ditt et fa­sci­ne­ren­de evo­lu­sjo­nært for­bin­del­ses­ledd til alle and­re le­ven­de og ut­død­de vir­vel­dyr.

Skje­let­tet er av­gjø­ren­de for li­vet ditt. Det hol­der kroppen oppe, og musk­le­ne som er fes­tet til skje­let­tet, gir deg be­ve­gel­ses­mu­lig­he­ter. Sam­ti­dig be­skyt­ter skje­let­tet dine livs­vik­ti­ge or­ga­ner. I bein­mar­gen din pro­du­se­res det blod­cel­ler, og skje­let­tet er et la­ger for man­ge av mi­ne­ra­le­ne du tren­ger for å fun­ge­re i hver­da­gen.

Som vok­sen har du 206 bein i kroppen, men da du ble født, had­de du over 270. Bei­na fort­set­ter å vokse, bli ster­ke­re og gro fra man blir født til rundt 18- 20 års al­de­ren.

Det er in­di­vi­du­el­le for­skjel­ler i skje­let­tets struk­tur, og spe­si­elt mel­lom kjøn­ne­ne. Et av de mest åpen­ba­re om­rå­de­ne er bek­ke­net. For at kvin­ner skal kun­ne føde barn, har de noe kor­te­re og brei­ere hof­ter. Si­den menn ofte har stør­re mus­kel­mas­se enn kvin­ner, vil nakke­bei­net, der hals­musk­le­ne er fes­tet til kra­ni­et, gjer­ne dan­ne et mar­kant fram­spring. Menn har dess­uten mer fram­tre­den­de kinn­bein og øye­bryns­buer. Kvin­ners skje­lett er ge­ne­relt let­te­re og « fi­ne­re » enn menns.

Bein og knok­ler er bygd av for­skjel­li­ge grunn­stof­fer. I liv­mo­ren be­står fos­te­rets skje­lett først av brusk som for­kal­ker og ut­vik­ler seg i lø­pet av svan­ger­ska­pet. Den vik­tigs­te be­stand­de­len i bein og bein­vev, er egent­lig mi­ne­ra­li­sert kal­sium­fos­fat, men and­re de­ler av ve­vet som marg, brusk og blod­kar fin­nes også i den ge­ne­rel­le struk­tu­ren. Man­ge tror at knok­le­ne er har­de og tet­te, men i vir­ke­lig­he­ten er de po­rø­se og ful­le av små hull.

Etter hvert som du blir eld­re, el­des også knok­le­ne dine. Selv om cel­le­ne sta­dig for­nyes og in­gen cel­ler i kroppen din er eld­re enn 20 år, blir de ikke er­stat­tet med per­fek­te, iden­tis­ke nye cel­ler. Cel­le­ne inn­hol­der feil i sitt DNA, og der­for blir knok­le­ne dine svek­ket med al­de­ren. Til­stan­der som gikt og bein­skjør­het kom­mer ofte med al­de­ren og fø­rer til sva­ke­re skje­lett og re­du­sert be­ve­gel­ses­mu­lig­het.

4. Un­der­ar­men Ra­di­us og ul­na he­ter de to bei­na i un­der­ar­men. De for­bin­der hånd­led­det med al­bu­en. 5. Bryst­kas­sa Bryst­bei­net Hån­d­ro­ten Bryst­ka­sen dan­ner en be­skyt­ten­de bar­rie­re for alle or­ga­ne­ne i bryst­hu­len. De for­enes med rygg­virv­le­ne på bak­si­den...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.