Un­der hud­en

Finn ut mer om krop­pens størs­te or­gan …

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Hud­en er det størs­te or­ga­net i kroppen din og må­ler i gjen­nom­snitt rundt to kvad­rat­me­ter. Den står for opp­til 16 pro­sent av den to­ta­le kropps­vek­ten. Du har tre for­skjel­li­ge lag med hud. Det er over­hud­en ( epi­der­mis), lær­hud­en ( der­mis) og un­der­hud­en ( sub­cutis).

Over­hud­en er det øvers­te, vann­tet­te la­get. Ved si­den av å hjel­pe til med å re­gu­le­re kropps­tem­pe­ra­tu­ren, be­skyt­ter over­hud­en mot in­fek­sjo­ner. Den hind­rer vi­rus, bak­te­ri­er og and­re mikro­or­ga­nis­mer i å tren­ge inn i kroppen. Selv om vi van­lig­vis sier at over­hud­en har ett lag, er det egent­lig fem. De øvers­te la­ge­ne er døde, ke­ratin­fyl­te cel­ler. Ke­ra­tin er et slags pro­tein. Det­te hud­la­get sør­ger for at hud­en og kroppen be­hol­der væs­ken sin, i til­legg be­skyt­ter den mot mil­jø­et uten­for. Nye hud­cel­ler pro­du­se­res i la­ve­re lag av over­hud­en, men får næ­ring fra lær­hud­en. Hos and­re ar­ter, som am­fi­bi­er, be­står over­hud­en kun av le­ven­de hud­cel­ler. Da er hud­en ge­ne­relt gjen­nom­tren­ge­lig og fun­ge­rer som et stort pus­te­or­gan.

Over­hud­en har binde­vev og nerve­en­der, inne­hol­der hår­sek­ker, svette­kjert­ler, lym­fer og blod­årer. Det øvers­te la­get av over­hud­en er rif­let og godt for­bun­det med lær­hud­en.

Selv om un­der­hud­en ikke egent­lig reg­nes som en del av hud­en, har den som opp­ga­ve å for­bin­de de øvre lag av hud med krop­pens un­der­lig­gen­de knok­ler og musk­ler. Blod­årer og ner­ver pas­se­rer gjen­nom det­te la­get til lær­hud­en. Un­der­hud­en er også svært vik­tig for å re­gu­le­re tem­pe­ra­tu­ren, da den inne­hol­der 50 pro­sent av det iso­le­ren­de kropps­fet­tet til en sunn, vok­sen kropp. Dis­se la­ge­ne ser man ikke så ofte hos and­re ar­ter, da men­nes­ket er ett av få som har slike ad­skil­te lag i hud­en. Ikke bare sør­ger hud­en for å be­skyt­te musk­ler, skje­lett og ind­re or­ga­ner, men det er vår be­skyt­ten­de bar­rie­re mot mil­jø­et rundt oss. Tem­pe­ra­tur- re­gu­le­ring, iso­le­ring, ut­skil­lel­se av svet­te og fø­le­san­sing er bare noen av de man­ge opp­ga­ve­ne som hud­en tar seg av.

1. Over­hud­en Det øvers­te, be­skyt­ten­de la­get. Det er vann­tett og be­skyt­ter kroppen mot UV- strå­ler, syk­dom­mer og de­hydre­ring i til­legg til fle­re and­re ting. 2. Lær­hud­en Gir næ­ring og bi­drar til å opp­rett­hol­de over­hud­en. Her lig­ger hår­røt­ter,...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.