Em­byo­ets ut­vik­ling

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Na­tur­lig be­frukt­ning skjer via sam­leie. Et egg slip­pes løs fra en egg­stokk og blir be­fruk­tet av en sæd­cel­le. Be­frukt­nin­gen skjer når sperm og egg for­enes i en av kvin­nens egg­le­de­re. Det be­fruk­te­de eg­get kal­les en en­cel­let zy­go­te og star­ter på rei­sen til liv­mo­ren, der det fes­ter seg til liv­mor­slim­hin­nen. As­sis­tert be­frukt­ning skjer ved at sperm og egg kob­les sam­men på and­re må­ter, en­ten ved kuns­tig in­se­mi­na­sjon el­ler i et la­bo­ra­to­ri­um. Sist­nevn­te kal­les prøver­ørs­me­to­den, og in­ne­bæ­rer at em­bryo­et blir satt ma­nu­elt inn i liv­mo­ren, der det ut­vik­ler seg på sam­me måte som ved na­tur­lig be­frukt­ning.

Prøver­ørs­me­to­den Liv­mor Hele pro­ses­sen fra ut­løs­ning til be­frukt­ning kan ta mind­re enn en time. Hvis en kvin­ne har en gjen­nom­snitt­lig 28- da­gers men­strua­sjons­syk­lus, reg­nes be­frukt­nin­gen å ha fun­net sted rundt dag 14, ikke på dag én. Det­te in­ne­bæ­rer...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.