Øye­bryn / Øre­voks / Be­visst­het

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Inn­til ny­lig trod­de nev­ro­lo­ge­ne at å spe­ku­le­re rundt de f ysis­ke de­le­ne av et så­pass avan­sert tema som

« be­visst­het » , var noe vel am­bi­siøst. Ny­ere me­to­der for å ta bil­der av hjer­nen, gjør det li­ke­vel mu­lig å for­stå litt mer av dis­se spørs­må­le­ne. I lø­pet av de sis­te ti åre­ne har fors­ker­ne iden­ti­fi­sert et nytt hjerne­nett­verk. Nett­ver­ket er et stan­dard­nett­verk som står for mye av hjer­nens meta­bo­lis­me, og som ser ut til å støt­te et slags bak­grunns­nivå i be­visst­he­ten. Det­te er for­bun­det med for ek­sem­pel dag­drøm­ming. Stan­dard­mo­dus- nett­ver­ket er spe­si­elt ak­ti­vert un­der selv­eva­lu­e­ring og and­re avan­ser­te egen­ska­per som å set­te seg inn i and­res per­spek­tiv, å ten­ke abs­trakt og ten­ke på fram­tid og for­tid. Nett­ver­ket har mind­re ak­ti­vi­tet un­der til­stan­der av ned­satt be­visst­het som i søvn el­ler un­der nar­ko­se. Vi fin­ner det kun i en pri­mi­tiv form hos sped­barn og pri­ma­ter. Ved hjelp av mag­ne­tisk re­so­nans­to­mo­gra­fi, kan man se at det psy­ke­de­lis­ke stof­fet psilo­cy­bin, den ak­ti­ve in­gre­di­en­sen i bl. a. flein­sopp, også re­du­se­rer ak­ti­vi­te­ten i nett­ver­ket. Det­te fø­rer til at man « mis­ter seg selv » .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.