Kan vi lese tanker?

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Kom­pu­ter­to­mo­gra­fi ( CT)

Den­ne kom­bi­ne­rer man­ge rønt­gen­strå­ler for å se bei­na i skal­len og det blø­te ve­vet i hjer­nen. Den er den van­ligs­te skan­nin­gen etter hode­ska­der og kan vise ska­der på blod­kar og opp­hov­nin­ger. Li­ke­vel kan CT bare gi øye­blikks­bil­der av struk­tu­re­ne og kan ikke fan­ge inn tan­ke­ne våre.

Magnetre­so­nans­to­mo­gra­fi ( MRI)

MRI ( av en­gelsk « Mag­ne­tic re­so­nan­ce ima­ging » ) bru­ker ster­ke mag­net­felt for å ord­ne vann­mo­le­ky­ler i ulike kropps­de­ler etter hver­and­re. Brukt på hjer­nen kan den vise in­tri­ka­te ana­to­mis­ke de­tal­jer. MRI er grunn­la­get for nye tek­nik­ker for å av­bil­de tanke­virk­som­het.

Funk­sjo­nell MRI ( FMRI)

Den­ne t ypen MRI bru­ker blod- ok­sy­gen­nivå- av­hen­gig ( BOLD) kon­trast, fulgt av et kraf­tig mag­net­felt, for å vise små end­rin­ger i ok­sy­gen­rikt og – fat­tig blod. Ved å vise bil­der som vek­ker spe­si­el­le fø­lel­ser kan FMRI av­slø­re hvil­ke om­rå­der som er ak­ti­ve ved spe­si­el­le tanker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.