Stø­le musk­ler / Fett­hor­mo­net

Hvor­dan kla­rer kroppen å hol­de styr på fett­re­ser­ve­ne?

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

For å vite hvor mye mat vi bør spise, tren­ger kroppen en måte å vur­de­re hvor mye ener­gi den har på la­ger f ra før. Leptin, « fett­hor­mo­net » , f un­ge­rer som krop­pens driv­stoff­må­ler. Det pro­du­se­res i fett­cel­le­ne og for­tel­ler hjer­nen hvor mye fett kroppen har lag­ret, og om re­ser vene øker el­ler hol­der på å bli brukt opp. Mat­inn­tak blir re­gu­lert av en li­ten del i hjer­nen, kalt hy­po­ta­lamus som hol­der st yr på man­ge av krop­pens hor­mo­ner. Når fett­la­ge­ret min­ker, syn­ker også leptin­nivå­et, og hy­po­ta­lamus sti­mu­le­rer ap­pe­tit­ten slik at vi vil spise mer og f yl­le på re­ser vene. Når leptin­nivå­et er høyt, syn­ker ap­pe­tit­ten og kroppen blir opp­ford­ret til å for­bru­ke mer ener­gi.

Tid­li­ge­re had­de man en teori om at leptin kun­ne bru­kes for å ku­re­re over vekt. Det­te vis­te seg å ikke stem­me. Selv om leptin er en vik­tig re­gu­la­tor for mat­inn­tak, er ap­pe­tit­ten på­vir­ket av man­ge and­re fak­to­rer, som mage­inn­hold, hu­mør og hva man li­ker å spise. Det er mu­lig å over­kjø­re be­skje­de­ne leptin sen­der rundt i kroppen, og der­med gå opp i vekt selv om man ikke tren­ger det. Sta­dig små­spi­sing gjør f. eks. at hy­po­ta­lamus til slutt blir im­mun mot be­skje­de­ne f ra lepti­net om at kroppen har nok ener­gi.

Leptin ( LEP)- ge­net ble først opp­da­get ved en til­fel­dig mu­ta­sjon som opp­sto i mus og fikk mu­se­ne til å leg­ge på seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.