Su­per­mat / Gikt

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Det­te be­gre­pet bru­kes for å be­skri­ve mat­va­rer med høye kon­sen­tra­sjo­ner av næ­rings­stof­fer og be­står gjer­ne av tør­ket frukt, bær, al­ger og gress. Forsk­nin­gen på de helse­mes­si­ge for­de­le­ne er ikke en­ty­di­ge. En meta­ana­ly­se av 19 stu­di­er på ka­kao vi­ser f.eks. at det ver­ken på­vir­ker anti­ok­si­dant­inn­hol­det i blo­det el­ler hjel­per mot ok­si­da­tiv t stress. Mye av forsk­nin­gen som bru­kes i mar­keds­fø­rin­gen av

« su­per­ma­ten » , er ut­ført på dyr el­ler celle­kul­tu­rer og har ikke auto­ma­tisk over­fø­rings­ver­di til men­nes­ker. Det fin­nes in­gen vi­ten­ska­pe­lig de­fi­ni­sjon på su­per­mat, og man­ge er­næ­ringsf ysio­lo­ger me­ner at be­gre­pet er mis­vi­sen­de. Hvem som helst kan hev­de at ma­ten de­res er su­per. Mar­keds­fø­ring av « su­per­mat » kan også lede for­bru­ker­ne til å tro at den­ne « mi­ra­kel­ma­ten » kan kom­pen­se­re for ska­der som føl­ge av usunt kost­hold. I ste­det me­ner er­næ­ringsf ysio­lo­ger å ha forsk­nings­ba­ser­te f unn som vi­ser at et va­riert kost­hold rikt på fet fisk, gro­ve korn­pro­duk­ter, f rukt og grønn­sa­ker, er sun­ne­re enn å fo­ku­se­re på en­kel­te mat­va­rer. Dess­uten er det mye bil­li­ge­re.

Hvis du vil lese mer om hva som vir­ke­lig er sunt for kroppen din, an­be­fa­les en tur inn­om Norsk tids­skrift for er­næ­ring ( www. nt­fe. no).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.