Slik sprer vi bak­te­ri­er

Ny Vitenskap om Kroppen - - Ny Medisin Medisin I Framtiden -

Kropps­væs­ker Blod, spytt, sæd og mors­melk kan alle være bæ­re­re av syk­dom.

Væs­ker er en ut­mer­ket måte for syk­doms­fram­kal­len­de or­ga­nis­mer å kom­me seg fra ett sted til et an­net. På syke­hus og i la­bo­ra­to­ri­er tar man all­tid for­holds­reg­ler når man hånd­te­rer kropps­væs­ker, si­den smitte­bæ­ren­de væs­ker kan over­fø­re syk­dom­mer som kus­ma, he­pa­titt og HIV.

Mat og drik­ke In­fi­sert mat og drik­ke kan ta med seg syk­doms­fram­kal­len­de or­ga­nis­mer ned i ma­gen.

Mage­sy­ren gir noe be­skyt­tel­se mot in­fek­sjon, men den kan ikke stop­pe alt. Or­ga­nis­me­ne kom­mer inn gjen­nom mun­nen og etab­le­rer seg en­ten i for­døy­el­ses­ka­na­len el­ler be­ve­ger seg inn i kroppen gjen­nom veg­ge­ne i for­døy­el­ses­ka­na­len.

Hud­kon­takt Noen in­fek­sjo­ner spres raskt ved di­rek­te kon­takt.

Kjønns­syk­dom­mer, vann­kop­per, munn­sår og vor­ter kan alle spres hvis du har di­rek­te kon­takt med en per­son som har in­fek­sjo­nen. Vi­rus, bak­te­ri­er el­ler pa­ra­sit­ter flyt­ter seg gans­ke en­kelt fra per­son til per­son. Noen av dis­se kan også over­le­ve på liv­løse over­fla­ter en kort stund.

Drå­per Syk­doms­fram­kal­len­de or­ga­nis­mer kan over­fø­res over kor­te av­stan­der via drå­per i luft.

Bit­te små drå­per som fri­gjø­res i et host el­ler nys, kan spre seg over en me­ter før de lan­der på dør­hånd­tak, over­fla­ter og hud. Det er ofte slik luft­veis­in­fek­sjo­ner som for­kjø­lel­se og in­flu­en­sa sprer seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.