Slut­ten for HIV

Hvor­dan jak­ter man på et vi­rus som gjem­mer seg i ditt eget im­mun­sys­tem?

Ny Vitenskap om Kroppen - - Ny Medisin Medisin I Framtiden -

Vi­ru­set som he­ter Hu­man Im­mu­node­fi­ci­ency Vi­rus (HIV), kap­rer rett og slett im­mun­sys­te­met. Det kom­mer på inn­si­den, inn­fø­rer sin gen­etis­ke kode i ge­no­me­ne på en cel­le og gjør den om til en fab­rikk som pro­du­se­rer klo­ner av seg selv. Mens det­te fore­går, kla­rer ikke cel­len å fun­ge­re nor­malt, og grad­vis tar vi­ru­set over fle­re og fle­re cel­ler. Slik blir im­mun­sys­te­met kraf­tig svek­ket. Det­te fø­rer til syk­dom­men vi kal­ler Acqui­red Im­mu­ne De­fi­ci­ency Syn­dro­me (AIDS).

HIV kan nå be­hand­les med en kom­bi­na­sjons­be­hand­ling som stop­per vi­ru­set i å for­me­re seg. An­tal­let vi­rus i blo­det blir ofte så lavt at syk­dom­men ikke kan spre seg. Vi kan også hind­re over­fø­ring fra mor til barn med nye me­di­si­ner.

I dag har ikke alle til­gang til slik be­hand­ling.

Stan­dard­be­hand­lin­gen for fram­ti­dens Hiv-medi­sin vil være en vak­si­ne som kan lære im­mun­sys­te­met å nøy­tra­li­se­re vi­ru­set med et be­legg av anti­stof­fer. I teori­en kan den­ne vak­si­nen ikke bare bru­kes til å for­hind­re in­fek­sjon, den kan også stop­pe syk­dom­men fra å blus­se opp igjen hos per­soner som frem­de­les har vi­ru­set la­tent i kroppen.

Det­te er en enorm ut­ford­ring. Vi­ru­set end­rer seg for å unn­gå å bli opp­da­get, og im­mun­sys­te­met kla­rer ikke all­tid å rea­ge­re. Det prø­ves ut nye vak­si­ner hele ti­den, og etter hvert som vår kunn­skap om HIV og im­mun­sys­te­met blir stør­re, kom­mer vi sta­dig nær­me­re en løs­ning.

«Grad­vis tar vi­ru­set over fle­re og fle­re cel­ler, og im­mun­sys­te­met blir kraf­tig svek­ket»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.